Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN ĐẮC HIỆP

ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC
TẠI VNPT HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Vũ Trọng Phong

Phản biện 1: .........................................................................
.........................................................................

Phản biện 2: .........................................................................
.........................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ ngày 1/1/2008, VNPT Hà Nội chính thức thành lập và bắt đầu đi
vào hoạt động độc lập, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam với hơn 4.500 cán bộ, nhân viên, phục vụ một địa bàn rộng
khắp với hơn 6 triệu người.
Trước thực tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để vươn lên chiếm lĩnh và
dẫn đầu thị trường, một trong những việc cốt lõi là VNPT Hà Nội cần tạo ra
sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh của mình. Và khác biệt đó chính là
nguồn nhân lực của doanh nghiệp. VNPT Hà Nội cần tập trung đào tạo và
tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi ngày
càng cao của thị trường. Đây là một định hướng đúng đắn. Với những lý do
trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT
Hà Nội” làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về đạo tạo và tuyển chọn nhân lực
trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và tuyển chọn nhân
lực tại VNPT Hà Nội, chỉ ra những thành công, hạn chế chủ yếu trong vấn đề
này, từ đó đưa ra một số quan điểm và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn
thiện công tác đào tạo và tuyển chọn nhân lực trong giai đoạn tới của VNPT Hà
Nội.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu là các nhân tố ảnh hưởng đến
công tác đào tạo, tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội và một số giải pháp
để hoàn thiện công t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN ĐẮC HIỆP
ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC
TẠI VNPT HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUN LÝ
NỘI, NĂM 2011
Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội 9 10 62