Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Môn Thông tin trong QLNN

Được đăng lên bởi Chun Kor
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Khái niệm hệ thống thông tin quản lý.Giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý
trong lĩnh vực công.Trình bày cách thức điều chỉnh hoạt động tổ chức thông qua hệ thống
thông tin quản lý.
1.Khái niệm hệ thống thông tin quản lý:
- Hệ thống là tập hợp nhiều phần tử ( đối tượng) có mối liên hệ tương tác với nhau, ràng buộc
nhau một cách có quy luật để tạo thành một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện một số chức
năng hay một số mục tiêu nhất định.
- Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống hợp nhất các cơ sở dưc liệu và các dòng thông tin
làm tối ưu hóa cho việc thu thập,phân tích,lưu trữ, truyền dẫn và trình bầy thông tin trong một tổ
chức nhiều cấp, có nhiều thành phần thức hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm đạt được mục
tiêu thống nhất của hoạt động quản lý.
2.Một số hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực công:
- Mang tin học diện rộng của chính phủ:
+ Mang tin học diện rộng của chính phủ được xây dựng theo quyết định số 280.TTg 29/04/1997
của thủ tướng chính phủ,được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc phân cấp của các cơ quan hành
chính nhà nước và được chia theo các mức
+ - Mức A : cấp chính phủ.
+ - Mức B : Cấp bộ, tỉnh.
+ - Mức C : Cấp sở ban nghành, huyện, thị,hoặc cục đơn vị thuộc bộ.
+ - Mức D : cấp xã, phường.
+ Tại mức A và B sẽ hình thành các trung tâm tích hợp dữ liệu.
+ Các đơn vị hành chính cấp bộ, cấp tỉnh sẽ liên kết với nhau qua trung tâm mạng tin học diện
rộng của chính phủ.
+ Các đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ liên kết với nhau qua trung tâm mạng tin học diện rộng của
văn phòng HĐND và UBND.
+ Các đơn vị thuộc bộ,sở ban nghành thuộc tỉnh liên kết với bộ thông qua mạng diện rộng của
tỉnh và chính phủ.
+ Mạng tin học diện rộng của CP ( goi là CPNET) đã được thiết kế theo kiến trúc chung của hệ
thống tin học hóa quản lý nhà nước bao gồm:
+ - Một trục truyền thông bắc – nam
+ - 35 đường ISDN nối 35 cơ quan
+ - Kết nối 63 văn phòng HĐND,UBND cấp tỉnh với mạng CPNET; nhiều UBND tỉnh đã mở
rộng mạng của chính phủ xuống các cơ quan cấp sở, ban, huyện,thị xã, phường.
3.Cách thức điều chỉnh hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống tin học quản lý:
- Trước kia khi hệ thống thông tin, truyền thông chưa phát triển, người dân chưa đưa ra các câu
hỏi cho thủ tướng chính phủ thì phải viết thư hoặc đến tận văn phòng chính phủ rất lâu và khó
khăn.Nhưng ngày nay mọi người dân có thể hỏi và nhân câu trả lời của thủ tường ngay tại nhà
mình. Thủ tướng có thể tiếp xúc với nhân dân ngay tai văn phòng chính phủ,như vậy công tác
tiếp dân có sự thay đổi...
Câu 1: Khái niệm hệ thống thông tin quản lý.Giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý
trong lĩnh vực công.Trình bày cách thức điều chỉnh hoạt động tổ chức thông qua hệ thống
thông tin quản lý.
1.Khái niệm hệ thống thông tin quản lý:
- Hệ thống là tập hợp nhiều phần tử ( đối tượng) có mối liên hệ tương tác với nhau, ràng buộc
nhau một cách có quy luật để tạo thành một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện một số chức
năng hay một số mục tiêu nhất định.
- Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống hợp nhất các cơ sở dưc liệu và các dòng thông tin
làm tối ưu hóa cho việc thu thập,phân tích,lưu trữ, truyền dẫn và trình bầy thông tin trong một tổ
chức nhiều cấp, có nhiều thành phần thức hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm đạt được mục
tiêu thống nhất của hoạt động quản lý.
2.Một số hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực công:
- Mang tin học diện rộng của chính phủ:
+ Mang tin học diện rộng của chính phủ được xây dựng theo quyết định số 280.TTg 29/04/1997
của thủ tướng chính phủ,được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc phân cấp của các cơ quan hành
chính nhà nước và được chia theo các mức
+ - Mức A : cấp chính phủ.
+ - Mức B : Cấp bộ, tỉnh.
+ - Mức C : Cấp sở ban nghành, huyện, thị,hoặc cục đơn vị thuộc bộ.
+ - Mức D : cấp xã, phường.
+ Tại mức A và B sẽ hình thành các trung tâm tích hợp dữ liệu.
+ Các đơn vị hành chính cấp bộ, cấp tỉnh sẽ liên kết với nhau qua trung tâm mạng tin học diện
rộng của chính phủ.
+ Các đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ liên kết với nhau qua trung tâm mạng tin học diện rộng của
văn phòng HĐND và UBND.
+ Các đơn vị thuộc bộ,sở ban nghành thuộc tỉnh liên kết với bộ thông qua mạng diện rộng của
tỉnh và chính phủ.
+ Mạng tin học diện rộng của CP ( goi là CPNET) đã được thiết kế theo kiến trúc chung của hệ
thống tin học hóa quản lý nhà nước bao gồm:
+ - Một trục truyền thông bắc – nam
+ - 35 đường ISDN nối 35 cơ quan
+ - Kết nối 63 văn phòng HĐND,UBND cấp tỉnh với mạng CPNET; nhiều UBND tỉnh đã mở
rộng mạng của chính phủ xuống các cơ quan cấp sở, ban, huyện,thị xã, phường.
3.Cách thức điều chỉnh hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống tin học quản lý:
- Trước kia khi hệ thống thông tin, truyền thông chưa phát triển, người dân chưa đưa ra các câu
hỏi cho thủ tướng chính phủ thì phải viết thư hoặc đến tận văn phòng chính phủ rất lâu và khó
khăn.Nhưng ngày nay mọi người dân có thể hỏi và nhân câu trả lời của thủ tường ngay tại nhà
mình. Thủ tướng có thể tiếp xúc với nhân dân ngay tai văn phòng chính phủ,như vậy công tác
tiếp dân có sự thay đổi về hình thức.Do đó hoạt động của các cán bộ,công chức cũng phải thay
đổi theo.
- Trước đây văn bản chủ yếu là viết tay,soạn thảo trên máy chữ.chưa có quy định chuẩn về cách
thức nhưng ngày nay các văn bản pháp lý đều là soạn thảo trên máy tính điện tử,có quy định chặt
chẽ về thể thức và nội dung văn bản.
- Tóm lại,cách thức điều chỉnh hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý theo
hướng áp dụng khoa học,công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và tác nghiệp một cách có
hiệu quả nhất.
Đề cương Môn Thông tin trong QLNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Môn Thông tin trong QLNN - Người đăng: Chun Kor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương Môn Thông tin trong QLNN 9 10 560