Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 20-21/2015)

Được đăng lên bởi th-trphuhoa-pgdphuhoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO
KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 20-21/2015)
STT

HỌ VÀ TÊN

1
2
3
4
5

Võ Thượng Phùng
Lê Văn Thội
Đinh Văn Chấn
Đặng Thị Kim Kha
Lê Trọng Hữu
Tổng cộng

Người lập bảng

Đặng Thị Kim Kha

CHỨC VỤ
Hiệu trưởng
P.Hiệu Trưởng
P.Hiêụ trưởng
Kế toán
VT – TQ

NHIỆM VỤ
Trưởng ban
Phó ban
Thư kí
Uỷ viên
Ủy viên

SỐ TIỀN
( 1ngày
x30.000đ/ngày)
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
300.000

KÍ NHẬN

Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng.
Thị trấn Phú Hoà, ngày 04 tháng 02 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Võ Thượng Phùng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI NHẬN TIỀN
KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 07/01/2015)
STT
1
2
3
4
5
6
7

HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ
SỐ TIỀN KÍ NHẬN
Phan Thị Cúc
TT khối 5
Giám thị
20.000
Nguyễn Thanh Nhân
GV Tin học
Giám thị
20.000
Võ Thái Trị
Giáo viên
Giám thị
20.000
Nguyễn Thị Quản
Giáo viên
Giám thị
20.000
Đào Thị Thừa
Giáo viên
Giám thị
20.000
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Giáo viên
Giám thị
20.000
Cao Văn Hạnh
Bảo vệ
Giám thị
20.000
Tổng cộng
140.000
Bằng chữ: Một trăm bốn mươi nghìn đồng.
Thị trấn Phú Hoà, ngày 04 tháng 02 năm 2015
Người lập bảng
HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Kim Kha

Võ Thượng Phùng

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẢI
KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
STT
1
2
3
4
5
6
7

HỌ VÀ TÊN

Lớp

Xếp giải

Đoàn Thị Nghĩa
Nguyễn Thảo My
Lê Bảo Liên
Nguyễn Đào Kiều
Trinh
Phạm Thị Tố Như
Đào Thị Cẩm Tú
Lê Thị Tuyết Mai

5A
4A
5A
4A

Giải nhất
Giải nhất
Giải nhì
Giải nhì

5A
4A
4A

Giải ba
Giải ba
Giải ba

Tổng cộng
Người lập bảng

Đặng Thị Kim Kha

SỐ TIỀN KÍ NHẬN
70.000
70.000
50.000
50.000
30.000
30.000
30.000
330.000

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi nghìn đồng.
Thị trấn Phú Hoà, ngày 04 tháng 02 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Võ Thượng Phùng

Ñôn vò: Trường Tiểu học TT Phú Hoà
Soá:…..

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do - Haïnh Phuùc

BAÛNG DÖÏ TRUØ KINH PHÍ
Veâ vieäc: Kì thi giải toán trên internet cấp trường NH: 2014-2015
Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò ñaõ ñöôïc duyeät vaøo ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2015
Toâi teân laø: Đinh Văn Chấn
Boä phaän coâng taùc taïi: Phó Hiệu trưởng
Ñôn vò: Tröôøng Tieåu hoïc Thò traán Phuù Hoaø
Xin laäp döï truø kinh phí sau:

TT
1
2
3
4
5

DANH MUÏC HAØNG HOAÙ
(HOAËC COÂNG VIEÄC)
Ban tổ chức: ( 2 ngày )
Giám thị coi thi
Giải nhất
Giải Nhì
Giải ba

ÑÔN VÒ
TÍNH
Người
Người
Giải
Giải
Giải

SOÁ
LÖÔÏNG
05
07
02
02
03

ÑÔN GIAÙ

THAØNH TIEÀN

30.000
20.000
70.000
50.000
30.000

Coäng
Toång kinh phí döï truø laø: 77...
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO
KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 20-21/2015)
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
SỐ TIỀN
( 1ngày
x30.000đ/ngày)
KÍ NHẬN
1 Võ Thượng Phùng Hiệu trưởng Trưởng ban 60.000
2 Lê Văn Thội P.Hiệu Trưởng Phó ban 60.000
3 Đinh Văn Chấn P.Hiêụ trưởng Thư kí 60.000
4 Đặng Thị Kim Kha Kế toán Uỷ viên 60.000
5 Lê Trọng Hữu VT – TQ Ủy viên 60.000
Tổng cộng 300.000
Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng.
Thị trấn Phú Hoà, ngày 04 tháng 02 năm 2015
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG
Đặng Thị Kim Kha Võ Thượng Phùng
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 20-21/2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 20-21/2015) - Người đăng: th-trphuhoa-pgdphuhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO KÌ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 20-21/2015) 9 10 792