Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tự luận môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 12650 lần   |   Lượt tải: 23 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NHTM
(CAO ĐẲNG+ TRUNG CẤP)

GV: NGÔ UẤT VỸ
Đề thi có dạng tự luận dưới các hình thức cụ thể như phân tích, nhận định đúng/ sai, giải quyết
tình huống. Thời gian làm bài từ 60 đến 90 phút. Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.
CÂU HỎI
GỢI Ý TRẢ LỜI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NGÂN HÀNG
1. Phân biệt nghiệp vụ ngân hàng trung ương và - SV nêu được câu định tính khái quát: NHTƯ
nghiệp vụ ngân hàng thương mại (về vai trò, giữ vai trò quản lý, điều tiết lưu thông tiền tệ,
nhiệm vụ)
giữ vai trò ổn định thị trường tiền tệ, giá trị đồng
tiền; góp phần quản lý vĩ mô nền kinh tế. Còn
Câu hỏi có thể hỏi cách khác: cho ví dụ/ phân NHTM, vai trò chính là trung gian tài chính,
tích/ chứng minh?
chuyên kinh doanh tiền tệ và qua đó thực hiện
vai trò trung gian thực thi chính sách tiền tệ.
- Kể tên 3 công cụ chính của NHTƯ đề điểu tiết
thị trường tiền tệ: lãi suất chiết khấu, tái cấp
vốn; tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường
mở.
- Kể tên 3 nghiệp vụ cơ bản của NHTM: huy
động vốn, cấp tín dụng, thanh toán.
2. Nhận định: Ngân hàng Trung ương chỉ được - Đúng. Ngân hàng trung ương trong nhiều
thực hiện các nghiệp vụ nhằm mục đích quản lý, trường hợp có thể thực hiện các nghiệp vụ (về
điều tiết thị trường tiền tệ; tuyệt đối không được biểu hiện, bản chất) là kinh doanh tiền tệ nhưng
thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ nhằm không phải nhằm mục đích sinh lời mà nhằm
sinh lơi là Đúng/Sai?`
can thiệp, ổn định thị trường theo hướng có
lợi cho thu –chi ngân sách. Sinh viên có thê
Câu hỏi có thể hỏi cách khác: cho ví dụ/ phân nêu ví dụ làm rõ như: khi ngân hàng trung ương
tích/ chứng minh?
mua bán các chứng từ có giá trên thị trường mở,
cho vay liên ngân hàng, cho vay tái cấp vốn,
mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối để
bơm ra hoặc hút tiền khỏi lưu thông thì ngoài
nhiệm vụ chính là đạt được chính sách tiền tệ thì
cũng phải cân đối thu – chi (không phải chỉ
chăm chăm vào mục đích chính sách mà quên
nhiệm vụ cân đối thu –chi).
- Ví dụ cụ thể hơn: khi tỷ giá USD/VND tăng
cao, thị trường có dấu hiệu khan hiếm USD thì
về mặt chính sách Ngân hàng Trung ương sẽ có
động tác can thiệp “bơm ngoại tệ USD ra, hút
tiền VND vào”; tuy nhiên, điều này còn tùy
thuộc vào rổ tiền tệ trong quỹ dự trữ ngoại hối
1

3. Nhận định: NHTM chỉ có nhiệm vụ kinh
doanh tiền tệ nhằm mục đích tối đa hóa lợi
nhuận của cổ đông, không có nhiệm vụ hay vai
trò gì đối vói chính sách tiền tệ của một quốc gia
là Đúng/Sai?
Câu hỏi có thể hỏi cách khác: cho ví dụ/ phân...
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP MÔN NGHIP V NHTM
(CAO ĐẲNG+ TRUNG CP)
GV: NGÔ UT V
Đề thi có dng t lun dưi các hình thc c th như phân tích, nhn định đúng/ sai, gii quyết
tình hung. Thi gian làm bài t 60 đến 90 phút. Sinh viên không được phép s dng tài liu.
CÂU HI GI Ý TR LI
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V KINH DOANH NGÂN HÀNG
1. Phân bit nghip v ngân ng trung ương
nghip v ngân hàng thương mi (v vai trò,
nhim v)
Câu hi có th hi cách khác: cho d/ phân
tích/ chng minh?
- SV nêu đưc câu đnh tính khái quát: NHTƯ
gi vai trò qun lý, điu tiết lưu thông tin t,
gi vai trò n định th trường tin t, giá tr đồng
tin; góp phn qun vĩ nn kinh tế. Còn
NHTM, vai trò chính là trung gian tài chính,
chuyên kinh doanh tin t qua đó thc hin
vai trò trung gian thc thi chính sách tin t.
- K tên 3 công c chính ca NHTƯ đề điu tiết
th trường tin t: lãi sut chiết khu, tái cp
vn; t l d tr bt buc, nghip v th trường
m.
- K tên 3 nghip v cơ bn ca NHTM: huy
động vn, cp tín dng, thanh toán.
2. Nhn định: Ngân hàng Trung ương ch được
thc hin các nghip v nhm mc đích qun lý,
điu tiết th trường tin t; tuyt đối không được
thc hin nghip v kinh doanh tin t nhm
sinh lơi là Đúng/Sai?`
Câu hi có th hi cách khác: cho d/ phân
tích/ chng minh?
-
Đúng
. Ngân hàng trung ương trong nhiu
trường hp th thc hin các nghip v (v
biu hin, bn cht) kinh doanh tin t nhưng
không phi nhm mc đích sinh li mà nhm
can thip, n đnh th trường theo hướng
li cho thu –chi ngân sách. Sinh viên có thê
nêu d làm như: khi ngân ng trung ương
mua bán các chng t giá trên th trường m,
cho vay liên ngân hàng, cho vay tái cp vn,
mua n ngoi t trên th trường ngoi hi để
bơm ra hoc hút tin khi lưu thông thì ngoài
nhim v chính đạt được chính sách tin t thì
cũng phi cân đối thu – chi (không phi ch
chăm chăm vào mc đích chính sách quên
nhim v cân đối thu –chi).
- d c th hơn: khi t giá USD/VND tăng
cao, th trường có du hiu khan hiếm USD t
v mt chính sách Ngân hàng Trung ương s
động tác can thip bơm ngoi t USD ra, hút
tin VND vào”; tuy nhiên, điu này còn tùy
thuc vào r tin t trong qu d tr ngoi hi
Đề cương ôn thi tự luận môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tự luận môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương ôn thi tự luận môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 274