Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Kinh tế thương mại

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 4 lần
§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ho¹ch ho¸ tËp chung viÖc s¶n xu©t kinh doanh cña
doanh nghiÖp chñ yÕu thùc hiÖn theo chØ thÞ, ho¹ch cña nhµ níc. Nhµ níc
chi vËt t ®Õn tËn xëng ®Ó c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Thêi ®ã cha cã
c¹nh tranh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc nhµ níc ph©n phèi vµ sö dông. Do ®ã yÕu
tiÕt kiÖm vËt t cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng nhiÒu. Tuy r»ng thêi ®ã
chÝnh phñ ®· ®Æt ra mét møc, ®Þnh møc tiªu dïng vËt t nhng cha h×nh
thøc rµng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n tiÕn hµnh s¶n
xuÊt tiÕt kiÖm.
Khi nÒn kinh cña ®Êt níc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, yÕu
c¹nh tranh ®îc ®Èy m¹nh khèc liÖt h¬n. Mçi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
muèn tån t¹i th× ngµy cµng ph¶i ph¸t triÓn ph¶i c¸ch thøc, ho¹ch,
chiÕn lù¬c râ rµng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.
§Æc biÖt hiÖn nay ®Êt níc ®ang trong thêi héi nhËp víi khu vùc thÕ
giíi. ThÞ trêng ®îc më réng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong níc ®ång thêi
thÞ trêng trong níc còng ph¶i më réng ®Ó c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi vµo s¶n
xuÊt kinh doanh. Khi ®ã c¸c doanh nghiÖp viÖt nam sÏ ph¶i c¹nh tranh
khèc liÖt h¬n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã ®Ó tån t¹i c¹ch
tranh ®îc th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i mét chiÕn lîc, ho¹ch rµng
cho doanh nghiÖp m×nh. YÕu ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¹nh tranh gi¸
chÊt lîng cña hµng ho¸, c¸c dÞch vô ®i kÌm Trong c¸c yÕu tè ®ã th× gi¸ c¶ lµ
¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¹nh tranh s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp.
Th«ng thêng trong gÝa trÞ cña s¶n phÈm th× gi¸ trÞ vËt t thêng chiÕm tõ 70%-
80%. Do ®ã biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thùc hiÖn tiÕt
kiÖm vËt t ngay kh©u ®Çu o cña s¶n xuÊt . TiÕt kiÖm vËt t yªu cÇu cÇn
thiÕt cÊp b¸ch ®èi víi mçi doanh nghiªp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn kinh
doanh hiÖn nay, khi nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ngµy mét ®¾t
vµ khan hiÕm, nh÷ng nguyªn vËt liÖu quý hiÕm ngµy cµng c¹n kiÖt.
NguyÔn V¨n Dòng –TM43B
Đề án Kinh tế thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Kinh tế thương mại - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề án Kinh tế thương mại 9 10 121