Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Ngoc Khanh le Dinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TÁC GIẢ

: NGỌC KHANH

Câu 1. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Giá trị truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ
nước. Đây là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, là chuẩn mực
cao nhất đứng đầu bảng giá trị văn hóa – tinh thần Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức, tôn
giáo từ nước ngoài du nhập vào nước ta đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính yêu
nước đó.
Tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng. Truyền thống
này cũng hình thành cùng với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh
quyết liệt với thiên nhiên và các thế lực thù địch từ bên ngoài. Người Việt Nam có truyền
thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Hồ
Chí Minh đã đã chú ý kế thừa, phát huy những giá trị ấy.
Truyền thống lạc quan yêu đời. Trong khó khăn gian khổ, người Việt Nam vẫn động viên
nhau “chờ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Tinh thần lạc quan đó có sơ sở từ niềm tin vào
sức mạnh của bản thân mình, tin vào sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa, cho dù trước
mắt còn muôn vàn khó khăn phải chịu đựng vượt qua. Hồ Chí Minh chính là hiện thân
của truyền thống lạc quan đó.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất
và chiến đấu nên cũng là một dân tộc ham học hỏi và không ngừng mở rộng cửa đón
nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Do điều kiện địa lý có nhiều thuận lợi nên từ rất sớm,
dân tộc Việt Nam dã giao lưu với các nền văn hóa lớn trên thế giới. Nhân dân ta đã biết
chọn lọc, tiếp thu , cải biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người khác thành những
giá trị riêng của mình. Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh động và trọn vẹn cho truyền thống
đó.
Đây là tiền đề tư tưởng lý luận xuất phát, tức là điểm đầu tiên. Đặc biệt là chủ nghĩa yêu
nước. Từ chủ nghĩa yêu nước Người đi tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa
Mác – Lênin, Người cống hiến trọn đời cho dân tộc.
Tinh hoa văn hóa nhân loại

Văn hoá phương Đông: Hồ Chí Minh biết chắt lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các
học thuyết triết học, hoặc trong tư tưởng của Lão tử, Mạc tử, … Người tiếp thu những
mặt tích cực của Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn…
Nho giáo: Trong Nho giáo có những yếu tố duy tâm, lạc hậu như tư tưởng đẳng cấp,
khinh lao động chân tay, khinh phụ nữ… nhưng Nho giáo cũng có những mặt tích cực:
Đó là triết lý hành động, tư tưởng nhập...
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TÁC GIẢ : NGC KHANH
Câu 1. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Giá trị truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước ý c kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ
nước. Đây dòng chủ u chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, chuẩn mực
cao nhất đứng đầu bảng giá trị văn hóa – tinh thần Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức, tôn
giáo tc ngoài du nhập vào ớc ta đều được tiếp nhận khúc x qua lăng kính u
nước đó.
Tinh thần tương thân tương ái, ng nhân nga, ý thức cố kết cộng đồng. Truyền thống
này cũng hình thành cùng với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh
quyết liệt với thiên nhiên và các thế lực thù địch từ bên ngoài. Người Việt Nam có truyền
thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Hồ
Chí Minh đã đã chú ý kế thừa, phát huy những giá trị ấy.
Truyền thống lạc quan yêu đời. Trong khó khăn gian khổ, người Việt Nam vẫn động viên
nhau chờ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Tinh thần lạc quan đó có sơ sở từ niềm tin vào
sức mạnh của bản thân mình, tin vào sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa, cho dù trước
mắt còn muôn vàn khó khăn phải chịu đựngt qua. Hồ Chí Minh chính hiện thân
của truyền thống lạc quan đó.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất
chiến đấu nên cũng một dân tộc ham học hỏi không ngừng mở rộng cửa đón
nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Do điều kiện địa có nhiều thuận lợi nên t rất sớm,
dân tộc Việt Nam giao lưu với các nền văn hóa lớn trên thế giới. Nhân dân ta đã biết
chọn lọc, tiếp thu , cải biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người khác thành những
giá trị riêng của nh. Hồ Chí Minh nh ảnh sinh động và trọn vẹn cho truyền thống
đó.
Đây là tiền đề tư tưởng lý luận xuất phát, tức là điểm đầu tiên. Đặc biệt là chủ nghĩa u
nước. T chủ nghĩa u nước Người đi tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa
Mác – Lênin, Người cống hiến trọn đời cho dân tộc.
Tinh hoa văn hóa nhân loại
Văn hoá phương Đông: Hồ CMinh biết chắt lọc lấy những tinh túy nhất trong các
học thuyết triết học, hoặc trong tưởng của Lão tử, Mạc tử, Người tiếp thu những
mặt tích cực của Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn…
Nho giáo: Trong Nho giáo những yếu tố duy tâm, lạc hậu như tưởng đẳng cấp,
khinh lao động chân tay, khinh phụ nữ… nhưng Nho giáo cũng có những mặt tích cực:
Đó là triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành động, giúp đời; đó là lý tưởng về một xã
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Ngoc Khanh le Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 830