Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014

Được đăng lên bởi lephuocthe84433
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014
Ban hành theo QĐ số
/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày
– 12– 2013
của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa
Tên môn thi: GIẢI TÍCH MẠCH
Ngành đào tạo Thạc sĩ:
- KỸ THUẬT ĐIỆN (60520202)
- KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (60520203)
- KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (60520208)
- KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (60520216)

I.Nội dung tóm tắt môn học:
- Các khái niệm cơ bản về mạch điện : mạch điện, mô hình, các phần tử mạch. Công suất và năng
lượng. Định luật Kirchhoff.
- Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa : Ảnh phức. Quan hệ dòng áp trên các phần tử RLC.
Trở kháng và dẩn nạp. Định luật Kirchhoff dạng phức. Phân tích mạch dùng ảnh phức. Đồ thị
vectơ. Biến đổi mạch. Công suất. Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Mạch cộng hưởng.
- Các phương pháp phân tích mạch : Phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút. Mạch
có ghép hổ cảm và biến áp lý tưởng. Mạch có khuếch đại thuật toán. Định lý Thévénin và
Norton. Nguyên lý tỷ lệ và nguyên lý xép chồng.
- Phân tích mạch trong miền thời gian : Phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp toán tử
Laplace.
- Phân tích mạch trong miền tần số : Chuổi Fourier. Biến đổi Fourier. Phân tích mạch ở chế độ xác
lập chu kỳ.

Course outline:
ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS
- Introduction and basic concepts : Electric circuit, models, and circuit elements. Power and
energy. Kirchhoff’s laws.
- Sinusoidal steady-state analysis by phasor methods : Phasor representatives of sinusoidal signals.
Phasor relationships for resistors, inductors and capacitors. Phasor impedance and admittance.
Phasor formulation of Kirchhoff’s laws. Steady-state circuit analysis using phasors. The phasor
diagram. Circuit transformations. Average power, reactive power, complex power. Maximum
power transfer theorem.
- Node and mesh analysis. Circuits with coupled inductors and ideal transformers. Circuits with
operational amplifier. Linearity and superposition principle. Thévénin’s and Norton’s theorem.
Three phase circuit.
- Circuit analysis in the time domain : Transient analysis using classical method. Transient
analysis using the Laplace transform.
- Circuit analysis in the frequency domain : Frequency characteristic of impedance and transfer
function. Resonant circuit. Bode diagram. Fourier series. Steady-state response to periodic wave
form. Fourier transform.

Nội dung chi tiết:
Tuần
Nội dung
1,2 Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện
1.1 Giới hạn và phạm vi ứng dụng của Lý thuyết m...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014
Ban hành theo QĐ số /QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày – 12– 2013
của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa
Tên môn thi: GIẢI TÍCH MẠCH
Ngành đào tạo Thạc sĩ:
- KỸ THUẬT ĐIỆN (60520202)
- KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (60520203)
- KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (60520208)
- KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (60520216)
I.Nội dung tóm tắt môn học:
- Các khái niệm bản về mạch điện : mạch điện, hình, các phần tử mạch. Công suất và năng
lượng. Định luật Kirchhoff.
- Phân tích mạch chế độ xác lập điều hòa : Ảnh phức. Quan hệ dòng áp trên các phần tử RLC.
Trở kháng dẩn nạp. Định luật Kirchhoff dạng phức. Phân tích mạch dùng ảnh phức. Đồ thị
vectơ. Biến đổi mạch. Công suất. Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Mạch cộng hưởng.
- Các phương pháp phân tích mạch : Phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút. Mạch
ghép hổ cảm biến áp tưởng. Mạch khuếch đại thuật toán. Định Thévénin
Norton. Nguyên lý tỷ lệ và nguyên lý xép chồng.
- Phân tích mạch trong miền thời gian : Phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp toán tử
Laplace.
- Phân tích mạch trong miền tần số : Chuổi Fourier. Biến đổi Fourier. Phân tích mạch ở chế độ xác
lập chu kỳ.
Course outline:
ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS
- Introduction and basic concepts : Electric circuit, models, and circuit elements. Power and
energy. Kirchhoff’s laws.
- Sinusoidal steady-state analysis by phasor methods : Phasor representatives of sinusoidal signals.
Phasor relationships for resistors, inductors and capacitors. Phasor impedance and admittance.
Phasor formulation of Kirchhoff’s laws. Steady-state circuit analysis using phasors. The phasor
diagram. Circuit transformations. Average power, reactive power, complex power. Maximum
power transfer theorem.
- Node and mesh analysis. Circuits with coupled inductors and ideal transformers. Circuits with
operational amplifier. Linearity and superposition principle. Thévénin’s and Norton’s theorem.
Three phase circuit.
- Circuit analysis in the time domain : Transient analysis using classical method. Transient
analysis using the Laplace transform.
- Circuit analysis in the frequency domain : Frequency characteristic of impedance and transfer
function. Resonant circuit. Bode diagram. Fourier series. Steady-state response to periodic wave
form. Fourier transform.
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 - Người đăng: lephuocthe84433
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 9 10 657