Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật dân sự

Được đăng lên bởi Lan Huỳnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Chuyên ngành Luật Kinh Doanh
Lớp VB15LA002
Nhóm 19
Tp.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2012

ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN

Chủ đề:

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO
HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA

Lời Mở đầu: (Lý do chọn đề tài)
I.

Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi con người gây ra:

I.1. Khái niệm trách nhiệm BTTH do hành vi con người gây ra:
I.2. Đặc điểm của trách nhiệm BTTH do hành vi con người gây ra:
- Về cơ sở pháp lý:
- Về điều kiện phát sinh:
(i)

Phải có thiệt hại xảy ra;

(ii)

Phải có hành vi trái pháp luật;

(iii)

Phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật

và thiệt hại và
(iv)

Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.

- Về chủ thể bị áp dụng trách nhiệm:
I.3. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
- Thiệt hại xảy ra do phòng vệ chính đáng
- Thiệt hại xảy ra do tình thế cấp thiết
- Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng
- Thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Trang 1

II.

Một số trường hợp cụ thể về BTTH do hành vi con người gây ra:

II.1. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới phòng vệ chính đáng
(Điều 613 BLDS 2005) và bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu
của tình thế cấp thiết (Điều 614 BLDS 2005):
So sánh:
+ Căn cứ phát sinh: (nguyên nhân, thế nào thì đưa vào trường hợp vượt quá giới
phòng vệ chính đáng/ vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết)
+ Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự.
+ Hậu quả pháp lý.
…
VD minh họa.
Một số vấn đề thực tiễn thường gặp.
II.2. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra (Điều 615 BLDS
2005):
+ Căn cứ phát sinh:
+ Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự.
+ Hậu quả pháp lý.
Ví dụ minh họa.
II.3. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra (Điều 616 BLDS 2005):
+ Căn cứ phát sinh:
( Phân biệt trách nhiệm dân sự giữa nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do
hành vi của nhiều người;)
+ Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:
+ Hậu quả pháp lý.
…
VD minh họa.
II.4. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi (Điều 617
BLDS 2005):
Trang 2

+ Căn cứ phát sinh:
+ Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:
+ Hậu quả pháp lý.
…
VD minh họa.
II.5. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra (Điều 618 BLDS 2005):
+ Căn cứ phát sinh:
+ Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:
+ Hậu quả pháp lý.
…
VD minh họa.
II.6. Bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra (Điều 619 BLDS 2005):
+ Căn cứ phát sinh:
+ Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:
+ Hậu quả pháp lý.
…
VD minh họa.
II.7. ...
Trưng ĐH Kinh Tế TP.HCM
Chun ngành Lut Kinh Doanh
Lp VB15LA002
Nhóm 19
Tp.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2012
ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN
Chủ đề:
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO
HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA
HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA
Lời Mở đầu: (Lý do chọn đề tài)
I. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi con người gây ra:
I.1. Khái niệm trách nhiệm BTTH do hành vi con người gây ra:
I.2. Đặc điểm của trách nhiệm BTTH do hành vi con người gây ra:
- Về cơ sở pháp lý:
- Về điều kiện phát sinh:
(i) Phải có thiệt hại xảy ra;
(ii) Phải có hành vi trái pháp luật;
(iii) Phải mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật
và thiệt hại và
(iv) Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.
- Về chủ thể bị áp dụng trách nhiệm:
I.3. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
- Thiệt hại xảy ra do phòng vệ chính đáng
- Thiệt hại xảy ra do tình thế cấp thiết
- Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng
- Thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.
Trang 1
Đề cương Luật dân sự - Trang 2
Đề cương Luật dân sự - Người đăng: Lan Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương Luật dân sự 9 10 657