Ktl-icon-tai-lieu

Đề án lạm phát & biện pháp khắc phục

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lêi nãi ®Çu
chÕ thÞ trêng ®· rung lªn håi chu«ng c¶nh b¸o bao ®æi thay cña nÒn kinh
ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªm gÇn ®©y. Trong nÒn kinh thÞ trêng ho¹t ®éng ®Çy s«i
®éng c¹nh tranh gay g¾t ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng. C¸c
nhµ kinh còng nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn, n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò
cña nÒn kinh míi. Bªn c¹nh bao vÊn ®Ò cÇn ®Ó kinh doanh cßn nh÷ng vÊn ®Ò næi
cém kh¸c trong kinh tÕ. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém kh¸c trong kinh tÕ. Mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò næi cém Êy lµ l¹m ph¸t. L¹m ph¸t nh mét c¨n bÖnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái ®Çu t lín thêi gian trÝ tuÖ míi thÓ
mong muèn ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan. Chèng l¹m ph¸t kh«ng chØ viÖc cña c¸c nhµ
doanh nghiÖp mµ cßn lµ nhiÖm vô cña chÝnh phñ. L¹m ph¸t ¶nh hëng toµn bé ®Õn nÒn kinh
quèc d©n, ®Õn ®êi sèng héi, ®Æc biÖt giíi lao ®éng. ë níc ta hiÖn nay, chèng l¹m
ph¸t, gi÷ v÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, c©n ®èi lµ mét môc tiªu rÊt quan träng trong
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
Trong thêi gian gÇn ®©y, vÊn ®Ò l¹m ph¸t ®· ®îc nhiÒu ngêi quan t©m, nghiªn cøu vµ
®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n kh¾c phôc. §· l©u tiÒn giÊy xuÊt hiÖn ch¼ng bao l©u sau ®ã
diÔn ra t×nh tr¹ng gi¶m gi¸ tiÒn dÉn ®Õn l¹m ph¸t. NÐt ®Æc trng næi bËt cña thùc tr¹ng
nÒn kinh tÕ khi cã l¹m ph¸t, gi¸ c¶ cña hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ ®Òu t¨ng cao vµ søc mua cña
®ång tiÒn ngµy cµng gi¶m nhanh.
Nh×n l¹i lÞch sö l¹m ph¸t, tõ cuèi thÓ kû 19 ®Õn ®Çu thÕ kû 20. ë níc ta l¹m ph¸t diÔn
ra nghiªm träng kÐo dµi nguån gèc cña do hËu qu¶ nÆng cña chiÕn tranh,
cÊu kinh bÊt hîp kÐo dµi. L¹m ph¸t ®· ph¸ toµn ho¹ch cña nÒn kinh tÕ,
ph¬ng h¹i ®Õn tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ trong nÒn kinh tÕ - x· héi.
Bµi viÕt nµy víi ®Ò tµi:"L¹m ph¸t vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc ë ViÖt Nam"
XuÊt ph¸t vÊn ®Ò nghiªnu l¹m ph¸t lµ cÇn tht, cÊp b¸ch, ®Æc biÖt thÊy ®îc tÇm
quan träng cña l¹m ph¸t. V× y, i lîng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, em thiÕt ng quan t©m
nghn cøu ®Õn ®Ò tµi ng lµ mét ph¬ng ph¸p m hu nã mét c¸ch tu ®¸o, u s¾c n.
1
Đề án lạm phát & biện pháp khắc phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án lạm phát & biện pháp khắc phục - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề án lạm phát & biện pháp khắc phục 9 10 38