Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc
gia Hoa Kỳ ở Việt Nam
Đặng Hoàng Thanh Nga
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Thu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp của các công ty
xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nghiên cứu đặc điểm, tiềm năng của TNCs Hoa
Kỳ trong hoạt động đầu tư trực tiếp. Nghiên cứu sự cần thiết phải thu hút đầu tư của
TNCs Hoa Kỳ ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích, đánh
giá hoạt động FDI của TNCs Hoa Kỳ ở Việt Nam, từ đó làm rõ những hạn chế và
nguyên nhân. Đánh giá triển vọng FDI của TNCs Hoa Kỳ vào Việt Nam và và một số
giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ
ở Việt Nam trong thời gian tới.
Keywords: Công ty xuyên quốc gia; Đầu tư trực tiếp; Hoa Kỳ; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng
khoa học – công nghệ (KH – CN), hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đã và
đang có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đặc biệt là trong quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) của các nước đang phát triển. Có thể nói, TNCs
là chủ thể, là vật truyền dẫn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kỹ thuật từ các
trung tâm phát triển ra các vùng ngoại vi của thế giới.
Hoa Kỳ là một nước công nghiệp hàng đầu thế giới. TNCs Hoa Kỳ có tiềm lực kinh
tế mạnh với ưu thế về vốn, KH – CN, thị trường… là những đối tác đầu tư lớn. Trong thời
gian qua, thực hiện chủ trương mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Đảng và nhà
nước, Việt Nam đã có những cơ hội tốt trong việc thu hút FDI từ TNCs của Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, số lượng TNCs Hoa Kỳ hoạt động ở Việt Nam còn rất ít. Trong khi đó, các nước khác
trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đã thu hút được khá nhiều TNC của Hoa

Kỳ. Phần lớn TNCs của Hoa Kỳ hoạt động ở Việt Nam hiện nay vẫn đầu tư cầm chừng và còn
chờ đợi nhiều vào sự thay đổi môi trường đầu tư cũng như sức mua của thị trường. HiÖn tr¹ng
nµy ®· ®Æt ra nhiÒu c©u hái: T×nh h×nh thu hót FDI cña TNCs Hoa Kú ë ViÖt Nam thêi
gian qua nh- thÕ nµo? TNCs Hoa Kú cã nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi g× so víi TNCs kh¸c ®ang
ho¹t ®éng ®Çu t- t¹i ViÖt Nam? Nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng
kÐm hiÖu qu¶: h¹n chÕ cña hä hay c¶n trë tõ phÝa c¸c chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam? Có hay
không mÆt ...



i hc Kinh t
 ngành: 
60 31 07

 2011
Abstract:    


- 
  



Keywords: ; ; ; 
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

  s

TNCs

trung t
TNCs 
 
 
 TNCs 
TNCs 

Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam 9 10 794