Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn logic học đại cương

Được đăng lên bởi Loan Le Thi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Thị Kiều Loan-ĐH Luật A-K56

DE CUONG ON TAP LOGIC HOC DAI CUONG
Câu 3 : Dinh nghia khai niem va cac quy tac
+Khái niệm là hình thức của tư duy, trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của
đối tượng hay của một lớp đối tượng đồng nhất.
+Định nghĩa khái niệm là thao tác lôgíc nhằm phát hiện nội hàm của khái niệm hoặc xác
lập ý nghĩa của các thuật ngữ.

ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
1. Bản chất của định nghía khái niệm
Bản chất của định nghĩa khái niệm được thể hiện trong thao tác định nghĩa khái
niệm.
Định nghĩa khái niệm là thao tác lôgíc nhằm phát hiện nội hàm của khái niệm
hoặc xác lập ý nghĩa của các thuật ngữ.
Chẳng hạn, thông qua định nghĩa khái niệm “hình vuông” chúng ta phát hiện nội hàm
của khái niệm đó là “hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau”,
Nội hàm của khái niệm bao gồm nhiều thuộc tính. Trong mỗi định nghĩa nêu ra một
hay một số thuộc tính. Vì thế, một khái niệm có thể có nhiều định nghĩa khác nhau.
Chẳng hạn, khái niệm “hình vuông” có các định nghĩa sau:
+ Hình vuông có tứ giác phẳng , lồi có các cặp cạnh đối song song, bằng nhau và có
một góc vuông.
+ Hình vuông là hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh liên tiếp bằng nhau.
+ Hình vuông là hình bình hành có một góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
+ Hình vuông là hình thoi có một góc vuông.
2. Kết cấu của định nghĩa khái niệm:
Mỗi định nghĩa khái niệm bao giờ cũng có hai thành phần: khái niệm được định
nghĩa (Dfd) và khái niệm để định nghĩa (Dfn).
Khái niệm được định nghĩa là khái niệm đã nêu ra mà nội hàm của nó cần phải
phát hiện.
Khái niệm để định nghĩa là khái niệm dùng để vạch ra nội hàm của khái niệm
được định nghĩa.
Page 1

Lê Thị Kiều Loan-ĐH Luật A-K56

VD: Hoặc “Người làm công tác giáo dục, giảng day trong nhà trường hay các cơ sở
giáo dục khác là nhà giáo”, trong đó:
“Nhà giáo” – khái niệm được định nghĩa (Dfd).
“Người làm công tác giáo dục, giảng dạy trong nhà trường hay các cơ sở giáo dục
khác” – khái niệm để định nghĩa (Dfn).
Cần đặc biệt lưu ý: Khái niệm được định nghĩa (Dfd) bao giờ cũng gồm ít chữ,
khái niệm để định nghĩa (Dfn) luôn luôn gòm nhiều chữ. Đây là phương pháp tốt nhất,
có hiệu quả nhất khi buộc chúng ta phải phân tích kết cấu của một định nghĩa khái niệm
nào đó.
3. Các loại và hình thức định nghĩa.
a. Định nghĩa thực tế và định nghĩa duy danh.
* Định nghĩa thực tế
Là định nghĩa ...
Lê Thị Kiều Loan-ĐH Luật A-K56
DE CUONG ON TAP LOGIC HOC DAI CUONG
Câu 3 : Dinh nghia khai niem va cac quy tac
+Khái niệm hình thức của duy, trong đó phản ánh các dấu hiệu bản khác biệt của
đối tượng hay của một lớp đối tượng đồng nhất.
+Định nghĩa khái niệm thao tác lôgíc nhằm phát hiện nội hàm của khái niệm hoặc xác
lập ý nghĩa của các thuật ngữ.
ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
1. Bản chất của định nghía khái niệm
Bản chất của định nghĩa khái niệm được thể hiện trong thao c định nghĩa khái
niệm.
Định nghĩa khái niệm thao tác lôgíc nhằm phát hiện nội hàm của khái niệm
hoặc xác lập ý nghĩa của các thuật ngữ.
Chẳng hạn, thông qua định nghĩa khái niệm “hình vuông” chúng ta phát hiện nội hàm
của khái niệm đó là “hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau”,
Nộim của khái niệm bao gồm nhiều thuộc tính. Trong mỗi định nghĩa nêu ra một
hay một số thuộc tính. Vì thế, một khái niệm có thể có nhiều định nghĩa khác nhau.
Chẳng hạn, khái niệm “hình vuông” có các định nghĩa sau:
+ Hình vuông tứ giác phẳng , lồi các cặp cạnh đối song song, bằng nhau
một góc vuông.
+ Hình vuông là hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh liên tiếp bằng nhau.
+ Hình vuông là hình bình hành có một góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
+ Hình vuông là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
+ Hình vuông là hình thoi có một góc vuông.
2. Kết cấu của định nghĩa khái niệm:
Mỗi định nghĩa khái niệm bao giờ cũng có hai thành phần: khái niệm được định
nghĩa (Dfd) và khái niệm để định nghĩa (Dfn).
Khái niệm được định nghĩa khái niệm đã nêu ra nội hàm của cần phải
phát hiện.
Khái niệm để định nghĩa khái niệm ng để vạch ra nội hàm của khái niệm
được định nghĩa.
Page 1
đề cương ôn tập môn logic học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn logic học đại cương - Người đăng: Loan Le Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
đề cương ôn tập môn logic học đại cương 9 10 75