Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách học sinh

Được đăng lên bởi thcshosonhl
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒ SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mã học sinh

186524120023
186524120024
186524120025
186524120026
186524120027
186524110028
186524120029
186524120030
186524120031
186524120032
186524120033
186524120034
186524120035
186524120036
186524120037
186524120038
186524110039
186524120040
186524120041
186524120042

Họ và tên học sinh

Hoàng Thị Ánh
Vi Văn Đạt
Trương Thị Định
Phan Văn Đức
Trương Văn Đức
Nguyễn Thông Hanh
Trương Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Huyền
Hoàng Văn Kế
Hoàng Thị Linh
Nông Thị Linh
Đặng Thị Ngà
Lý Bảo Quân
Vương Thị Tâm
Triệu Thị Phương Thảo
Hoàng Đức Thế
Hứa Đức Thịnh
Triệu Văn Thông
Hoàng Anh Tuấn
Trương Thị Ngọc Yên

Ngày sinh

24/01/2001
22/10/2001
02/10/2001
25/05/2001
03/02/2001
22/02/2000
15/05/2001
20/06/2001
07/04/2001
25/10/2001
19/05/2001
17/07/2001
15/02/2001
04/03/2001
01/09/2001
10/02/2001
02/02/2000
31/10/2001
07/11/2001
21/01/2001

Giới
tính

Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ

Lớp

9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B

Hình thức
trúng tuyển

Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển
Xét tuyển

Ngày vào
trường

01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012

Tỉnh thành

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Quận/huyện

186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186

Xã/phường

06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451
06451

Thôn/xóm

Phố Vị
Na Ví
Phố Vị
Xóm Chùa
Phố Vị
Đồng Sơn
Trại Nhạn
Tân Hoa
Na Ví
Phố Vị
Xóm Chùa
Xóm Chùa
Tân Hoa
Xóm Chùa
Na Ví
Na Ví
Phố Vị
Tân Hoa
Tân Hoa
Phố Vị

Đối tượng chính sách Dân tộc

Hộ nghèo

Cận nghèo
Hộ nghèo

Hộ nghèo, mồ côi

Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng
Nùng

Tôn giáo

Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không

Nơi sinh

Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu Lũng- Lạng Sơn
Hữu ...
TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒ SƠN
DANH SÁCH HỌC SINH
STT Mã học sinh Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Tỉnh thành Quận/huyện Xã/phường
1 186524120023 Hoàng Thị Ánh 24/01/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
2 186524120024 Vi Văn Đạt 22/10/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
3 186524120025 Trương Thị Định 02/10/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
4 186524120026 Phan Văn Đức 25/05/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
5 186524120027 Trương Văn Đức 03/02/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
6 186524110028 Nguyễn Thông Hanh 22/02/2000 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
7 186524120029 Trương Mạnh Hùng 15/05/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
8 186524120030 Nguyễn Thị Huyền 20/06/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
9 186524120031 Hoàng Văn Kế 07/04/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
10 186524120032 Hoàng Thị Linh 25/10/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
11 186524120033 Nông Thị Linh 19/05/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
12 186524120034 Đặng Thị Ngà 17/07/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
13 186524120035 Lý Bảo Quân 15/02/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
14 186524120036 Vương Thị Tâm 04/03/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
15 186524120037 Triệu Thị Phương Thảo 01/09/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
16 186524120038 Hoàng Đức Thế 10/02/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
17 186524110039 Hứa Đức Thịnh 02/02/2000 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
18 186524120040 Triệu Văn Thông 31/10/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
19 186524120041 Hoàng Anh Tuấn 07/11/2001 Nam 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
20 186524120042 Trương Thị Ngọc Yên 21/01/2001 Nữ 9B Xét tuyển 01/07/2012 20 186 06451
Giới
tính
Hình thức
trúng tuyển
Ngày vào
trường
Danh sách học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách học sinh - Người đăng: thcshosonhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Danh sách học sinh 9 10 525