Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Tieu Long Phan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC
Bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng
vào Trường Đại học Cần Thơ
I. MỤC ĐÍCH
Giúp học sinh hệ Dự bị đại học củng cố và hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của
chương trình Hóa học phổ thông, có tiếp cận với chương trình năm học đầu bậc đại học.
II. YÊU CẦU
Nắm vững những khái niệm cơ bản, một số định luật về hóa học, tính chất và điều
chế một số đơn chất và hợp chất, đồng thời nắm được một số kỹ năng tính toán thực hành cơ
bản trong hóa học.
Tổng số 120 tiết (6 tiết/tuần x 20 tuần)
6 tiết/tuần x 20 tuần = 120 tiết. Trong đó 110 tiết lí thuyết và bài tập, 10 tiết ôn tập,
III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.
Phần A:
Phần B:
Phần C:
Phần D:
Tổng cộng :

Hóa đại cương
Hóa vô cơ
Hóa hữu cơ
Ôn tập

20 tiết
40 tiết
50 tiết
10 tiết
120 tiết

1

IV. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Stt

Phần/Chương
A

1

1

2

2

3

3

4

4
B
1
2
3
4
5
6
7
8
C
1
2
3
D
1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tên đề mục
Hóa học đại cương
Một số khái niệm cơ bản,số
oxyhoa
Cấu tạo nguyên tử. Bảng tuần hoàn
các nguyên tố hóa học
Phản ứng hóa học,phản ứng
oxyhoa- khử – Sự điện phân
Dung dịch- pH
Hóa học vô cơ
Ôxit
Axit
Bazo
Muối
Đại cương về phi kim
Một số phi kim điển hình
Đại cương về kim loại
Một số kim loại điển hình
Hóa học hữu cơ
Đại cương về hóa hữu cơ
Hiđrocacbon
Hợp chất có nhóm chức
Ôn tập
Hóa đại cương
Hóa học vô cơ
Hóa học hữu cơ

Lý thuyết
9

Bài tập
11

Tổng số
20

1

1

2

3

3

6

3

5

8

2
18
3
3
3
3
2
1
2
1
23
1
10
10
5
1
2
2

2
22
3
3
4
4
4
0
4
0
27
1
12
12
5
1
2
2

4
40
6
6
7
7
6
1
6
1
50
2
22
22
10
2
4
4

PHẦN A : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (20 tiết)
Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN (LT: 1 ; BT: 1)

2

1. Nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học
2. Đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp
3. Khối lượng nguyên tử - Khối lượng phân tử - Mol - Khối lượng mol phân tử - Khối
lượng mol phân tử trung bình
5. Các định luật cơ bản
5.1. Định luật bảo toàn khối lượng
5.2. Định luật Avogadro (áp dụng cho chất khí)
5.3. Phương trình Clapeyron-Mendeleev
5.4. Khối lượng riêng (D). Tỷ khối (d)
Chương 2
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (LT: 3; BT: 3)
1. Cấu tạo nguyên tử
1.1. Thành phần nguyên tử
1.2. Kích thước, ký hiệu nguyên tử
1.3. Nguyên tố hóa học - Đồng vị - Nguyên tử khối trung bình
1.4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
2.1. Nguyên tắc sắp xếp
2.2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (dạng dài)
2.3. Sự b...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC
B sung kiến thc cho hc sinh được xét tuyn thng
vào Trường Đại hc Cn Thơ
I. MỤC ĐÍCH
Giúp học sinh hệ D bị đại học củng cố và hệ thống a các kiến thc cơ bản của
cơng trình a học phổ thông, có tiếp cn vi chương trình năm học đu bc đại hc.
II. YÊU CẦU
Nắm vững những khái niệm cơ bản, một số định luật về hóa học, tính chất và điều
chế một số đơn chất và hợp chất, đồng thời nắm được một số kỹ năng tính toán thực hành cơ
bản trong hóa học.
Tổng số 120 tiết (6 tiết/tuần x 20 tuần)
6 tiết/tuần x 20 tuần = 120 tiết. Trong đó 110 tiết lí thuyết và bài tập, 10 tiết ôn tập,
III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.
Phần A: Hóa đại cương 20 tiết
Phần B: Hóa vô cơ 40 tiết
Phần C: Hóa hữu cơ 50 tiết
Phần D: Ôn tập 10 tiết
Tổng cộng : 120 tiết
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC - Người đăng: Tieu Long Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC 9 10 128