Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

Được đăng lên bởi Tran Thuong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3008 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
Câu 1: Nêu nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt của Đảng ?
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được thong qua tại hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 tuy
còn sơ lược nhưng đã vạch ra đường lối cơ bản ,đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, là cương
lĩnh đầu tiên của đảng.
Nội dung của cương lĩnh tóm tắt :
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là:
Chủ chương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
+ nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
-Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, và bọn phong kiến ,làm cho nước việt nam hoàn
toàn độc lập ,lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông
-Về kinh tế: thủ tiêu hết thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghệp lớn của tư sản đế quốc Pháp đê
giao cho chính phủ công nông binh quản lý, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ
nghĩa chia cho dân nghèo, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo,mở mang công nông nghiệp thi hành
luật ngày làm 8h
-Về văn hóa xã hội :Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ bình quyền …., phổ thong giáo dục
theo công nông hóa
-Về lực lượng cách mạng: đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày ,phải dựa vào dân mà
làm thổ địa cách mạng đánh đổ bọn đại địa chủ phong kiến,làm cho các đoàn thể thuyền thợ và
dân cày không phải dưới quyền hành và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia, phải hết sức lien
lạc với tiểu tư sản , tri thức, thanh niên ….để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. bộ phận nào đã ra
mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ.
-Về lãnh đạo cách mạng : giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạngViệt Nam , Đảng là đội
tiên phong của giai cấp vô sản , phải thu phục cho đại bộ phận giai cấp của mình,phải làm cho
giai cấp của mình lãnh đạo được dân chúng, trong khi lien lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận
không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp
-Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới : Cách mạng việt nam là một phần
của cách mạng thế giới, phải thực hành lien lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên
thế giới, mà nhất là giai cấp vô sản Pháp
+ Ý nghĩa sự ra đời của đảng công sản cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của đảng
-Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam mang tầm vóc một đaiị hội thành lập
đảng .hội nghị đã quy tụ toàn bộ phang trào công nhân và phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo
của một đội tiên phong duy nhất cảu cách mạng và đường lối cách mạng đúng đắn ,...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
Câu 1: Nêu nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt của Đảng ?
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được thong qua tại hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 tuy
còn sơ lược nhưng đã vạch ra đường lối cơ bản ,đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, là cương
lĩnh đầu tiên của đảng.
Nội dung của cương lĩnh tóm tắt :
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là:
Chủ chương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
+ nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
-Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, và bọn phong kiến ,làm cho nước việt nam hoàn
toàn độc lập ,lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông
-Về kinh tế: thủ tiêu hết thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghệp lớn của tư sản đế quốc Pháp đê
giao cho chính phủ công nông binh quản lý, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ
nghĩa chia cho dân nghèo, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo,mở mang công nông nghiệp thi hành
luật ngày làm 8h
-Về văn hóa xã hội :Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ bình quyền …., phổ thong giáo dục
theo công nông hóa
-Về lực lượng cách mạng: đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày ,phải dựa vào dân mà
làm thổ địa cách mạng đánh đổ bọn đại địa chủ phong kiến,làm cho các đoàn thể thuyền thợ và
dân cày không phải dưới quyền hành và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia, phải hết sức lien
lạc với tiểu tư sản , tri thức, thanh niên ….để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. bộ phận nào đã ra
mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ.
-Về lãnh đạo cách mạng : giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạngViệt Nam , Đảng là đội
tiên phong của giai cấp vô sản , phải thu phục cho đại bộ phận giai cấp của mình,phải làm cho
giai cấp của mình lãnh đạo được dân chúng, trong khi lien lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận
không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp
-Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới : Cách mạng việt nam là một phần
của cách mạng thế giới, phải thực hành lien lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên
thế giới, mà nhất là giai cấp vô sản Pháp
+ Ý nghĩa sự ra đời của đảng công sản cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của đảng
-Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam mang tầm vóc một đaiị hội thành lập
đảng .hội nghị đã quy tụ toàn bộ phang trào công nhân và phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo
của một đội tiên phong duy nhất cảu cách mạng và đường lối cách mạng đúng đắn , dẫn đến sự
thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào yêu nước.
-Đảng ra đời đánh dấu một bước ngoặt căn bảo trong lịch sử cách mạng nước ta ,chấm dứt thời
kì cách mạng trong tình trạng “ đen tối như không có đường ra” chấm dứt thời kì bế tắc, khủng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG - Người đăng: Tran Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG 9 10 600