Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập CSC

Được đăng lên bởi haivanphong-socaobang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH
THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG KHÓA 1 NĂM 2015
MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG (CSC)

PHẦN I: NHẬP MÔN CHÍNH SÁCH CÔNG
I. Nhận thức cơ bản về chính sách công
1. Lịch sử hình thành và phát triển khoa học chính sách (CS)
- Lý do và sự cần thiết nghiên cứu chính sách
- Sự phát triển khoa học chính sách công trên thế giới
- Sự cần thiết và khái quát về đào tạo và nghiên cứu CSC ở Việt Nam
2. Khái niệm và các chức năng của khoa học chính sách công
- Khái niệm CSC
- Bản chất của khoa học CSC
- Các chức năng của CSC
3. Cấu trúc chính sách
- Chủ thể
- Khách thể
- Môi trường CS
- Mối quan hệ giữa các thành phần
4. Phân loại chính sách công
- 3 nhóm CS
II. Công cụ chính sách
1. Khái niệm về công cụ CS
- Khái niệm
- Công cụ CS và hệ thống quản lý

2. Phân loại các công cụ SC
1

- Thị trường
- Quản trị
- Xã hội hóa
Thảo luận và nghiên cứu tình huống

PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG
I. Tổng quan về hoạch định chính sách
1. Khái niệm và các nguyên tắc
- Khái niệm
- Các nguyên tắc
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định chính sách
- Quan điểm và quyền lực của chủ thể
- Năng lực các cơ quan hoạch định CS
- Năng lực các cơ quan thực thi CS
- Môi trường thể chế
- Điều kiện KT-XH
II. Quá trình hoạch định chính sách
1. Nhận diện và phân tích vấn đề chính sách
- Khái niệm vấn đề CS
- Lựa chọn phương án/vấn đề
2. Chương trình nghị sự CS
- Khái niệm và xây dựng chương trình nghị sự
- Các loại chương trình nghị sự
3. Các giai đoạn thiết kế và nội dung CS
- Các giai đoạn thiết kế CS: Đề xuất và Hoàn thiện dự thảo
- Nội dung CS
+ Mục tiêu và đối tượng tác động của CS
+ Phương án, các biện pháp

4. Ra quyết định và hợp pháp hóa CS
2

- Ra quyết định CS
- Hợp pháp hóa CS
Thảo luận và nghiên cứu tình huống

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG
I. Tổng quan về thực thi chính sách công
1. Khái niệm và vai trò thực thi CSC
- Khái niệm
- Vai trò thực thi CSC
2. Các nhân tố ảnh hưởng
- Tính chất và đặc điểm của CS
- Nguồn lực thực thi
- Chủ thể CS
- Đối tượng CS
- Biện pháp thực thi
II. Các bước tổ chức thực thi chính sách công
1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
- Nội dung công việc/hoạt động
- Cơ quan/cá nhân thực hiện
- Thời gian/tiến độ
- Kịch bản và nguồn lực
2. Tuyên truyền thực hiện chính sách
- Đối tượng
- Phương pháp và các hình thức
- Nguồn lực
3. Phối hợp điều hành
- Phân công
- Điều hành: làm th...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH
THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG KHÓA 1 NĂM 2015
MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG (CSC)
PHẦN I: NHẬP MÔN CHÍNH SÁCH CÔNG
I. Nhận thức cơ bản về chính sách công
1. Lịch sử hình thành và phát triển khoa học chính sách (CS)
- Lý do và sự cần thiết nghiên cứu chính sách
- Sự phát triển khoa học chính sách công trên thế giới
- Sự cần thiết và khái quát về đào tạo và nghiên cứu CSC ở Việt Nam
2. Khái niệm và các chức năng của khoa học chính sách công
- Khái niệm CSC
- Bản chất của khoa học CSC
- Các chức năng của CSC
3. Cấu trúc chính sách
- Chủ thể
- Khách thể
- Môi trường CS
- Mối quan hệ giữa các thành phần
4. Phân loại chính sách công
- 3 nhóm CS
II. Công cụ chính sách
1. Khái niệm về công cụ CS
- Khái niệm
- Công cụ CS và hệ thống quản lý
2. Phân loại các công cụ SC
1
Đề cương ôn tập CSC - Trang 2
Đề cương ôn tập CSC - Người đăng: haivanphong-socaobang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập CSC 9 10 602