Ktl-icon-tai-lieu

Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số truyện cổ tích Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số
truyện cổ tích Việt Nam
Đặng Nhã Văn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á Ho ̣c; Mã số: 60. 31. 50
Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Thu Hà
Năm bảo vệ: 2010
́
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng ma ̣nh mẽ của văn hoá Ân Đô ̣ đố i với văn ho ̣c
Viê ̣t Nam. Làm rõ dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong truyện cổ tích Việt Nam , qua đó
khẳ ng đinh sức số ng nô ̣i sinh bề n vững của văn ho ̣c Viê ̣t Nam . Khảo sát một số truyện
̣
́
cổ tich của Viê ̣t Nam để tim ra những dấ u ấn tôn giáo khác của văn hoá Ân Đô ̣ trên
́
̀
các mặt môtíp truyện cổ , biể u tươ ̣ng văn hoá , nô ̣i dung câu chuyê ̣n , dấ u vế t của mô ̣t số
tôn giáo như Phâ ̣t giáo , đa ̣o Jain, đa ̣o Hin đu qua tư tưởng, triế t lý và lố i số ng .
Keywords: Văn hóa Ấn Độ; Truyện cổ tích; Châu Á học; Việt Nam
Content

̉
PHẦN MƠ ĐẦU

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài
Văn ho ̣c nói chung và truyê ̣n cổ tich nói riêng
́

, là di sản quý báu đối với một nước

.

Truyê ̣n cổ tich dân gian ghi chép lich sử cũng như văn hoá truyề n thố ng của mô ̣t dân tô ̣c hoă ̣c
̣
́
mô ̣t nước nào đó , nên luôn luôn đươ ̣c nhà nước và nhân dân coi tro ̣ng

. Qua phương thức

truyề n miê ̣ng và văn tự v .v, các truyện cổ tích được giữ lại cho đến nay

, nhiề u người thuâ ̣t

truyê ̣n có thể biết câu chuyê ̣n, nhưng lại không hiể u về nguồ n gố c và xuấ t xứ của chúng . Thực
ra, trong quá trình lich sử phát triể n , vì nguyên nhân dân tộc hội nhập , giao lưu và ảnh hưởng
̣
lẫn nhau, đă ̣c tinh của một dân tộc này rất có thể đã thấm vào một dân tộc khác, ảnh hưởng tới
́
lố i số ng sinh hoa ̣t của dân tô ̣c đó . Vì vậy, viê ̣c tim hiể u nguồ n gố c của truyê ̣n cổ tich và khám
̀
́
phá dấu ấn của dân tộc khác trong câu chuyện l à rất quan trọng và có giá trị để chúng ta biết
đươ ̣c những thành tố tác đô ̣ng tới hiê ̣n tra ̣ng số ng của dân tô ̣c mình và để hiể u hơn về những
lố i số ng và thói quen khác với truyề n thố ng dân tô ̣c .
Truyê ̣n cổ tich Viê ̣t Nam vô cùng phong phú đa dạng , không những vì Viê ̣t Nam là mô ̣t
́
nước có lich sử lâu dài , mà còn vì trong lịch sử phát triển của mình
̣

, văn hoá Viê ̣t Nam đã

từng giao thoa kế t hơ ̣p với nhiề u nền văn hoá khác . Chưa nói đến sự ảnh hưởng c ủa thực dân
́
Pháp và đế quốc Mỹ đối với Việt Nam , văn hoá Trung Quố c và văn hoá Ân Đô ̣ là hai nền văn

...



i hc Khoa hc Xã h
 ngành: 

; 60. 31. 50
PGS.

 2010
Abstract: 











.  , 








 . n












, 


, 

, 





, 
, 

ng, 

.
Keywords: ; ; ; 
Content
PHÂ
̀
N MƠ
̉
ĐÂ
̀
U
1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài







 ,  .



 












, 




 . 


 .v,  , 





, 




 . 

ra, 





,  , 



, 

 , 




. ,








 



















.




  , 








,  , 






. 


 
 , 






Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số truyện cổ tích Việt Nam - Trang 2
Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số truyện cổ tích Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số truyện cổ tích Việt Nam 9 10 321