Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã
hội Việt Nam hiện nay
Phan Thị Lan
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Vui
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận của Phật giáo về đạo đức và trình bày những
chuẩn mực đạo đức Phật giáo (tư tưởng đạo đức trong Ngũ giới, Tứ Ân, Thập Thiện;
tư tưởng đạo đức trong Lục Hòa, Lục Độ). Phân tích một số ảnh hưởng của đạo đức
Phật giáo đến nhân cách của người Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm phát
huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức Phật giáo trong
đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.
Keywords. Phật giáo; Triết học; Đạo đức Phật giáo; Đạo đức xã hội
Content
1. Lý do chọn đề tài
Đạo đức Phật giáo là một hệ thống những quan điểm, những giá trị, chuẩn mực đạo
đức nhiều mặt. Đạo đức Phật giáo là đạo đức đại từ, đại bi, cứu dân, cứu nước, cứu những
“người cùng khổ”... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất thấu đáo những tư tưởng, giá trị đạo
đức Phật giáo, Người viết: “Đức Phật là đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn. Người phải hy sinh
tranh đấu diệt lũ ác ma”[16; 5]. Nói đến đạo đức Phật giáo là nói đến những điều tốt đẹp mà
Phật giáo từ khi du nhập vào Việt Nam hơn18 thế kỷ nay, đã đem lại cho xã hội Việt Nam,
góp phần vào cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, nhân ái, bao dung của con người Việt Nam, giữ
gìn nền độc lập tự do, phát triển một nền kinh tế, văn hóa, của đất nước, xây dựng nền đạo
đức xã hội giàu tính nhân văn và mang bản sắc dân tộc.
Đạo đức Phật giáo với nhiều quy phạm, chuẩn mực, giá trị đã được người Việt Nam tiếp
thu, dựa trên cơ tầng văn hóa của mình để lựa chọn, nâng cao và sử dụng ở các mức độ và
phương diện khác nhau, góp phần hình thành nên những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội của
người Việt Nam.
Hiện nay, trên thế giới xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang
diễn ra mạnh mẽ. Nước ta đang bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Trong bối cảnh đó, kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập đã mang lại những thành
tựu quan trọng cho sự phát triển đất nước, nhưng mặt khác cũng làm xuất hiện những hạn chế
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mà đặc biệt là sự suy thoái đạo đức xã hội.
Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng tuyệt đối hóa vai trò của đồng tiề...
Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã
hi Vit Nam hin nay
Phan Th Lan
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: GS.TS. Nguyn Hu Vui
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thống hóa sở luận ca Phật giáo về đạo đức trình bày những
chun mực đạo đức Phật giáo (tư tưởng đo đức trong Ngũ giới, T Ân, Thập Thin;
tưởng đạo đc trong Lục Hòa, Lục Độ). Phân tích một s nh hưởng của đạo đức
Phật giáo đến nhân cách của người Vit Nam. Kiến ngh mt s giải pháp nhằm phát
huy ảnh ởng tích cực hạn chế ảnh ởng tiêu cực của đạo đức Phật giáo trong
đời sống xã hội Vit Nam hin nay.
Keywords. Phật giáo; Triết hc; Đạo đức Phật giáo; Đạo đức xã hội
Content
1. Lý do chọn đề tài
Đạo đức Pht giáo một h thng những quan điểm, những giá trị, chun mực đạo
đức nhiu mt. Đạo đức Phật giáo đạo đức đại từ, đại bi, cứu dân, cứu nước, cu nhng
“người cùng khổ”... Chủ tch H Chí Minh đã hiểu rt thấu đáo những tưởng, giá trị đạo
đức Phật giáo, Người viết: “Đức Phật đi từ, đại bi, cu kh, cu nạn. Người phi hy sinh
tranh đấu dit ác ma”[16; 5]. Nói đến đạo đc Phật giáo là nói đến nhng điều tốt đẹp
Phật giáo từ khi du nhp vào Việt Nam hơn18 thế k nay, đã đem lại cho hội Vit Nam,
góp phần vào cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, nhân ái, bao dung của con người Vit Nam, gi
gìn nn độc lp t do, phát triển mt nn kinh tế, văn hóa, của đất nước, xây dựng nn đạo
đức xã hội giàu tính nhân văn và mang bn sắc dân tộc.
Đạo đc Phật go vi nhiu quy phm, chun mc, g tr đã được người Vit Nam tiếp
thu, da trên tầng n hóa của mình để la chọn, nâng cao sử dng các mức độ
phương diện kc nhau, góp phần hình thành nên những giá trị, chun mực đo đc hi ca
người Vit Nam.
Hiện nay, trên thế gii xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhp kinh tế quc tế đang
din ra mnh mẽ. Nước ta đang c vào thời k xây dựng phát triển đất nước theo định
hướng xã hội ch nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hin đại hóa đt nước, phát triển kinh tế
th trường theo định hướng xã hội ch nghĩa và mở rng quan h hợp tác quốc tế.
Trong bi cảnh đó, kinh tế th trường, m cửa hội nhập đã mang lại những thành
tu quan trng cho s phát trin đất nước, nhưng mt khác cũng làm xuất hin nhng hn chế
trên tất c các nh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt sự suy thi đạo đức hội.
Ch nghĩa cá nhân, lối sng thc dng tuyệt đối hóa vai trò của đồng tiền, con người tr nên
sng gp, xa rời tưởng cách mạng đang làm tha hóa đạo đức, li sng ca mt b phn
người trong xã hội, trong đó có không ít cán bộ Đảng, Nhà ớc. Bên cạnh đó khuynh hướng
Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay 9 10 707