Ktl-icon-tai-lieu

Đề án 30 - Hướng dẫn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn giản hóa thủ tục hành
chính

HƯỚNG DẪN THỰC
HIỆN VIỆC THỐNG KÊ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dành cho Tổ công tác thực hiện
Đề án 30 tại các bộ, cơ quan
ngang bộ, UBND cấp tỉnh
Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục
hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu lưu hành nội bộ
Phiên bản 5.6

Mục lục
Phần I: Nhiệm vụ của TCT tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh ...... 3
Phần II: Quy trình thống kê của TCT tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND
cấp tỉnh ...................................................................................................3
1. Các bước chuẩn bị .................................................................................. 3
2. Các bước kỹ thuật................................................................................... 4

Phần III. Biểu mẫu 1 ................................................................................9
1. Biểu mẫu 1: Thống kê thủ tục hành chính ................................................... 9
2. Hướng dẫn điền Biểu mẫu 1 ................................................................... 13
3. Mẫu Danh sách TTHC được thống kê ........................................................ 17

Phụ lục 1. Danh mục ngành, lĩnh vực …………………………………….………….18

2

Bản hướng dẫn này là tài liệu dành cho Tổ công tác (sau đây gọi tắt là TCT) thực hiện Đề án
30 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thực
hiện thống kê thủ tục hành chính (TTHC), quy định rõ nhiệm vụ và quy trình xử lý công việc
của TCT phải thực hiện trong giai đoạn thống kê TTHC.
I. Nhiệm vụ của TCT tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh
•

Tổ chức thống kê tất cả các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các
yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC, phí, lệ phí trong trường hợp thủ
tục hành chính có thu phí, lệ phí và toàn bộ các văn bản quy định về TTHC,
mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện
TTHC, phí, lệ phí theo đúng quy định tại các mục I, II, III phần 2 tài liệu: Giới
thiệu tổng quan về Đề án 30 và hướng dẫn việc thống kê TTHC.

•

Đảm bảo tính chính xác và chất lượng của các văn bản và tài liệu do các cơ
quan hành chính trực thuộc thống kê, nhằm thiết lập một cơ sở dữ liệu quốc gia
về TTHC một cách đầy đủ, hoàn chỉnh và chính xác bao gồm các TTHC, mẫu đơn,
mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC, phí, lệ phí,
các văn bản kèm theo quy định về TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu
cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC, phí, lệ ...
Đơn gin hóa th tc hành
chính
HƯỚNG DN THC
HIN VIC THNG KÊ
TH TC HÀNH CHÍNH
Dành cho T công tác thc hin
Đề án 30 ti các b, cơ quan
ngang b, UBND cp tnh
T công tác chuyên trách ci cách th tc
hành chính ca Th tướng Chính ph
Tài liu lưu hành ni b
Phiên bn 5.6
Đề án 30 - Hướng dẫn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án 30 - Hướng dẫn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề án 30 - Hướng dẫn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính 9 10 103