Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ - K11 (LẦN 1)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4089 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHÚ Ý MỖI ĐỀ MỖI MÀU KHÁC NHAU.
LƯỢM BY Q.CHI
ĐÁP ÁN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ - K11 (LẦN 1)
NGÀY THI: SÁNG 05/07/2010
ĐỀ SỐ 01
..………………………
CÂU 1 (2.50 điểm): Giải thích các nhận định
SV trả lời chính xác và giải thích hợp lý cho từng nhận định khẳng định thì đạt: 0.50 điểm/
nhận định (chỉ trả lời đúng hay sai phù hợp với từng nhận định mà không giải thích thì đạt 0.25
điểm/nhận định; SV giải thích theo cách khác với cách giải thích d ưới đây nhưng nếu hợp lý
thì
vẫn chấp nhận cho điểm tối đa):
a) Nhận định a là nhận định sai.
GT: Việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là cả một quá trình kể từ khi nộp đơn
thụ lý đến khi tuyên bố phá sản DN, HTX. Có trường hợp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
nhưng toà án vẫn không ra quyết định mở thủ tục phá (các tr ường hợp không mở thủ tục phá
sản) hoặc trong quá trình áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh th ì doanh nghiệp
đó
làm ăn có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh và thanh toán đầy đủ các khoản nợ,....
b) Nhận định b là nhận định đúng.
GT: Theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2003, Xã viên là cá nhân thì người đó là công dân
Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức,… v à
theo
quy định Bộ luật Dân sự thì người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi
dân sự đầy đủ (trừ trường hợp mất hoặc bị hạn chế năng lực h ành vi dân sự).
c) Nhận định c là nhận định sai.
GT: Trong trường hợp các cổ đông sáng lập thỏa m ãn điều kiện tại khoản 1 Điều 84 LDN

(cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông đ ược quyền chào bán) thì cổ
đông sáng lập được quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác
hoặc
cho người không phải là cổ đông sáng lập theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 LDN.
d) Nhận định d là nhận định đúng.
GT: Doanh nghiệp nhà nước tồn tại ở hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty
cổ phần. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp th ì đây là loại hình doanh nghiệp được quyền
phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
e) Nhận định e là nhận định sai.
GT: Ngoài việc giải quyết tranh chấp b ằng trọng tài do các bên thỏa thuận thì Tòa án cũng
có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về kinh doanh, th ương mại theo quy định của Bộ luật Tố
tụng Dân sự 2004 (các b ên không có thỏa thuận trọng tài hoặc có thỏa thuận trọng tài nhưng
nhưng thỏa thuận trọng tài vô hiệu).
CÂU 2 (3.50 điểm):
a) Phân biệt những điểm khác nhau c ơ bản giữa loại hình công tyTNHH một thành
viên và DNTN (2.00 điể...
CHÚ Ý M I Đ M I MÀU KHÁC NHAU.
L M BY Q.CHIƯỢ
ĐÁP ÁN H C PH N PHÁP LU T KINH T - K11 (L N 1)
NGÀY THI: SÁNG 05/07/2010
Đ S 01
..………………………
CÂU 1 (2.50 đi m): Gi i thích các nh n đ nh
SV tr l i chính xác và gi i thích h p lý cho t ng nh n đ nh kh ng đ nh thì đ t: 0.50 đi m/
nh n đ nh (ch tr l i đúng hay sai phù h p v i t ng nh n đ nh mà không gi i thích thì đ t 0.25
đi m/nh n đ nh; SV gi i thích theo cách khác v i cách gi i thích d i đây nh ng n u h p lý ướ ư ế
thì
v n ch p nh n cho đi m t i đa):
a) Nh n đ nh a là nh n đ nh sai.
GT: Vi c tuyên b phá s n doanh nghi p, h p tác xã là c m t quá trình k t khi n p đ n ơ
th lý đ n khi tuyên b phá s n DN, HTX. Có tr ng h p n p đ n yêu c u m th t c phá s n ế ườ ơ
nh ng toà án v n không ra quy t đ nh m th t c phá (các tr ng h p không m th t c pháư ế ư
s n) ho c trong quá trình áp d ng bi n pháp ph c h i ho t đ ng kinh doanh th ì doanh nghi p
đó
làm ăn có hi u qu , tình hình tài chính lành m nh và thanh toán đ y đ các kho n n ,....
b) Nh n đ nh b là nh n đ nh đúng.
GT: Theo quy đ nh Lu t H p tác xã năm 2003, Xã viên là cá nhân thì ng i đó là công dân ườ
Vi t Nam t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s đ y đ , có góp v n, góp s c,… v à
theo
quy đ nh B lu t Dân s thì ng i thành niên là ng i t đ 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi ườ ườ
dân s đ y đ (tr tr ng h p m t ho c b h n ch năng l c h ành vi dân s ). ư ế
c) Nh n đ nh c là nh n đ nh sai.
GT: Trong tr ng h p các c đông sáng l p th a m ãn đi u ki n t i kho n 1 Đi u 84 LDNườ
ĐÁP ÁN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ - K11 (LẦN 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ - K11 (LẦN 1) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐÁP ÁN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾ - K11 (LẦN 1) 9 10 906