Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ngành báo chí

Được đăng lên bởi quyen-bui1
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 6731 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
NGÀNH BÁO CHÍ
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC
CHUYÊN NGHIỆP

TP. HỒ CHÍ MINH, 3/2009

MỤC LỤC
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH .............................................................. 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ..................................................................... 5
TÁC PHẨM VÀ THỂ LOẠI BÁO CHÍ ........................................................................................... 9
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ ........................................................... 13
PHÁP LUẬT VỀ BÁO CHÍ VÀ XUẤT BẢN ................................................................................ 17
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BÁO CHÍ ............................................ 21
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NHÀ BÁO ........................................................................................ 24
NGÔN NGỮ BÁO CHÍ .................................................................................................................. 27
KỸ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET ......................................................... 29
XÃ HỘI HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG .................................................................... 33
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ..................................................... 37

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ....................................................... 40
LỊCH SỬ BÁO CHÍ THẾ GIỚI ..................................................................................................... 41
LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM ................................................................................................... 44
NHẬP MÔN BÁO IN ..................................................................................................................... 49
KỸ THUẬT NHIẾP ẢNH VÀ ẢNH BÁO CHÍ ............................................................................. 53
TRÌNH BÀY VÀ ẤN LOÁT BÁO CHÍ ......................................................................................... 56
NGHIỆP VỤ PHÓNG VIÊN .......................................................................................................... 60
NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP VIÊN ...................................................................................................... 63
TIN……. .......................................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
NGÀNH BÁO C
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC
CHUYÊN NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH, 3/2009
Đề cương ngành báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ngành báo chí - Người đăng: quyen-bui1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Đề cương ngành báo chí 9 10 712