Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học : VCĐ & TSCĐ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c trang thiÕt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh nh tµi s¶n ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh
cña doanh nghiÖp (DN). V× vËy vèn lµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu
®îc ®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn®Þnh (VC§) vµ vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c hiÖu qu¶ dông VC§ mét c¸ch hîp th«ng qua
viÖc ®¸nh gi¸ t×nh nh sö dông còng nh hiÖu qu¶ VC§ cña c¸c kinh doanh
tríc, doanh nghiÖp ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch dông cho c¸c
kinh doanh tíi sao cholîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu q cao nhÊt nh»m ®em l¹i
hiÖu qu¶ kinh doanh cho DN .
XuÊt ph¸t tõ vai t vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng thêi gian kiÕn p, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi h-
íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c¸c c¸n bé, nh©n viªn phßng tµi
chÝnh to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p .... ViÖt Nam".
Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo c«ng cuéc c¶i
tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p gi¶i quyÕt kh«ng nh÷ng phi
kiÕn thøc, n¨ng lùc cßn ph¶i kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n cnhÊt ®Þnh vÒ tr×nh ®é, thêi gian kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c ch¾n ®Ò
tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ Phßng KÕ to¸n tµi vô nhµ kh¸ch.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
Ch¬ng I: luËn chung hiÖu qu¶ dông vèn ®Þnh trong c¸c
doanh nghiÖp
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Þnh t¹i nhµ kch
Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.
1
Đề án môn học : VCĐ & TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học : VCĐ & TSCĐ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề án môn học : VCĐ & TSCĐ 9 10 338