Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Pham Trang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I.

Tư tưởng HCM về cách mạng GPDT và vấn đề dân tộc thuộc địa.

1. vấn đề dân tộc thuộc địa.
* Thực chất về vấn đề dân tộc thuộc địa
- Núp dưới chiêu bài “ khai hóa văn minh” CNĐQ tiến hành chiến tranh xâm lược
thuộc địa và sau đó thống trị áp bức bóc lột, đồng hóa văn hóa tàn khốc đối vs nhân
dân các nước Châu Á và Châu Phi. Từ đó trong các tác phẩm của mình HCM đã
vạch trần sự dã man tàn bạo đó của CNĐQ đối vs các dân tộc thuộc địa bằng các
chứng cứ xác thực không thể chối cãi vì thế mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa
với CNĐQ là vô cùng gay ngắt và không thể điều hòa đc. Cho nên thực chất vấn đề
thuộc địa là cuộc đấu tranh không khoan nhượng xóa boách thống trijcuar CNĐQ,
giành độc lập dân tộc,thành lập nhà nước và các quốc gia độc lập.
- Các mác và angghen bàn về cuộc đấu tranh chống CNTB thời kì CNTB cạnh
tranh tự do,Lê Nin bàn về đấu tranh chống CNĐQ, HCM bàn về CNTD và GPDT
thuộc địa.
* Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc.
- mỗi một thời đại có một hạ tầng cơ sở và một thượng tầng kiến trúc tiêu biểu mà
các mác gọi chung là các thái kinh tế xã hội. mỗi hình thái kinh tế xã hội có sự tiến
bộ trong gđoạn đầu về sau chúng tha hóa, suy vong. Chúng thay thế bằng những
hình thái kinh tế xã hội khác tiến bộ hơn.
- Trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, XH cộng sản nguyên thủy  XH chếm hữu
nô lệ  XHPK  XHTBCN  XHCN.
- Căn cứ vào nội dung tính chất thời đại HCM chỉ ra con đường phát triển của
ptrao giải phóng dân tộc là đi lên CNXH sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc
dân chủ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH để giải phóng giai cấp và dân tộc lao
động xã hội để xây dựng 1 xh không còn người áp bức bóc lột người, không còn
dân tộc này áp bức bóc lột dân tộc khác theo HCM “ Khi chủ nghĩa dân tộc thắng
lợi nhất định CN dân tộc ấy sẽ biến thành CN quốc tế” và cách mạng dân tộc là
“ Chủ nghĩa dân tộc chân chính là 1 bổn phận của tinh thần quốc tế, khác hẳn vs
tinh thần vị kỷ của bọn phản quốc”

2

* Nội dung cơ bản của vấn đề dân tộc thuộc địa là: Độc lập dân tộc
- Trong bản tuyên ngôn độc lập HCM nâng cao quyền của mỗi cá nhân con người
thành quyền tự do của dân tộc “ Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có
quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sung sướng và quyền tự do”.
- Đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam HCM không ngừng nêu
phải giành lại quyền độc lập cho tổ quốc. Đó là khát vọng của các dân tộc thuộc
địa và của nhân dân VN. Năm 1941 khi về nc trực tiếp lãnh đạo cách mạng, ...
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Tư tưởng HCM về cách mạng GPDT và vấn đề dân tộc thuộc địa.
1. vấn đề dân tộc thuộc địa.
* Thực chất về vấn đề dân tộc thuộc địa
- Núp dưới chiêu bài “ khai hóa văn minh” CNĐQ tiến hành chiến tranh xâm lược
thuộc địa và sau đó thống trị áp bức bóc lột, đồng hóa văn hóa tàn khốc đối vs nhân
dân các nước Châu Á và Châu Phi. Từ đó trong các tác phẩm của mình HCM đã
vạch trần sự dã man tàn bạo đó của CNĐQ đối vs các dân tộc thuộc địa bằng các
chứng cứ xác thực không thể chối cãi vì thế mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa
với CNĐQ là vô cùng gay ngắt và không thể điều hòa đc. Cho nên thực chất vấn đề
thuộc địa là cuộc đấu tranh không khoan nhượng xóa boách thống trijcuar CNĐQ,
giành độc lập dân tộc,thành lập nhà nước và các quốc gia độc lập.
- Các mác và angghen bàn về cuộc đấu tranh chống CNTB thời kì CNTB cạnh
tranh tự do,Lê Nin bàn về đấu tranh chống CNĐQ, HCM bàn về CNTD và GPDT
thuộc địa.
* Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc.
- mỗi một thời đại có một hạ tầng cơ sở và một thượng tầng kiến trúc tiêu biểu mà
các mác gọi chung là các thái kinh tế xã hội. mỗi hình thái kinh tế xã hội có sự tiến
bộ trong gđoạn đầu về sau chúng tha hóa, suy vong. Chúng thay thế bằng những
hình thái kinh tế xã hội khác tiến bộ hơn.
- Trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, XH cộng sản nguyên thủy  XH chếm hữu
nô lệ  XHPK  XHTBCN  XHCN.
- Căn cứ vào nội dung tính chất thời đại HCM chỉ ra con đường phát triển của
ptrao giải phóng dân tộc là đi lên CNXH sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc
dân chủ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH để giải phóng giai cấp và dân tộc lao
động xã hội để xây dựng 1 xh không còn người áp bức bóc lột người, không còn
dân tộc này áp bức bóc lột dân tộc khác theo HCM “ Khi chủ nghĩa dân tộc thắng
lợi nhất định CN dân tộc ấy sẽ biến thành CN quốc tế” và cách mạng dân tộc là
“ Chủ nghĩa dân tộc chân chính là 1 bổn phận của tinh thần quốc tế, khác hẳn vs
tinh thần vị kỷ của bọn phản quốc”
đề cương môn tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Pham Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đề cương môn tư tưởng hồ chí minh 9 10 476