Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học kinh tế & quản lý công nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
TR¦êng §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N
---- -----

§Ò ¸N m«n häc KINH TÕ vµ
qu¶n lÝ c«ng nghiÖp

§Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may
sang thÞ trêng EU

Líp

Sinh viªn thùc hiÖn : Phan Thu HiÒn
: QTKD CN vµ XD 43B

Hµ Néi, 4/2004

Môc lôc
Môc lôc ........................................................................... 1
Lêi nãi ®Çu......................................................................

2

I. Yªu cÇu cña thÞ trêng EU víi hµng dÖt may...............

4

1.1 §Æc ®iÓm cña thÞ tr¬ng EU ®èi víi hµng dÖt may
................................................................................................... 4
1.2 Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra víi s¶n phÈm dÖt may nhËp
khÈu vµo EU.............................................................................. 7
II. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang
EU.............................................................................................

8

2.1 Nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc víi
xuÊt khÈu hµng dÖt may............................................................

9

2.2 KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU thêi gian
qua............................................................................................. 11
2.3 Mét sè yÕu kÐm cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm
dÖt may...................................................................................... 15
2.3.1 Søc c¹nh tranh cha cao ............................. 15
2.3.2 Gi¸ trÞ hµng dÖt may xuÊt khÈu cha t¬ng xøng víi
tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp............................................... 18
2.3.3 Mét sè tån t¹i............................................ 18
III. Mét sè môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cho hµng dÖt may xuÊt
khÈu trong thêi gian tíi............................................................. 20
3.1 Nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®îc víi thÞ trêng EU
................................................................................................... 20
3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt
may vµo thÞ trêng EU................................................................ 21
3.2.1 Gi¶i ph¸p ®èi víi doanh nghiÖp dÖt may... 21
3.2.2 Gi¶i ph¸p ®èi víi nhµ níc........................... 26
KÕt luËn........................................................................... 30
2

Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................... 31

LêI NãI §ÇU
Qóa tr×nh quèc tÕ ho¸ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë c¸c ch©u
lôc, c¸c khu vùc trªn thÕ giíi, víi sù tham gia ngµy cµng ...
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
TR¦êng §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N
---- -----
§Ò ¸N m«n häc KINH TÕ vµ
qu¶n lÝ c«ng nghiÖp
§Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may
sang thÞ trêng EU
Sinh viªn thùc hiÖn : Phan Thu HiÒn
Líp : QTKD CN vµ XD 43B
Hµ Néi, 4/2004
Đề án môn học kinh tế & quản lý công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học kinh tế & quản lý công nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề án môn học kinh tế & quản lý công nghiệp 9 10 562