Ktl-icon-tai-lieu

đề cương khóa luận về giải phóng mặt bằng

Được đăng lên bởi Anh Vân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2265 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối
với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
điều kiện tối thiểu đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội không
ngừng phát triển.
Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới,
khu dân cư đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Vậy, để thực hiện các
dự án phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước phải thu hồi một phần đất của
người dân đang sử dụng.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một việc hết sức khó khăn,
phức tạp và được xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng liên quan đến một loại tài sản có giá trị rất lớn, ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thực tế, qua
nhiều dự án đã cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn tồn tại nhiều bất
cập. Khó khăn lớn nhất của công tác giải phóng mặt bằng là việc xác định
giá bồi thường nhưng giá bồi thường lại luôn thấp hơn so với giá thị trường,
do vậy ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người dân, họ luôn cảm thấy mức
giá bồi thường là chưa thỏa đáng. Đó cũng là lí do chính khiến cho người
dân không tình nguyện chuyển đi, không ủng hộ công tác giải phóng mặt
bằng.
Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung và huyện Chi Lăng nói
riêng trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án được triển khai
nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc

sống của người dân và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung
của cả nước. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Huyện thì
công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện
một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế thì công tác bồi
thường và giải phóng mặt bằng còn gặp những trở ngại, khó khăn dẫn đến
việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn chưa kịp thời, làm ảnh
hưởng đến tiến độ thi công của các dự án trên địa bàn huyện.
Xuất phát từ những vấn đề trên và nhận thức được tầm quan trọng của
công tác giải phóng mặt bằng, được sự đồng ý và giúp đỡ của Ban giám hiệu
nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự
giúp đỡ của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Chi Lăng. Đặc biệt dưới
sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, em
tiến hành nghiên cứu đề tài:
“ Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án cải

tạo, nâng cấp đường...
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối
với đời sống của từng hộ gia đình, nhân, là liệu sản xuất đặc biệt,
điều kiện tối thiểu đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp hội không
ngừng phát triển.
Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới,
khu dân đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Vậy, để thực hiện các
dự án phát triển kinh tế - hội Nhà nước phải thu hồi một phần đất của
người dân đang sử dụng.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một việc hết sức khó khăn,
phức tạp được hội đặc biệt quan tâm. Bởi công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng liên quan đến một loại i sản giá trị rất lớn, ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình và nhân. Thực tế, qua
nhiều dự án đã cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn tồn tại nhiều bất
cập. Khó khăn lớn nhất của công tác giải phóng mặt bằng việc xác định
giá bồi thường nhưng giá bồi thường lại luôn thấp hơn so với giá thị trường,
do vậy ảnh hưởng rất lớn đến tâm của người dân, h luôn cảm thấy mức
giá bồi thường chưa thỏa đáng. Đó cũng do chính khiến cho người
dân không tình nguyện chuyển đi, không ủng hộ công tác giải phóng mặt
bằng.
Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung huyện Chi Lăng nói
riêng trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án được triển khai
nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc
đề cương khóa luận về giải phóng mặt bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương khóa luận về giải phóng mặt bằng - Người đăng: Anh Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề cương khóa luận về giải phóng mặt bằng 9 10 474