Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Quản lý tài chính công và công sản

Được đăng lên bởi hungkunnapa-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2180 lần   |   Lượt tải: 28 lần
LÝ THUYẾT
1. Hãy nêu các đặc trưng cơ bản của NSNN và giải thích ngắn gọn?
- Cơ cấu: bao gồm tất cả các khoản thu chi
- Tính pháp lí: + quốc hội: (quyết định ns trung ương và ns địa phưowng ; phân bổ ns trung ương)
+ HĐND các câp :quyết định ns và phân bổ ns địa phương mình được giao.
- Thời gian thực hiện : nsnn thực hiện trong 12 tháng (1 năm) hay còn gọi là năm tài khóa, năm ngân
sách. => có thể khác nhau thời điểm bắt đầu và kết thúc nhưng đều phải đảm bảo 12 tháng. Vd mỹ,
thái lan ( từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 9) ; anh ,nga (từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 3).....
Trong 12 tháng này :ra kế hoạch hoạt động thu chi ns; tiến hành thu chi ngân sách theo dự toán ns đã
phê duyệt; thể hiện kết quả của việc sử dụng ns nn; ..
So với các quỹ khác : quỹ ns nn bị bó buộc về thời gian và quá trình thực hiện. Do nsnn là quỹ của nn,
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho bộ máy quản lí hoạt động và quản lí các lĩnh vực khác.=>nên có bị bó
buộc quy đinh về thời gian và quy trình thực hiện.
- Xét về quy trình tác nghiệp: 3 giai đoạn gồm có: lập dự toán nsnn, chấp hành dự toán nsnn và quyết
toàn nsnn.
2. Công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách được hiểu như thế nào?
- Ng dân được biết chính phủ thu chi j?
- Thông tin về tài chính công trình bay dễ hiểu công bố rộng rãi để nhân dân có thể tiếp cânhj
- Các cấp đơn vị dự toán(cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước,cơ quan thu ngân sách nhà nước như
thuế ,hải quan, kho bạc...)phải niêm yết công khai quy trình thủ tục nộp, kê khai, đăng kí nộp thuế.
- Miễn giảm hoàn toàn các khoản thu, câp phát và thanh toán ngân sách tại nơi giao dịch.
3. Giải thích sự khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí ?
Thuế là hình thức động viên bắt buộc của nhà nước tập trung 1 bộ phận thu nhập của các thể nhân và
pháp nhân vào ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu thu chi của nhà nước và phục vụ lợi ích công
cộng.
Phí là khoản thu nhằm thu hồi 1 phần hoặc toàn bộ nguồn vốn đầu tư cho việc cung ứng hàng hóa dịch
vục công k thuẩn túy cho xã hội của nhà nước.
Lệ phí là khoản thu hồi nhỏ, có tính chất ước lệ , chi trả chi phí đáp ứng hàng hóa dịch vụ công.
Tiêu chí

Tính chất

Phạm vị
Mục đích
Và sản phẩm

Thuế

Phí
K mang tính bắt buộc=>
Tính bắt buộc nộp=>là nghĩa
Khi nào sử dụng mới phải
vụ của công dân.
nộp.
Tính ngang giá : dù đóng ít
K mag tính ngang giá: sử
hay nhiều vẫn chỉ được hưởng
dụng nhiều =đóng nhiều và
dịch vụ như thế.
ngược lại.
Tính không hoàn lại :
MANG TÍNH HOÀN LẠI
Hẹp hơn thuế =>áp dụng ở
Mang tính toàn dân
Áp dụng với mọi đối tượng
đị...
LÝ THUYẾT
1. Hãy nêu các đặc trưng cơ bản của NSNN và giải thích ngắn gọn?
- Cơ cấu: bao gồm tất cả các khoản thu chi
- Tính pháp lí: + quốc hội: (quyết định ns trung ương và ns địa phưowng ; phân bổ ns trung ương)
+ HĐND các câp :quyết định ns và phân bổ ns địa phương mình được giao.
- Thời gian thực hiện : nsnn thực hin trong 12 tháng (1 năm) hay còn gọi năm tài khóa, năm ngân
sách. => thể khác nhau thời đim bắt đầukết thúc nhưng đều phải đảm bảo 12 tháng. Vd mỹ,
thái lan ( từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 9) ; anh ,nga (từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 3).....
Trong 12 tháng này :ra kế hoạch hoạt động thu chi ns; tiến hành thu chi ngân sách theo dự toán ns đã
phê duyệt; thể hiện kết quả của việc sử dụng ns nn; ..
So với các quỹ khác : quỹ ns nn bị buộc về thời gian quá trình thực hiện. Do nsnn quỹ của nn,
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho bộ máy quản lí hoạt động và quản các lĩnh vực khác.=>nênbị bó
buộc quy đinh về thời gian và quy trình thực hiện.
- Xét về quy trình tác nghiệp: 3 giai đoạn gồm có: lập dự toán nsnn, chấp hành dự toán nsnn và quyết
toàn nsnn.
2. Công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách được hiểu như thế nào?
- Ng dân được biết chính phủ thu chi j?
- Thông tin về tài chính công trình bay dễ hiểu công bố rộng rãi để nhân dân có thể tiếp cânhj
- Các cấp đơn vị dự toán(cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước,cơ quan thu ngân sách nhà nước như
thuế ,hải quan, kho bạc...)phải niêm yết công khai quy trình thủ tục nộp, kê khai, đăng kí nộp thuế.
- Miễn giảm hoàn toàn các khoản thu, câp phát và thanh toán ngân sách tại nơi giao dịch.
3. Giải thích sự khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí ?
Thuế hình thức động viên bắt buộc của nhà nước tập trung 1 bộ phận thu nhập của các thể nhân
pháp nhân vào ngânch nhà nước để đáp ứng nhu cầu thu chi của nhà nước phục vụ lợi ích công
cộng.
Phí khoản thu nhằm thu hồi 1 phần hoặc toàn bộ nguồn vốn đầu cho việc cung ứng hàng hóa dịch
vục công k thuẩn túy cho xã hội của nhà nước.
Lệ phí là khoản thu hồi nhỏ, có tính chất ước lệ , chi trả chi phí đáp ứng hàng hóa dịch vụ công.
Tiêu chí Thuế Phí Lệ phí
Tính chất
Tính bắt buộc nộp=>là nghĩa
vụ của công dân.
Tính ngang giá : dù đóng ít
hay nhiều vẫn chỉ được hưởng
dịch vụ như thế.
Tính không hoàn lại :
K mang tính bắt buộc=>
Khi nào sử dụng mới phải
nộp.
K mag tính ngang giá: sử
dụng nhiều =đóng nhiều và
ngược lại.
MANG TÍNH HOÀN LẠI
Như bên cạnh
Phạm vị
Mang tính toàn dân
Áp dụng với mọi đối tượng
trên phạm vi cả nước.
Hẹp hơn thuế =>áp dụng ở
địa phương có thể khác
nhau
Như bên cạnh
Mục đích
Và sản phẩm
Phục vụ lợi ích của quốc gia:
mục tiêu lớn và mang tầm vĩ
Sản phẩm :chủ yếu cung cấp
Chi trả cho quá trình phục
vụ công việc của người
tiến hành để đap ứng nhu
cầu của ng nộp phí.
Như bên cạnh
Đề cương môn Quản lý tài chính công và công sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Quản lý tài chính công và công sản - Người đăng: hungkunnapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương môn Quản lý tài chính công và công sản 9 10 980