Ktl-icon-tai-lieu

đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng

Được đăng lên bởi Hong Le
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Dự án: Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng – Bắc Ninh

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
BN

Bắc Ninh

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trường

CTR

Chất thải rắn

CTNH

Chất thải nguy hại

ĐTPT

Đầu tư và phát triển

GPĐT

Giấy phép đầu tư

KCN

Khu công nghiệp

NĐ-CP

Nghị định – Chính phủ

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QĐ

Quyết định

TMDV

Thương mại và dịch vụ

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

UBND

Ủy ban nhân dân xã

WHO

Tổ chức y tế thế giới

COD

Nhu cầu oxi hóa học

BOD

Nhu cầu oxi sinh học

TSS

Chất rắn lơ lửng

T-N

Tổng nitơ

T-P

Tổng phốt pho

DM ĐTV

Dầu mỡ, động thực vật

DANH MỤC BẢNG/BIỂU
Mã số bảng
Bảng 1.

Tên bảng
Danh sách các cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện
lập bản đề án

Trang
11

Chủ cơ sở: Công ty cổ phần Tiến Hưng

1

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Dự án: Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng – Bắc Ninh
Bảng 1.1.

Các hạng mục xây dựng của dự án

18

Bảng 1.2.

Danh mục máy móc, thiết bị của dự án

22

Bảng 1.3.

Nhu cầu nguyên, phụ liệu sử dụng cho nhà máy

30

Bảng 2.1.

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong
nước thải của cơ sở

33

Bảng 2.2.

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải

35

Bảng 2.3:

Nồng độ bụi tạo ra từ quá trình sản xuất (mg/m3)

38

Bảng 2.4.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không
khí khu vực sản xuất

39

Bảng 2.5.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không
khí khu vực xung quanh

40

Bảng 2.6.

Tổng hợp lượng CTNH phát sinh tại nhà máy

41

Bảng 4.1.

Kế hoạch quản lý chất thải

46

Bảng 4.2.

Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không
liên quan đến chất thải

49

Bảng 4.3.

Kế hoạch ứng phó sự cố

50

Bảng 4.4.

Kế hoạch quan trắc môi trường

51

DANH MỤC HÌNH
Mã số hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Sơ đồ quy trình công nghệ

20

Hình 2.1

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

34

Hình 2.2

Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể tự hoại 3 ngăn

35

Hình 4.1

Sơ đồ điểm quan trắc lấy mẫu

53

Chủ cơ sở: Công ty cổ phần Tiến Hưng

2

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Dự án: Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng – Bắc Ninh

MỞ ĐẦU
1. Việc thành lập và tình trạng hiện tại của dự án
Công ty cổ phần Tiến Hưng (tiền thân là công ty TNHH Tiến Hưng) được thành
lập từ năm 2002 theo giấy chứng nhận đầu tư số 15/GPĐT-KCN-BN do Ban quản lý
các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04 tháng 5 năm 2002 với tên dự án là
“Nhà máy sản xuất bao bì Tiến Hưng – Bắc Ninh” và với mục tiêu là sản xuất, kinh
doanh sản phẩm bao bì các loại.
Chủ cơ sở: Công ty cổ phần Tiến Hưng

3

Đề án bả...
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Dự án: Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng – Bắc Ninh
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
BN Bắc Ninh
BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
CTR Chất thải rắn
CTNH Chất thải nguy hại
ĐTPT Đầu tư và phát triển
GPĐT Giấy phép đầu tư
KCN Khu công nghiệp
NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
PCCC Phòng cháy chữa cháy
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
Quyết định
TMDV Thương mại và dịch vụ
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
UBND Ủy ban nhân dân xã
WHO Tổ chức y tế thế giới
COD Nhu cầu oxi hóa học
BOD Nhu cầu oxi sinh học
TSS Chất rắn lơ lửng
T-N Tổng nitơ
T-P Tổng phốt pho
DM ĐTV Dầu mỡ, động thực vật
DANH MỤC BẢNG/BIỂU
Mã số bảng Tên bảng Trang
Bảng 1.
Danh sách các cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện
lập bản đán
11
Chủ cơ sở: Công ty cổ phần Tiến Hưng 1
đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng - Người đăng: Hong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bột mì Tiến Hưng 9 10 498