Ktl-icon-tai-lieu

đề cương luật viên chức

Được đăng lên bởi tuan-phan-xuan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7568 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ NỘI VỤ
VỤ PHÁP CHẾ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT VIÊN CHỨC
Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật Viên chức. Luật có hiệu lực thi hành từ
ngày 01-01-2012.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC
Qua hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức, đội ngũ viên chức
đã được nâng cao và phát triển về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu
và đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân. Tính đến thời điểm năm 2009, tổng số viên
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.657.470 người, làm việc trong 52.241
đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, công tác quản lý viên chức và đội ngũ viên chức còn một số hạn chế và tồn
tại sau:
Thứ nhất, nhận thức về hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ viên chức và cơ
chế quản lý viên chức chưa đổi mới kịp thời với những thay đổi về nhiệm vụ của
Nhà nước trong việc tổ chức cung ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho người dân
và cộng đồng. Tư duy về các hoạt động nghề nghiệp của viên chức vẫn mang dấu
ấn của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung. Vị trí của viên chức chưa được xác định rõ
ràng trong các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chưa có sự phân định giữa hoạt động
quản lý nhà nước của công chức với hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Trong
nhiều lĩnh vực, hoạt động nghề nghiệp của viên chức còn tình trạng vi phạm về
chất lượng, đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp. Việc đánh giá, phân loại viên chức
chưa bảo đảm khoa học, khách quan dẫn đến việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch,
đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng viên chức chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt
ra, ảnh hưởng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức;
Thứ hai, về mặt pháp lý, mặc dù Pháp lệnh cán bộ, công chức đã quy định
về quyền, nghĩa vụ và các nội dung quản lý viên chức, nhưng các quy định này so
với yêu cầu hiện nay vẫn còn bất cập. Hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức

2

đều nhằm mục tiêu chung là phục vụ nhân dân. Tính chất, đặc điểm lao động của
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phân biệt rõ ràng với cán
bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Các quy định “quyền lực
công” và người thực hiện “quyền lực công” với “phục vụ công” và người thực hiện
các dịch vụ công chưa được phân biệt rõ ràng. Do đó, trong thực tế, hoạt động nghề
nghiệp của viên chức n...
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
BỘ NỘI VỤ
VỤ PHÁP CHẾ
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT VIÊN CHỨC
Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ
nghĩa Vit Nam khoá XII đã thông qua Lut Viên chc. Luật hiệu lực thi hành từ
ngày 01-01-2012.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC
Qua hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức, đội ngũ viên chức
đã được nâng cao và phát triển về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu
và đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân. Tính đến thời điểm năm 2009, tổng số viên
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập 1.657.470 người, làm việc trong 52.241
đơn vị s nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, công tác quản viên chức và đội ngũ viên chức còn một số hạn chế và tồn
tại sau:
Thứ nhất, nhận thức về hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ viên chức
chế quản viên chức chưa đổi mới kịp thời với những thay đổi về nhiệm vụ của
Nhà nước trong việc tổ chức cung ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho người dân
cộng đồng. duy về các hoạt động nghề nghiệp của viên chức vẫn mang dấu
ấn của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung. V trí của viên chức chưa được xác định rõ
ràng trong các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chưa có sự phân định giữa hoạt động
quản nhà nước của công chức với hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Trong
nhiều lĩnh vực, hoạt động nghề nghiệp của viên chức còn tình trạng vi phạm về
chất lượng, đạo đức k luật nghề nghiệp. Việc đánh giá, phân loại viên chức
chưa bảo đảm khoa học, khách quan dẫn đến việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch,
đánh giá đào tạo, bồi dưỡng viên chức chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt
ra, ảnh hưởng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức;
Thứ hai, về mặt pháp lý, mặc dù Pháp lệnh cán bộ, công chức đã quy định
về quyền, nghĩa vụ và các nội dung quản lý viên chức, nhưng các quy định này so
với yêu cầu hiện nay vẫn còn bất cập. Hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức
đề cương luật viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương luật viên chức - Người đăng: tuan-phan-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
đề cương luật viên chức 9 10 80