Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh chãng, mau lÑ nµy c¸c nhµ
s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ThÕ
nhng viÖc s¶n xuÊt vµ kÕt thóc b¸n hµng ®i trong lu th«ng ®Ó ®Õn ®îc víi
kh¸ch hµng cÇn sù cèng hiÕn cña hµng hãa ®ã vÉn lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu trong quy
luËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa. MÆt kh¸c d©n c ngµy mét
t¨ng víi sù thay ®æi m¹nh mÏ vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, thu nhËp ngêi d©n
t¨ng lªn, ®êi sèng v¨n minh hiÖn ®¹i lªn vµ sù giao lu kinh tÕ ®· khiÕn cho lîng kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam sinh sèng, lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng
nhiÒu, kÐo theo nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ thay ®æi liªn tôc . Mét hÖ
thèng kªnh ph©n phèi, ®a d¹ng ®ñ m¹nh cã thÓ xãa ®i sù kh¸c biÖt vÒ kh«ng
gian, nh÷ng chËm trÔ vÒ thêi gian, nh÷ng ®¬n ®iÖu vÒ hµng hãa lµ mét yªu
cÇu kh¸ch quan. chÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña lo¹i
h×nh kinh doanh cã chuyªn m«n cao trong viÖc chuyÓn së h÷u tõ nhµ s¶n xuÊt
®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch nhanh nhÊt. §ã lµ lo¹i h×nh kinh doanh
siªu thÞ, vµ rÊt nhiÒu ngêi ®· sung síng rêi xa chî bóa chËt chéi ®Ó t×m ®Õn
®©y lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®ang ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y vÉn cha
cao, hµng hãa b¸n ®îc tõ c¸c siªu thÞ cha ®îc nhiÒu nh mong muèn.
Em chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i c¸c siªu thÞ ë Hµ Néi” nh»m muèn hiÓu râ h¬n vÒ
c¸c vÊn ®Ò kinh doanh t¹i c¸c siªu thÞ ®ã vµ em còng muèn biÕt nguyªn nh©n
t¹i sao l¹i cã t×nh tr¹ng nh vËy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn, sù
gióp ®ì cña trung t©m th viÖn trong qu¸ tr×nh thu thËp d÷ liÖu thø cÊp ®Ó em
hoµn thµnh ®Ò ¸n. Em rÊt mong ®îc sù ®¸nh gi¸ , gãp ý cña c« ®Ó em cã thÓ
rut kinh nghiÖm cho lÇn sau.

1

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn néi dung
PhÇn I:. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ë siªu thÞ hµ néi

I.§Æc trng c¬ b¶n cña hÖ thèng siªu thÞ ë Hµ Néi.
H×nh thøc së h÷u ®a d¹ng nh nhµ níc, tËp thÓ c«ng ty TNHH c«ng ty cæ
phÇn, liªn doanh víi níc ngoµi . lîng nh©n viªn phôc vô trong siªu thÞ t¬ng
øng víi mét ®¬n vÞ diÖn tÝch b¸n hµng lµ kh¸ nhiÒu mÆc dï ®©y lµ lo¹i h×nh
kinh doanh tù phôc vô, phÇn ®a trong sè hä lµ nh©n viªn b¶o vÖ, nh©n viªn
tr«ng gi÷ hµng:
Quy m« siªu thÞ ngµy cµng lín c¶ vÒ diÖn tÝch, kh«ng gian c¶ vÒ sè lîng chñng lo¹i hµng hãa- kh¸ch hµng ®Õn ®©y ®Ó cã thÓ xem vµ lùa chän
kho¶ng h¬n 150000 mãn hµng b¸ch hãa gia dông cïng thùc phÈm t¬i kh«, c¸c
lo¹i ®å hÊp , thøc uèng ®ãng chai, ®ãng hép…
Tû lÖ hµng néi t...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nhÞp ®é ph¸t triÓn nhanh chãng, mau nµy c¸c nhµ
s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ThÕ
nhng viÖc s¶n xuÊt vµ kÕt thóc n hµng ®i trong lu th«ng ®Ó ®Õn ®îc víi
kh¸ch hµng cÇn sù cèng hiÕn cña hµng hãa ®ã vÉn lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu trong quy
luËt tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa. MÆt kh¸c d©n c ngµy mét
t¨ng víi thay ®æi m¹nh c¬ c qu¶n kinh tÕ, thu nhËp ngêi d©n
t¨ng lªn, ®êi sèng v¨n minh hiÖn ®¹i lªn giao lu kinh ®· khiÕn cho l-
îng kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam sinh sèng, lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng
nhiÒu, kÐo theo nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn thay ®æi liªn tôc . Mét
thèng kªnh ph©n phèi, ®a d¹ng ®ñ m¹nh cã t xãa ®i kh¸c biÖt kh«ng
gian, nh÷ng chËm trÔ thêi gian, nh÷ng ®¬n ®iÖu hµng hãa lµ mét yªu
cÇu kh¸ch quan. chÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy sù ra ®êi ph¸t triÓn cña lo¹i
h×nh kinh doanh cã chuyªn m«n cao trong viÖc chuyÓn së h÷u tõ nhµ s¶n xuÊt
®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch nhanh nhÊt. §ã lµ lo¹i h×nh kinh doanh
siªu thÞ, rÊt nhiÒu ngêi ®· sung síng rêi xa chî bóa chËt chéi ®Ó t×m ®Õn
®©y lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®ang ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y vÉn cha
cao, hµng hãa b¸n ®îc tõ c¸c siªu thÞ cha ®îc nhiÒu nh mong muèn.
Em chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i c¸c siªu thÞ ë Néi nh»m muèn hiÓu h¬n
c¸c vÊn ®Ò kinh doanh t¹i c¸c siªu thÞ ®ã vµ em còng muèn biÕt nguyªn nh©n
t¹i sao l¹i cã t×nh tr¹ng nh vËy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn, sù
gióp ®ì cña trung t©m th viÖn trong qu¸ tr×nh thu thËp liÖu thø cÊp ®Ó em
hoµn thµnh ®Ò ¸n. Em rÊt mong ®îc ®¸nh gi¸ , gãp ý cña c« ®Ó em cã t
rut kinh nghiÖm cho lÇn sau.
1
Đề án Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề án Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội 9 10 413