Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp cử nhân hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng «n thi tèt nghiÖp cö nh©n hµnh chÝnh
M«n thi: Tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh nhµ níc
Yªu cÇu: Lµ m«n thi tèt nghiÖp cö nh©n hµnh chÝnh, häc viªn kh«ng chØ thi m«n häc nµy
nh thi kÕt thóc m«n häc ®· häc trong thêi gian nghiªn cøu.
Bªn c¹nh chñ yÕu c¸c kiÕn thøc ®· cã trong gi¸o tr×nh, häc viªn ph¶i biÕt thªm nh÷ng
kiÕn thøc vÒ thùc tiÔn ho¹t ®éng hiÖn nay cña c¸c c¬ quan nhµ níc th«ng qua thùc tËp tèt
nghiÖp.
Néi dung «n tËp bao gåm hai phÇn:
-

PhÇn lý thuyÕt: theo néi dung gi¸o tr×nh, kÕt hîp víi mét sè tµi liÖu bæ sung

-

PhÇn thùc tÕ: Nh÷ng néi dung thùc tËp g¾n liÒn víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam.

PhÇn thø nhÊt: Lý luËn tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh nhµ níc
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý nguån nh©n lùc
Ph¶i n¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm nguån nh©n lùc trong tæ chøc nãi chung vµ nh÷ng néi dung liªn
quan ®Õn qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc
Ph¶i ph©n tÝch ®îc c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
trong tæ chøc; ph©n biÖt vµ chØ ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn
ngoµi.
Nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc
Ph¶i lµm râ ®îc sù kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷a nguån nh©n lùc tæ chøc nãi chung vµ nguån
nh©n lùc cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc; c¸c c¸ch ph©n lo¹i nguån nh©n lùc trong c¸c c¬
quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C¸c c¬ quan qu¶n lý nguån nh©n lùc cña nÒn hµnh chÝnh

1

Ph©n biÖt ®îc sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c: phßng tæ chøc c¸n bé; vô tæ chøc c¸n bé;
së néi vô.
Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc nªu trªn.
KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
N¾m ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong tæ chøc nãi
chung vµ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng.
N¾m ®îc quy tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc.
Ph©n tÝch lµm râ vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc
TuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
N¾m v÷ng kh¸i niÖm vÒ tuyÓn dông nh©n lùc cho tæ chøc nãi chung vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh
nhµ níc nãi riªng.
N¾m ®îc néi dung c¬ b¶n vÒ quy tr×nh tuyÓn dông nh©n sù míi cho c¸c tæ chøc nãi chung vµ
c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng.
Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tËp sù cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc
§êng chøc nghiÖp cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
N¾m ®îc c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®êng chøc nghiÖ...
§Ò c¬ng «n thi tèt nghiÖp cö nh©n hµnh chÝnh
M«n thi: Tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh nhµ níc
Yªu cÇu:m«n thi tèt nghiÖp cö nh©n hµnh chÝnh, häc viªn kh«ng chØ thi m«n häc nµy
nh thi kÕt thóc m«n häc ®· häc trong thêi gian nghiªn cøu.
Bªn c¹nh chñ yÕu c¸c kiÕn thøc ®· trong gi¸o tr×nh, häc viªn ph¶i biÕt thªm nh÷ng
kiÕn thøc thùc tiÔn ho¹t ®éng hiÖn nay cña c¸c quan nhµ níc th«ng qua thùc tËp tèt
nghiÖp.
Néi dung «n tËp bao gåm hai phÇn:
- PhÇn lý thuyÕt: theo néi dung gi¸o tr×nh, kÕt hîp víi mét sè tµi liÖu bæ sung
- PhÇn thùc tÕ: Nh÷ng néi dung thùc tËp g¾n liÒn víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam.
PhÇn thø nhÊt: Lý luËn tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh nhµ níc
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý nguån nh©n lùc
Ph¶i n¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm nguån nh©n lùc trong tæ chøc nãi chung vµ nh÷ng néi dung liªn
quan ®Õn qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc
Ph¶i ph©n tÝch ®îc c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
trong tæ chøc; ph©n biÖt vµ chØ ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn
ngoµi.
Nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc
Ph¶i lµm râ ®îc sù kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷a nguån nh©n lùc tæ chøc nãi chung vµ nguån
nh©n lùc cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc; c¸c c¸ch ph©n lo¹i nguån nh©n lùc trong c¸c c¬
quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C¸c c¬ quan qu¶n lý nguån nh©n lùc cña nÒn hµnh chÝnh
1
Đề cương ôn thi tốt nghiệp cử nhân hành chính - Trang 2
Đề cương ôn thi tốt nghiệp cử nhân hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp cử nhân hành chính 9 10 182