Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học : Bàn về hệ thống nguyên tắc & phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Hµng tån kho lµ mét phÇn quan träng trong tµi s¶n lu ®éng vµ n»m ë nhiÒu
kh©u trong qu¸ tr×nh cung øng s¶n xuÊt, tr÷ lu th«ng cña nhiÒu doanh
nghiÖp. Hµng tån kho cña mçi doanh nghiÖp thêng bao gåm: Nguyªn liÖu, vËt
liÖu, c«ng cô, dông cô, s¶n phÈm dÞch dang, thµnh phÈm, hµng ho¸(gäi t¾t
lµ vËt t, hµng ho¸).
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ trÞ hµng tån kho, kh«ng chØ gióp cho doanh nghiÖp chØ
®¹o kÞp thêi c¸c nghiÖp kinh diÔn ra hµng ngµy, cßn gióp doanh nghiÖp
mét lîng vËt t, hµng ho¸ tr÷ ®óng ®Þnh møc, kh«ng tr÷ qu¸ nhiÒu g©y ø
®äng vèn, mÆt kh¸c kh«ng tr÷ qu¸ Ýt ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n.
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ hµng tån kho cßn cã ý nghÜa v« cïng quan träng khi lËp
b¸o c¸o tµi chÝnh. nÕu tÝnh sai lÖch gi¸ trÞ hµng tån kho, sÏ lµm sai lÖch c¸c
chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu gi¸ trÞ hµng tån kho tÝnh sai, dÉn ®Õn gi¸
trÞ tµi s¶n lu ®éng tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp thiÕu chÝnh x¸c, gi¸
vèn hµng b¸n tÝnh sai lÖch lµm cho chØ tiªu l·i gép, l·i rßng cña doanh nghiÖp
kh«ng cßn chÝnh x¸c. H¬n n÷a, hµng ho¸ tån kho cuèi kú cña kú nµy cßn lµ hµng
ho¸ tån kho ®Çu cña tiÕp theo. Do ®ã sai lÇm ®îc chuyÓn tiÕp qua
sau g©y nªn sai lÇm liªn tôc qua c¸c cña gi¸ vèn hµng b¸n, l·i gép l·i
thuÇn. Kh«ng nh÷ng thÕ, tiÒn cña hµng ho¸ tån kho thêng rÊt lín nªn sai
lÇm cã thÓ lµm ¶nh hëng mét c¸ch râ rµng ®Õn tÝnh h÷u dông cña c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh.
Nh vËy chóng ta thÊyng Hµng tån kho mét yÕu rÊt quan träng cña
phÇn lín c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh thÕ viÖc nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c
ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho trong doanh nghiÖp hÕt søc cÇn thiÕt, bëi
víi mçi ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho kh¸c nhau th× c¸c chØ tiªu trªn b¸o
c¸o tµi chÝnh còng sÏ thay ®æi. ViÖc lùa chän mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp
cho doanh nghiÖp m×nh rÊt cÇn thiÕt. ChÝnh tÇm quan träng ®ã em ®·
1
Đề án môn học : Bàn về hệ thống nguyên tắc & phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học : Bàn về hệ thống nguyên tắc & phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề án môn học : Bàn về hệ thống nguyên tắc & phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp 9 10 867