Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập chính trị

Được đăng lên bởi pham-uyenbanking
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN MÔN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa quan điểm của CNDT và CNDV về bản chất của TG ?
Cơ sở để phân biệt sự khác nhau đó ?
Sự đối lập giữa CNDV và CNDT trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của TH là gi ? Vậy ở đây cần
giải quyết 2 vấn đề chính là: TH là gì ? và vấn đề cơ bản của TH theo CNDV và CNDT. TH xuất hiện từ
bao giờ ? Vậy TH ra đời trong XH CHNL do nhu cầu giải quyết những vấn đề sống còn của con người và
XH, do hđ thực tiễn của con người ngày càng phức tạp.
Ở phương Đông cái nôi TH là ở Ấn độ và Trung hoa cổ đại. Còn ở phương Tây là Hy lạp và La mã cổ
đại.
- Vậy trước khi TH Mác ra đời thì TH được coi là “ Khoa học của mọi khoa học” , bởi sự phát triển của
tri thức cụ thể về thiêng nhiên và XH thấp kém và sự phân ngành khoa học còn chưa đầy đủ.
-TH theo nghĩa Macxit có nghĩa là: TH là hệ thồng lý luận chung nhất về TG, về con người và vai trò, vị
trí của con người trong TG.
-TH bao gồm những yếu tố:
+ TG ( không chỉ bao gồm về XH, TG trong TH bao gồm cả TG tự nhiên như sự hình thàng của trái đất,
sự xuất hiện và qt tiến hóa của con người…)
+ con người
+ vai trò và vị trí của con người
-TH là hạt nhân lý luận của TG quan vì:
+ TH là hệ thống các quan điểm về TG ( quan điểm về nguồn gốc, bản chất của TG, về vị trí của con
người trong TG và về chính bản thân con người và cuộc sống con người)
+ TH là hệ thống các pp: pp nhận thức và pp hđ thực tiễn.
+TH là hệ thống các giá trị ( là những chuẩn mực và những lý tưởng mà con người khát khao vươn tới
nhằm hoàn thiện nhân cách.
Tóm lại TH là hệ thống lý luận chung nhất của con người về TG và vai trò của con người trong TG ấy.
Và những vấn đề cơ bản của TH là quan hệ của con người mà TG nói chung. Và chung tâm là quan hệ
giữa VC va YT ( nói cách khác là quan hệ giữa tồn tại và tư duy ). Và vấn đề của TH được biểu hiện ra
làm 2 mặt.
-

Mặt thứ nhất: giữa VC và YT cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

-

Mặt thứ hai: ý thức có phản ánh dược TG vật chất hay không? Hay con người co khả năng nhận
thức được TG hay không.

Vì sao nói mối quan hệ giữa VC và YT là vấn đề cơ bản của TH? Vì:
-

VC và YT được coi là hai pham trù rộng lớn nhất của TH. Các hoc thuyết của TH dù có khác nhau
song đều có những nội dung cơ bản về MQHệ giữa VC và YT.

-

Giải quyết mối quan hệ giữa VC và YT là tiêu chuẩn để phân biệt CNDV và CNDT.

-

Giải quyết MQHệ giữa VC và YT là cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của TH.

Do cách trả lời khác nhau về vấn đề cơ bản của TH mà phân r...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN MÔN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa quan điểm của CNDT CNDV về bản chất của TG ?
Cơ sở để phân biệt sự khác nhau đó ?
Sự đối lập giữa CNDV và CNDT trong việc giải quyết vấn đềbản của TH là gi ? Vậy ở đây cần
giải quyết 2 vấn đề chính: TH ? vấn đề bản của TH theo CNDV CNDT. TH xuất hiện từ
bao giờ ? Vậy TH ra đời trong XH CHNL do nhu cầu giải quyết những vấn đề sống còn của con người
XH, do hđ thực tiễn của con người ngày càng phức tạp.
phương Đông i nôi TH Ấn độ Trung hoa cổ đại. Còn phương Tây Hy lạp và La cổ
đại.
- Vậy trước khi TH Mác ra đời thì TH được coi Khoa học của mọi khoa học” , bởi sự phát triển của
tri thức cụ thể về thiêng nhiên và XH thấp kém và sự phân ngành khoa học còn chưa đầy đủ.
-TH theo nghĩa Macxit có nghĩa là: TH hệ thồng lý luận chung nhất về TG, về con người vai trò, vị
trí của con người trong TG.
-TH bao gồm những yếu tố:
+ TG ( không chỉ bao gồm về XH, TG trong TH bao gồm cả TG tự nhiên như sự hình thàng của trái đất,
sự xuất hiện và qt tiến hóa của con người…)
+ con người
+ vai trò và vị trí của con người
-TH là hạt nhân lý luận của TG quan vì:
+ TH hệ thống các quan điểm về TG ( quan điểm về nguồn gốc, bản chất của TG, về vị trí của con
người trong TG và về chính bản thân con người và cuộc sống con người)
+ TH là hệ thống các pp: pp nhận thức và pp hđ thực tiễn.
+TH là hệ thống các giá trị ( những chuẩn mực và những tưởng con người khát khao vươn tới
nhằm hoàn thiện nhân cách.
Tóm lại TH là hệ thống lý luận chung nhất của con người về TG và vai trò của con người trong TG ấy.
những vấn đề bản của TH quan hệ của con người TG nói chung. Và chung tâm là quan h
giữa VC va YT ( nói ch khác quan hệ giữa tồn tại duy ). vấn đề của TH được biểu hiện ra
làm 2 mặt.
- Mặt thứ nhất: giữa VC và YT cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.
đề cương ôn tập chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập chính trị - Người đăng: pham-uyenbanking
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề cương ôn tập chính trị 9 10 398