Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH TÊN TỈNH

Được đăng lên bởi binhdhv nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6323 lần   |   Lượt tải: 39 lần
UBND TÊN TỈNH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TÊN TỈNH
----------------------

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH
TÊN TỈNH

HÀ NỘI, 6 – 2005

____________________________________________________________________________________
NVTK- LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng C«ng viªn T« HiÖu thÞ x· S¬n La

2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
----------------

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH
TÊN TỈNH
Địa điểm xây dựng:
Cơ quan quyết định đầu tư:
Cơ quan chủ đầu tư:
Cơ quan lập nhiệm vụ:

Thị xã TÊN TỈNH – tỉnh TÊN TỈNH
UBND Tỉnh TÊN TỈNH
UBND Thị xã TÊN TỈNH
Phòng quản lý đô thị thị xã TÊN TỈNH

Cơ quan chủ đầu tư
UBND Thị xã TÊN TỈNH

Cơ quan lập nhiệm vụ
Phòng quản lý đô thị thị xã TÊN TỈNH

Cơ quan thẩm định
Sở xây dựng tỉnh TÊN TỈNH

Cơ quan phê duyệt
UBND Tỉnh TÊN TỈNH

HÀ NỘI, 6 - 2005
____________________________________________________________________________________
NVTK- LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng C«ng viªn T« HiÖu thÞ x· S¬n La

3

UBND TỈNH TÊN TỈNH


UBND TÊN TỈNH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TÊN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------TÊN TỈNH, ngày 22 tháng 6 năm 2005

------------------

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH
TÊN TỈNH
A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TRUNG TÂM
TÊN TỈNH.

Theo đồ án quy hoạch chung Khu đô thị mới thị xã TÊN TỈNH gắn với dự án
thoát lũ TÊN ĐỊA DANH mới được UBND tỉnh TÊN TỈNH phê duyệt thì Công viên
trung tâm thị xã TÊN TỈNH được quy hoạch xây dựng tại lô đất số 3. Trong khu vực
lô đất có tổng diện tích ….. được dự kiến quy hoạch xây dựng bao gồm các hạng
mục sau: Công viên trung tâm thị xã TÊN TỈNH, dự án xây dựng nhà ở mới và một
số nhà hàng dịch vụ thương mại. Để cụ thể hoá các ý tưởng của đồ án quy hoạch
chung cần thiết phải lập dự án đầu tư xây dựng từng hạng mục công trình và qua đó
có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, để thực hiện được đề án xây dựng thị xã TÊN TỈNH sơm thành đô
thị loại III thì việc đầu tư xây dựng Công viên trung tâm thị xã như một điều tất yếu
để đáp ứng được một phần chỉ tiêu về công viên cây xanh trong đô thị.
Mặt khác, trên thực tế toàn thị xã hiện nay chưa có một điểm công viên cây xanh
được tổ chức theo dúng chức năng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi và vui chơi,
giải trí của người dân.
Chính vì những lý do trên việc lập dự án đầu tư xây dựng Công viện trung tâm là
hết sức cấp bách và...
UBND TÊN TỈNH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TÊN TỈNH
----------------------
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH
TÊN TỈNH
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH TÊN TỈNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH TÊN TỈNH - Người đăng: binhdhv nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN TÊN ĐỊA DANH TÊN TỈNH 9 10 53