Ktl-icon-tai-lieu

Đề án định hướng & phát triển thương hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3753 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤ C LỤ C
Trang
Lời cảm tạ ............................................................................................................i
Mục lục ...............................................................................................................ii
Danh sách các biểu bảng và biểu đồ..................................................................vii
Danh sách các sơ đồ và hình.............................................................................viii
PHẦN MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
II.Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................... 2
III.Nội dung nghiên cứu....................................................................................... 2
IV.Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 2
V.Giới hạn phạm vi nghiên cứu........................................................................... 3
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I.Tổng quan về thương hiệu................................................................................. 4
1.Quá trình hình thành thương hiệu..................................................................... 4
2.Khái niệm - Đặc điểm – Thành phần của thương hiệu..................................... 4
2.1.Khái niệm thương hiệu .............................................................................. 4
2.2.Đặc điểm thương hiệu................................................................................ 5
2.3.Các thành phần của thương hiệu................................................................ 5
2.3.1.Thành phần chức năng......................................................................... 5
2.3.2.Thành phần cảm xúc............................................................................ 5
3.Giá trị thương hiệu............................................................................................ 6
3.1.Nhận thức thương hiệu .............................................................................. 6
3.2.Chất lượng cảm nhận ................................................................................. 6
3.3.Lòng đam mê thương hiệu......................................................................... 6
II.Hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu ............................ 7
1.Nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh ........................................
M
M
C
C
L
L
C
C
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
Li cm t ............................................................................................................i
Mc lc ...............................................................................................................ii
Danh sách các biu bng và biu đồ..................................................................vii
Danh sách các sơ đồ và hình.............................................................................viii
PHN M ĐẦU
I.Lý do chn đề tài ........................................................................................... 1
II.Mc tiêu nghiên cu.........................................................................................2
III.Ni dung nghiên cu.......................................................................................2
IV.Phương pháp nghiên cu................................................................................2
V.Gii hn phm vi nghiên cu...........................................................................3
PHN I: CƠ S LÝ LUN
I.Tng quan v thương hiu.................................................................................4
1.Quá trình hình thành thương hiu.....................................................................4
2.Khái nim - Đặc đim – Thành phn ca thương hi
u.....................................4
2.1.Khái nim thương hiu ..............................................................................4
2.2.Đặc đim thương hiu................................................................................5
2.3.Các thành phn ca thương hiu................................................................5
2.3.1.Thành phn chc năng.........................................................................5
2.3.2.Thành phn cm xúc............................................................................5
3.Giá tr thương hiu............................................................................................6
3.1.Nhn thc thương hiu ..............................................................................6
3.2.Cht lượng cm nhn.................................................................................6
3.3.Lòng đam mê thương hiu.........................................................................6
II.Hoch định chiến lược xây dng và phát trin thương hiu............................7
1.Nghiên cu và phân tích môi trường kinh doanh .............................................7
2.Phân khúc th trường.........................................................................................8
3.Ch
n th trường mc tiêu..................................................................................8
i
Đề án định hướng & phát triển thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án định hướng & phát triển thương hiệu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Đề án định hướng & phát triển thương hiệu 9 10 402