Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt
Nam
Đỗ Huy Thưởng
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế Thế giới & Quan hệ Kinh tế Quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thùy Linh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn về thu hút FDI của Trung Quốc vào
Việt Nam. Tìm hiểu các nhân tố tác động tới thu hút FDI của Trung Quốc vào Việt
Nam (Tiềm lực Kinh tế, Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc; Tiền lương ở Trung
Quốc khá cao so với ở Việt Nam; Thiếu tài nguyên ở Trung Quốc; Tỷ giá đồng nhân
dân tệ tăng cao; Chính sách thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc). Nghiên
cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Việt Nam để thấy rõ mặt
được và những tồn tại. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu hút FDI của
Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới.
Keywords: Đầu tư trực tiếp; Trung quốc; Việt Nam; Hợp tác kinh tế; FDI
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong số 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Trung Quốc Đại lục hiện
nay đứng thứ 15, với số vốn đăng kí là 2,92 tỷ USD (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2010).
Tuy nhiên, số vốn đăng kí của Trung Quốc chỉ tương ứng khoảng 1/4 thâm hụt cán cân
thương mại của Việt Nam với Trung Quốc (11,2 tỷ USD năm 2009). Điều đáng chú ý hơn là,
vấn đề nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tồn tại trong nhiều năm qua (năm 2001 là
210 triệu USD; năm 2006 là 4,36 tỷ USD; năm 2007, 2008 và 2009 tương ứng là 9,145 tỷ
USD; 12,587 tỷ USD và 11,2 tỷ USD), nhưng vẫn chưa có lời giải. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu
năm 2010, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc lên đến 6,3 tỷ USD. Trong khi xuất khẩu
của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 2,8 tỷ USD, thì nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 9,1
tỷ USD. Nếu năm 2001 nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc chỉ chiếm 17,67 % trong tổng
nhập siêu của Việt Nam, thì đến năm 2006; 2007; 2008; và 2009 con số này lần lượt là 84,89
%; 64,38 %; 69,81 %; và 87,14 % trong tổng nhập siêu của Việt Nam.
Thực tế cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc còn quá nhỏ và chủ yếu là
các sản phẩm thô có hàm lượng công nghệ thấp. Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam từ

Trung Quốc chủ yếu là máy móc, thiết bị và nguyên liệu đầu vào có hàm lượng công nghệ
cao. Do đó, để bù đắp lại thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam đối với Trung Quốc, thì
tăng thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) của Trung Quốc vào Việt Nam là một giải pháp hợp lí vì
đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam không chỉ giúp nước ta có thêm vốn để c...

Nam

i hc Kinh t
 ngành: 
60 31 07

 2011
Abstract: 







Keywords: ; ; ; ; FDI
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết ca đề tài
 91 quc gia vùng lãnh th u t vào Vit Nam, Trung Quc i lc n
nay ng th 15i s vn ng kí 2,92  USD (tínn ngày 30 tháng 6 m 2010).
   vn ng ca Trung Quc ch t ng khong 1/4 thâm ht cán cân
thng mi ca Vit Nam vi Trung Quc (11,2 t USD nm 2009). iu áng cý hn là,
vn  nhp siêu ca Vit Nam t Trung Quc ã tn ti trong nhiu nm qua m 2001 là
210 triu USD; nm 2006 4,36 t USD; nm 20ng ng 9,145 t
USD; 12,587 t USD và 11,2 t USD)ng vn cha có li gii tính riêng u
nm 2010p siêu ca Vit Nam t Trung Quc lên n  USD. Trong khi t khu
ca Vit Nam sang Trung Quc  t  USD, t p khu t Trung Quc n 9,1
 USD. u nm 2001 np su a Vit Nam  Trung Quc  chim 17,67 % trong tng
nhp siêu ca Vit Nam, tn nm 2006; 2007; 2008; và 2009  này ln t là 84,89
%; 64,38 %; 69,81 %; và 87,14 % ng nhp siêu ca Vit Nam.
c t cho thy, t khu ca Vit Nam sang Trung Quc còn quá nh ch yu
các sn phm thô hàm lng ng ngh thp. ó, nhp khu ca Vit Nam t
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam 9 10 45