Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn
bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ giai đoạn cung cấp, sản xuất
đến tiêu thụ. Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ
đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày , đánh giá được hiệu quả
kinh đoanh nói chung và của từng mặt hàng nói riêng, đảm bảo lượng dự trữ vật
tư, hàng hoá đúng mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, cũng không quá ít làm
gián đoạn quá trình sán xuất kinh đoanh. Từ đó có kế hoạch về tài chính cho việc
mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ. Vì thế
công tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phương pháp kế toán hàng tồn kho nói
riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp.
Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế ,
vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quá công tác quán lý và hạch toán kế toán càng trở
nên cần thiết. Với mục tiêu đó, chúng ta đã và đang nghiên cứu dần từng bước
hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán. Đã có bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam ra
đòã và nhiều văn bản, quyết định, thông tư được ban hành quy định, hướng dẫn
việc hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp .
Vì những lý do trên, khi thực hiện đề án môn học lần này, em quyết định
chọn đề tài "Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp" với mong
muốn góp thêm ý kiến hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho và hạch toán kế
toán nói chung .
Nội đung đề án gồm ba phần chính :
Phần I:

TỔNG QUAN VỀ HÀNG TồN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Phần II:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNG TồN KHO HIỆN HÀNH

Phần III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT nhằm hoàn thiện kế toán hàng TồN KHO TRONG
DOANH NGHIỆP.

Em xin được cám ơn cô giáo TS. Phạm Thị Bích Chi đã hướng dẫn, giúp
đỡ em thực hiện đề tài này. Bài viết của em có thể còn nhiều thiếu sót, em rất
mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của cô

1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỂ HÀNG TổN KHO TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1.Hàng tồn kho, vai trò của hàng tồn kho trong doanh nghiệp.
Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động dự trữ cho sản xuất, dự trữ cho
lưu thông hoặc đang trong quá trình chế tạo ở doanh nghiệp . Đây là bộ phận tài
sản chiếm tỉ trọng lớn và có vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp .
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02-Hàng tồn kho ban hành ngày
31/12/2001quy định hàng tồn kho là những tài sản :
- Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh bình thường ;
- Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang;
- Nguyên liệu, vật liệu, công c...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn
bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ giai đoạn cung cấp, sản xuất
đến tiêu thụ. Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ
đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày , đánh giá được hiệu quả
kinh đoanh nói chung của từng mặt hàng nói riêng, đảm bảo lượng dự trữ vật
tư, hàng hoá đúng mức, không qúa nhiều gây đọng vốn, cũng không quá ít làm
gián đoạn quá trình sán xuất kinh đoanh. Từ đó kế hoạch về tài chính cho việc
mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ. thế
công tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phương pháp kế toán hàng tồn kho nói
riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp.
Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế xu hướng hội nhập quốc tế ,
vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quá công tác quán và hạch toán kế toán càng trở
nên cần thiết. Với mục tiêu đó, chúng ta đã đang nghiên cứu dần từng bước
hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán. Đã có bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam ra
đòã nhiều văn bản, quyết định, thông được ban hành quy định, hướng dẫn
việc hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp .
những do trên, khi thực hiện đề án môn học lần này, em quyết định
chọn đề tài "Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp" với mong
muốn góp thêm ý kiến hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho hạch toán kế
toán nói chung .
Nội đung đề án gồm ba phần chính :
Phần I: TỔNG QUAN VỀ HÀNG TồN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
Phần II: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNG TồN KHO HIỆN HÀNH
Phần III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT nhằm hoàn thiện kế toán hàng TồN KHO TRONG
DOANH NGHIỆP.
Em xin được cám ơn giáo TS. Phạm Thị Bích Chi đã hướng dẫn, giúp
đỡ em thực hiện đề tài này. Bài viết của em thể còn nhiều thiếu sót, em rất
mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của cô
1
Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề án Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp 9 10 143