Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách hội viên VCCI 2010 2012

Được đăng lên bởi Man Plus
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH HỘI VIÊN CỦA VCCI
(Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2012)

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
(VIETNAM FOREST CORPORATION - VINAFOR)
Địa chỉ : Tầng 13-14 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel. : 844 36410799
Fax : 844 36410800
Email. : vinafor@fpt.vn
Lãnh đạo: Phạm Quang Hiển
Hoạt động chính : Trồng rừng. Chế biến gỗ, sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván
sợi MDF, ván ghép thanh). Sản xuất đồ mộc trong nhà và ngoài trời. Kinh doanh xuất
nhập khẩu hàng nông, lâm sản. Du lịch dịch vụ. Xuất khẩu lao động.
Công ty CP Tài Nguyên
(TAI NGUYEN CORPORATION - TAI NGUYEN CORP)
Địa chỉ : Phòng 301, khu nhà E3A khu ĐTM Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội
Tel. : 844 37736712
Email. : tainguyen@tainguyen.vn
Lãnh đạo: Nguyễn Gia Long
Hoạt động chính : Kinh doanh khoáng sản, bất động sản; Dịch vụ pháp lý.
Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và nhỏ Việt Nam
( VASMIE )
Địa chỉ : 35 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel. : 844 37282381
Fax : 844 37282382
Email. : vasmie@vnn.vn
Lãnh đạo: Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn
Công ty TNHH Hoàng Trà
(HOANG TRA COMPANY LIMITED - HOANG TRA CO.,LTD)
Địa chỉ : 161 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Tel. : 844 37554285
Fax : 844 37554285
Email. : hoangtra@fpt.vn
Lãnh đạo: Nguyễn Cảnh Tuấn
Hoạt động chính : Lắp ráp và kinh doanh xe ô tô khách 29 chỗ, xe tải 3,5 tấn; Kinh
doanh nhập khẩu xe ô tô tải 5,5 tấn, xe ô tô chuyên dùng.
Nguồn thông tin của Ban Hội viên và Đào tạo VCCI cung cấp

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La
(SON LA BUSINESS ASSOCIATION - SBA)
Địa chỉ : 160 đường 3/2, P.Quyết Thắng, Tp.Sơn La, Sơn La
Tel. : 8422 2494666
Fax : 8422 3753228
Lãnh đạo: Chủ tịch Lê Quang Thái
Hoạt động chính : Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng
đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động; Thúc đẩy sự phát triển và liên kết
doanh nghiệp, doanh nhân; Xúc tiến, hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư ...của
các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.
Công ty CP Ô tô chuyên dùng và Thương mại dầu khí Thăng Long
(THANGLONG PETROLIUM TRADING AND SPECIAL VEHICLES JOINT
STOCK COMPANY - PTSV., JSC)
Địa chỉ : P.405-17T4 khu ĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel. : 844 62818186
Fax : 844 62818185
Email. : thanglongptsv@yahoo.com
Lãnh đạo: Bà Nguyễn Thị Oanh
Hoạt động chính : Kinh doanh xăng dầu; Bán, sửa chữa, cho thuê ô tô chuyên
dùng; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Sản xuất xe có động cơ, lắp ráp các phương tiện
vận tải và ô tô; Buôn bán máy móc, thiết bị, vật tư và phụ tùng máy khai khoáng,
công nghiệp và xây dựng, giao thông vận tải....
Ngun thông tin ca Ban Hi viên và Đào to VCCI cung cp
DANH SÁCH HI VIÊN CA VCCI
(T tháng 1/2010 đến tháng 12/2012)
Tng Công ty Lâm nghip Vit Nam
(VIETNAM FOREST CORPORATION - VINAFOR)
Địa ch : Tng 13-14 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Ni
Tel. : 844 36410799
Fax : 844 36410800
Email. : vinafor@fpt.vn
Lãnh đạo: Phm Quang Hin
Hot động chính : Trng rng. Chế biến g, sn xut ván nhân to (ván dăm, ván
si MDF, ván ghép thanh). Sn xut đồ mc trong nhà và ngoài tri. Kinh doanh xut
nhp khu hàng nông, lâm sn. Du lch dch v. Xut khu lao động.
Công ty CP Tài Nguyên
(TAI NGUYEN CORPORATION - TAI NGUYEN CORP)
Địa ch : Phòng 301, khu nhà E3A khu ĐTM Yên Hoà, Cu giy, Hà Ni
Tel. : 844 37736712
Email. : tainguyen@tainguyen.vn
Lãnh đạo: Nguyn Gia Long
Hot động chính : Kinh doanh khoáng sn, bt động sn; Dch v pháp lý.
Hip hi Doanh nghip Công nghip Va và nh Vit Nam
( VASMIE )
Địa ch : 35 Đin Biên Ph, Hoàn Kiếm, Hà Ni
Tel. : 844 37282381
Fax : 844 37282382
Email. : vasmie@vnn.vn
Lãnh đạo: Ch tch Nguyn Xuân Sơn
Công ty TNHH Hoàng Trà
(HOANG TRA COMPANY LIMITED - HOANG TRA CO.,LTD)
Địa ch : 161 Đặng Văn Ng, Đống Đa, Hà Ni
Tel. : 844 37554285
Fax : 844 37554285
Email. : hoangtra@fpt.vn
Lãnh đạo: Nguyn Cnh Tun
Hot động chính : Lp ráp và kinh doanh xe ô tô khách 29 ch, xe ti 3,5 tn; Kinh
doanh nhp khu xe ô tô ti 5,5 tn, xe ô tô chuyên dùng.
Danh sách hội viên VCCI 2010 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách hội viên VCCI 2010 2012 - Người đăng: Man Plus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Danh sách hội viên VCCI 2010 2012 9 10 952