Ktl-icon-tai-lieu

Dao động điều hòa

Được đăng lên bởi Chíp Boo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 12 HKI (Tham khảo)
CHỦ ĐỀ 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
Câu 1: Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi ?
A.Gia tốc và li độ
B. Biên độ và li độ
C. Biên độ và tần số
D. Gia tốc và tần số
Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ) , vận tốc của vật có giá trị cực đại là:
A.vmax = Aω B. vmax = Aω2
C. vmax = 2Aω
D. vmax = A2ω
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của
chất điểm trong một chu kì dao động là
A. 10 cm
B. 30 cm
C. 40 cm
D. 20 cm
Câu 4: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. Lực tác dụng đổi chiều
B. Lực tác dụng bằng không
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại
D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu
Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng
có độ lớn bằng:
A. 4 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 3 cm/s.
D. 0,5 cm/s.
Câu 7: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 8:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt +


) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại
2

thời điểm t = 1/4s, chất điểm có li độ bằng:
A. 2 cm.
B.  3 cm.
C. – 2 cm. D. 3 cm.
Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt). Cơ năng của vật dao động
này là
A. m2A2/2
B. m2A.
C. mA2/2
D. m2A/2
Câu 10: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +


) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy 2 = 10. Gia tốc
6

của vật có độ lớn cực đại là
A. 100 cm/s2.
B. 100 cm/s2.
C. 10 cm/s2.
D. 10 cm/s2.
Câu 11: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ
năng của vật dao động này là
A. 0,036 J.
B. 0,018 J.
C. 18 J.
D. 36 J.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz. Chu kì dao động...
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 12 HKI (Tham khảo)
CHỦ ĐỀ 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
Câu 1: Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi ?
A.Gia tốc và li độ B. Biên độ và li độ
C. Biên độ và tần số D. Gia tốc và tần số
Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ) , vận tốc của vật có giá trị cực đại là:
A.v
max
= Aω B. v
max
= Aω
2
C. v
max
= 2Aω D. v
max
= A
2
ω
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của
chất điểm trong một chu kì dao động là
A. 10 cm B. 30 cm C. 40 cm D. 20 cm
Câu 4: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. Lực tác dụng đổi chiều B. Lực tác dụng bằng không
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu
Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 6: Một chất đim dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s)biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng
có độ lớn bằng:
A. 4 cm/s. B. 8 cm/s. C. 3 cm/s. D. 0,5 cm/s.
Câu 7: i v mt cht đim dao đng điu hòa, phát biểu o dưới đây đúng?
A. v trí bn, cht đim có vận tc bằng không và gia tc bng không.
B. v trí cân bng, cht đim có vận tc bằng kng và gia tc cc đi.
C. Ở vị tcân bằng, chất điểm có đlớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng kng.
D. v trí bn, cht đim có độ ln vận tc cc đi và gia tc cc đi.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt +
2
) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại
thời điểm t = 1/4s, chất điểm có li độ bằng:
A. 2 cm. B.
3
cm. C. – 2 cm. D.
3
cm.
Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt). Cơ năng của vật dao động
này là
A. m
2
A
2
/2 B. m
2
A. C. mA
2
/2 D. m
2
A/2
Câu 10: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +
6
) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy
2
= 10. Gia tốc
của vật có độ lớn cực đại là
A. 100 cm/s
2
. B. 100 cm/s
2
. C. 10 cm/s
2
. D. 10 cm/s
2
.
Câu 11: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số c 6 rad/s.
năng của vật dao động này là
A. 0,036 J. B. 0,018 J. C. 18 J. D. 36 J.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz. Chu kì dao động của vật này là
A. 1,5s. B. 1s. C. 0,5s. D.
2
s.
Câu 13: Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng
A. 18,84 cm/s. B. 20,08 cm/s. C. 25,13 cm/s. D. 12,56 cm/s.
Câu 14: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động
điều hòa. Phát biểu nào sau đâysai ?
A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.
C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.
Câu 15: Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa.
B. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ dao động.
C. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa.
Câu 16: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
1
Dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động điều hòa - Người đăng: Chíp Boo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Dao động điều hòa 9 10 498