Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo công nhân kỹ thuật - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009

ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ
GIẢI PHÁP CHO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
TECHNICAL WORKERS TRAINING - INTERNATIONAL EXPERIENCES AND
SOLUTIONS FOR DUNGQUAT ECONOMIC ZONE
Lê Quang Sơn
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Hồng Tây
Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Dung Quất, Khu Kinh tế Dung Quất
TÓM TẮT
Những năm gần đây, Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi nổi lên như điểm sáng
về thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp nặng mũi nhọn. Sự phát triển nhanh
chóng này, cùng với sự phát triển không đồng bộ của khâu đào tạo, đã đặt các nhà đầu tư vào
tình trạng thiếu hụt nhân lực, nhất là nhân lực trình độ công nhân kỹ thuật. Bài viết này khai
thác kinh nghiệm đào tạo công nhân kỹ thuật ở một số nước, từ đó đề xuất các giải pháp quản
lý đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển Khu Kinh tế Dung Quất trong thời
gian tới. Những giải pháp đề xuất quan trọng nhất là giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách
đào tạo, sử dụng đội ngũ; dự báo nhu cầu và xây dựng chiến lược đào tạo; đổi mới nội dung
đào tạo và thiết lập hệ thống thông tin; nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo trên
địa bàn; liên kết đào tạo và xã hội hóa công tác đào tạo.
ABSTRACT
In recent years, Dung Quat Economic Zone in Quang Ngai province has appeared as a
beacon to attract developments and investments in key heavy industries. Rapid developments,
together with non-synchronous developments in the training field, have made investors face the
danger of lacking of human resources, especially at the level of technical workers. This article
refers to an analysis of some experiences in the training of technical workers in a number of
countries, and then proposes some solutions to the management of technical workers’ training
that can meet the needs of Dung Quat Economic Zone developments in years to come. The
main solutions are concerned with new staff training, employment mechanism and policies,
human resources forecast and strategies making, training programmes renovation and
information systems establishment; training capacity improvement for local institutions and
training alliance and socialization.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi đang trong giai
đoạn tăng tốc đầu tư, nhiều dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm quốc gia đang được
triển khai và đi vào hoạt động. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của KKT Dung
Quất, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(31).2009
1
ĐÀO TO CÔNG NHÂN K THUT - KINH NGHIM QUC T
GII PHÁP CHO KHU KINH T DUNG QUT
TECHNICAL WORKERS TRAINING - INTERNATIONAL EXPERIENCES AND
SOLUTIONS FOR DUNGQUAT ECONOMIC ZONE
Lê Quang Sơn
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
Nguyn Hng Tây
Trung tâm Tin hc Ngoi ng Dung Qut, Khu Kinh tế Dung Qut
TÓM TT
Nhng năm gn đây, Khu Kinh tế Dung Qut tnh Qung Ngãi ni lên như đim sáng
v thu hút đầu tư và phát trin các ngành công nghip nng mũi nhn. S phát trin nhanh
chóng này, cùng vi s phát trin không đồng b ca khâu đào to, đã đặt các nhà đầu tư vào
tình trng thiếu ht nhân lc, nht là nhân lc trình độ công nhân k thut. Bài viết này khai
thác kinh nghim đào t
o công nhân k thut mt s nước, t đó đề xut các gii pháp qun
đào to công nhân k thut đáp ng nhu cu phát trin Khu Kinh tế Dung Qut trong thi
gian ti. Nhng gii pháp đề xut quan trng nht là gii pháp v hoàn thin cơ chế, chính sách
đào to, s dng đội ngũ; d báo nhu cu và xây dng chiến lược đào to; đổi m
i ni dung
đào to và thiết lp h thng thông tin; nâng cao năng lc đào to ca các cơ s đào to trên
địa bàn; liên kết đào to và xã hi hóa công tác đào to.
ABSTRACT
In recent years, Dung Quat Economic Zone in Quang Ngai province has appeared as a
beacon to attract developments and investments in key heavy industries. Rapid developments,
together with non-synchronous developments in the training field, have made investors face the
danger of lacking of human resources, especially at the level of technical workers. This article
refers to an analysis of some experiences in the training of technical workers in a number of
countries, and then proposes some solutions to the management of technical workers’ training
that can meet the needs of Dung Quat Economic Zone developments in years to come. The
main solutions are concerned with new staff training, employment mechanism and policies,
human resources forecast and strategies making, training programmes renovation and
information systems establishment; training capacity improvement for local institutions and
training alliance and socialization.
1. Đặt vn đề
Hin nay, Khu Kinh tế (KKT) Dung Qut - Tnh Qung Ngãi đang trong giai
đon tăng tc đầu tư, nhiu d án quy mô ln, d án trng đim quc gia đang được
trin khai và đi vào hot động. Cùng vi s phát trin nhanh chóng ca KKT Dung
Qut, vn đề đào to và phát trin ngun nhân lc (NNL), nht là nhân lc trình độ công
nhân k thut (CNKT), đang tr thành vn đề quan trng và hết sc cp thiết. Đây
không ch là ni lo ca Ban Qun lý KKT Dung Qut mà là mi quan tâm ln ca
Đào tạo công nhân kỹ thuật - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo công nhân kỹ thuật - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đào tạo công nhân kỹ thuật - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất 9 10 341