Ktl-icon-tai-lieu

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các Doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi VI cña §¶ng n¨m 1986 ®· ®¸nh dÊu ®æi míi s©u réng
toµn diÖn ct tëng lÉn ®êng lèi c §¶ng vµ Nhµ níc ta, ®ã viÖc x
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn vËn ®«ng theo chÕ thÞ trêng víi qu¶n cña nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Tríc ®©y trong chÕ quan liªu bao cÊp th× ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c
doanh nghiÖp kh«ng ®îc coi träng c¸c doanh nghiÖp c viÖc tËp trung s¶n
xuÊt theo ho¹ch cña cÊp trªn, cña Nhµ níc giao cho cßn tiªu thô s¶n phÈm
®· cã nhµ níc bao tiªu.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trë
thµnh ho¹t ®éng cïng quan träng,®ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi vãi c¸c doanh
nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ tr-
êng th× s¶n phÈm cña s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®îc, chØ khi s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp ®îc b¸n, ®îc tiªu thô th× doanh nghiÖp míi ®¾p næi chi p
ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®ång thêi thu ®îc lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc duy tr×
më réng quy m« s¶n xuÊt.
Víi xu thÕ héi nhËp kinh toµn cÇu nh hiÖn nay, thÞ trêng cña doanh
nghiÖp kh«ng cßn giíi n trong ph¹m vi mét quèc gia ®ã thÞ trêng
khu vùc, thÞ trêng thÕ giíi. §©y võa héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp
kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng chØ ë trong níc cßn v¬n ra tÇm khu vùc, tÇm thÕ
giíi nhng ®ång thêi còng th¸ch thøc, ®e do¹ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: toµn
cÇu ho¸ t¹o ra nh÷ng khu vùc th¬ng m¹i, mËu dÞch do, tøc hµng ho¸
cña c¸c níc thÓ do tham gia c¹nh tranh kh«ng cßn c rµo c¶n
thuÕ quan ng¨n cn gièng nh kh vùc ASEAN hay lµ EU. §©y chÝnh c¬ héi
tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh ra níc ngoµi
s©n ch¬i cña c doanh nghiÖp kh«ng cßn hÑp trong ph¹m vi quèc
gia, mÆt kh¸c toµn cÇu ho¸ còng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta ph¶i
c¸c chÝnh s¸ch chiÕn läc thÝch hîp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c
®èi thñ trong khu vùc còng nh trªn toµn thÕ giíi, toµn cÇu ho¸ còng nghÜa
c¸c doanh nghiÖp kh«ng hoÆc Ýt ®îc nhµ níc b¶o hé. §©y th¸ch thøc
kh«ng nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña níc ta.
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các Doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các Doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các Doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay 9 10 899