Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án CAD CAM CNC Thi HK2.11-12

Được đăng lên bởi Hồ Minh Hải
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3601 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CNC
t 2đ:
- Khai báo đúng T, v, s, B: 1đ
- Viết đúng cấu trúc chương trình chính và chương trình con: 1đ
hương trình chính:
%
O0001
G90 G94 G96 G21;
hương trình con:
M06 T01;
%
M03 S20;
O1111;
G54;
G91;
G00 X-11 Y9 Z50;
G1 X122;
G0 Z1;
G1 Y15;
G1 Z-1 F100;
G1 X-122;
M98 P31111;
G1 Y15;
G0 Z50;
M99;
M05;
%
M30;
%
2
2đ
- Khai báo đúng T, v, s, B: 1đ
- Viết đúng cấu trúc chương trình chính và chương trình con: 1đ
hương trình chính:
hương trình con:
%
%
O0002;
O2222;
G90 G94 G96 G21;
G91;
M06 T02;
G1 Z-3 F80;
M03 S25;
G1 X42;
G55;
G1 X15 Y15;
G0 X38 Y16 Z50;
G1 Y46;
G0 Z2;
G3 X-14 Y14 I-14 J0;
M98 P42222;
G1 X-56.7
G0 Z50;
G1 Y-24.8
M05;
G2 X14 Y45.4 R25;
M30;
G1 Y-13.8;
%
M99;
%

đ
- Khai báo đúng T, v, s, B: 0,5đ
- Viết đúng cấu trúc chương trình: 0,5đ
%
O0003
G90 G94 G97 G21;
M06 T03;
M03 S50;
G56;
G17 G16;
G0 X15 Y0 Z50
G99 G81 Z-10 R1 F30;
G91 Y45;
Y45;
Y45;

Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
G15;
G0 Z200;
M05;
M30;

CNC:
Có thể viết chung một c ươ trì
%
O0001;
Tiện biên d
đ, tr
đó
Viết đú cấu trúc G7
đ
Viết đú G70: 2 l n m i l n 0,5đ
á đú
, v, s đ
G97 G99 G21;
M03 S2000;
T0101;
G54;
G0 X76 Z2;
G73 U6 W6 R3
G73 P10 Q110 U1 W0.5 F0.2
N10 G0 X0 S2500 F0.2 T0202;
N20 G1 Z0;
N30 G1 X36 Z0;
N40 G1 X40 Z-2;
N50 G1 X40 Z-35;
N60 G1 X50 Z-55;
N70 G1 X54 Z-55;
N80 G3 X70 Z-63 I0 K-8;
N90 G1 X70 Z-75;
N100 G1 X74 Z-75;
N110 G1 X74 Z-105;
G70 P10 Q110 U0.5 W0.25;
G70 P10 Q110;
G28 U0 W0;
Chu trình cắt rãnh đ tr
đó:
á được T, v, s :0,5đ.
- Viết đú cấu trúc G75: 0,5đ.
T0303;
G55;
S3000;
G0 X42 Z-33;
G75 R1;
G75 X32 Z-35 P3000 Q1500 F0.15;
G28 U0 W0;
Chu trình tiệ re đ tr
đó
á được , v, s 0,5đ.
- Viết đú cấu trúc G76: 0,5đ.
T0404;
G56;
G0 X42 Z2;
G76 P011060 Q200 R500
G76 X37,4 Z-32 P1300 Q300 F2;
G28 U0 W0;
M05;
M30;
%

c riêng từng câu.

...

 CNC
 :
- 1
- Vi
:
%
O0001
G90 G94 G96 G21;
M06 T01;
M03 S20;
G54;
G00 X-11 Y9 Z50;
G0 Z1;
G1 Z-1 F100;
M98 P31111;
G0 Z50;
M05;

%
O1111;
G91;
G1 X122;
G1 Y15;
G1 X-122;
G1 Y15;
M99;
%
M30;
%
 
- 1
- Vi

%
O0002;
G90 G94 G96 G21;
M06 T02;
M03 S25;
G55;
G0 X38 Y16 Z50;
G0 Z2;
M98 P42222;
G0 Z50;
M05;
M30;
%

%
O2222;
G91;
G1 Z-3 F80;
G1 X42;
G1 X15 Y15;
G1 Y46;
G3 X-14 Y14 I-14 J0;
G1 X-56.7
G1 Y-24.8
G2 X14 Y45.4 R25;
G1 Y-13.8;
M99;
%

- 
- Vi
%
O0003
G90 G94 G97 G21;
M06 T03;
M03 S50;
G56;
G17 G16;
G0 X15 Y0 Z50
G99 G81 Z-10 R1 F30;
G91 Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
Y45;
G15;
G0 Z200;
M05;
M30;
Đáp án CAD CAM CNC Thi HK2.11-12 - Trang 2
Đáp án CAD CAM CNC Thi HK2.11-12 - Người đăng: Hồ Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án CAD CAM CNC Thi HK2.11-12 9 10 394