Ktl-icon-tai-lieu

danh sách liên kết

Được đăng lên bởi hoangtyler655
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2380 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHAPTER 6: DANH SÁCH LIÊN KẾT
(LINKED LISTS)

Nội dung
2






Giới thiệu
Danh sách liên kết đơn (Single Linked List)
Danh sách liên kết đôi (Double Linked List)
Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List)

Chương 6: Danh sách liên kết

Giới thiệu
3



Kiểu dữ liệu tĩnh


Khái niệm: Một số đối tượng dữ liệu không thay thay đổi được
kích thước, cấu trúc, … trong suốt quá trình sống. Các đối tượng
dữ liệu thuộc những kiểu dữ liệu gọi là kiểu dữ liệu tĩnh.



Một số kiểu dữ liệu tĩnh: các cấu trúc dữ liệu được xây dựng từ
các kiểu cơ sở như: kiểu thực, kiểu nguyên, kiểu ký tự ... hoặc từ
các cấu trúc đơn giản như mẩu tin, tập hợp, mảng ...

 Các đối tượng dữ liệu được xác định thuộc những kiểu dữ
liệu này thường cứng ngắt, gò bó  khó diễn tả được thực tế
vốn sinh động, phong phú.

Chương 6: Danh sách liên kết

Giới thiệu
4



Một số hạn chế của CTDL tĩnh


Một số đối tượng dữ liệu trong chu kỳ sống của nó có thể thay
đổi về cấu trúc, độ lớn, như danh sách các học viên trong một
lớp học có thể tăng thêm, giảm đi ... Nếu dùng những cấu trúc
dữ liệu tĩnh đã biết như mảng để biểu diễn  Những thao tác
phức tạp, kém tự nhiên  chương trình khó đọc, khó bảo trì và
nhất là khó có thể sử dụng bộ nhớ một cách có hiệu quả



Dữ liệu tĩnh sẽ chiếm vùng nhớ đã dành cho chúng suốt quá
trình hoạt động của chương trình  sử dụng bộ nhớ kém hiệu
quả

Chương 6: Danh sách liên kết

Giới thiệu
5



Cấu trúc dữ liệu tĩnh: Ví dụ: Mảng 1 chiều


Kích thước cố định (fixed size)



Chèn 1 phần tử vào mảng rất khó



Các phần tử tuần tự theo chỉ số 0 ⇒ n-1



Truy cập ngẫu nhiên (random access)

chèn

0
Chương 6: Danh sách liên kết

1

2

3

4

n-2

n-1

Giới thiệu
6



Cấu trúc dữ liệu động: Ví dụ: Danh sách liên kết, cây


Cấp phát động lúc chạy chương trình



Các phần tử nằm rải rác ở nhiều nơi trong bộ nhớ



Kích thước danh sách chỉ bị giới hạn do RAM



Thao tác thêm xoá đơn giản

Insert,
Delete

Chương 6: Danh sách liên kết

Giới thiệu
7



Danh sách liên kết:


Mỗi phần tử của danh sách gọi là node (nút)



Mỗi node có 2 thành phần: phần dữ liệu và phần liên
kết chứa địa chỉ của node kế tiếp hay node trước nó



Các thao tác cơ bản trên danh sách liên kết:


Thêm một phần tử mới



Xóa một phần tử



Tìm kiếm



…

Chương 6: Danh sách liên kết

8



Có nhiều kiểu tổ chức liên kết giữa các phần tử trong danh
sách như:


Danh sách liên kết đơn



Danh sách liên kết kép



Danh sách liên kết vòng

Chương 6: Danh sách liên kết

Giới t...
CHAPTER 6: DANH SÁCH LIÊN KẾT
(LINKED LISTS)
danh sách liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
danh sách liên kết - Người đăng: hoangtyler655
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
danh sách liên kết 9 10 468