Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học : Một số giải pháp marketing nhắm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh chãng, mau nµy c¸c nhµ
s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ThÕ
nhng viÖc s¶n xuÊt vµ kÕt thóc n hµng ®i trong lu th«ng ®Ó ®Õn ®îc víi
kh¸ch hµng cÇn sù cèng hiÕn cña hµng hãa ®ã vÉn lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu trong quy
luËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa. MÆt kh¸c d©n c ngµy mét
t¨ng víi thay ®æi m¹nh c¬ c qu¶n kinh tÕ, thu nhËp ngêi d©n
t¨ng lªn, ®êi sèng v¨n minh hiÖn ®¹i lªn giao lu kinh ®· khiÕn cho l-
îng kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam sinh sèng, lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng
nhiÒu, kÐo theo nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn thay ®æi liªn tôc . Mét
thèng kªnh ph©n phèi, ®a d¹ng ®ñ m¹nh cã t xãa ®i kh¸c biÖt kh«ng
gian, nh÷ng chËm trÔ thêi gian, nh÷ng ®¬n ®iÖu hµng hãa lµ mét yªu
cÇu kh¸ch quan. chÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy sù ra ®êi ph¸t triÓn cña lo¹i
h×nh kinh doanh cã chuyªn m«n cao trong viÖc chuyÓn së h÷u tõ nhµ s¶n xuÊt
®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch nhanh nhÊt. §ã lµ lo¹i h×nh kinh doanh
siªu thÞ, rÊt nhiÒu ngêi ®· sung síng rêi xa chî bóa chËt chéi ®Ó t×m ®Õn
®©y lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®ang ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y vÉn cha
cao, hµng hãa b¸n ®îc tõ c¸c siªu thÞ cha ®îc nhiÒu nh mong muèn.
Em chän ®Ò tµi Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m thu hót kh¸ch
hµng t¹i c¸c siªu thÞ ë Hµ Néi nh»m muèn hiÓu h¬n c¸c vÊn ®Ò kinh
doanh t¹i c¸c siªu thÞ ®ã em còng muèn biÕt nguyªn nh©n t¹i sao l¹i cã
t×nh tr¹ng nh vËy.
®Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu , ph©n tÝch tæng hîp c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt liªn
quan nh Qu¶n TrÞ Marketing, Nghiªn Cøu Marketing, Qu¶n TrÞ Kªnh, kÕt
hîp víi thùc tÕ bªn ngoµi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì cña gi¸o NguyÔn Thu HiÒn,
sù gióp ®ì cña trung t©m th viÖn trong qu¸ tr×nh thu thËp d÷ liÖu thø cÊp ®Ó em
hoµn thµnh ®Ò ¸n. Em rÊt mong ®îc ®¸nh gi¸ , gãp ý cña c« ®Ó em cã t
rut kinh nghiÖm cho lÇn sau.
1
Đề án môn học : Một số giải pháp marketing nhắm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học : Một số giải pháp marketing nhắm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề án môn học : Một số giải pháp marketing nhắm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội 9 10 957