Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2094 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
1. Tín hiệu và truyền dẫn tín hiệu
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Tín hiệu và các tham số
1.1.2 Số hoá tín hiệu Analog (PCM)
1.1.3 Đường truyền và độ rộng băng tần truyền dẫn
1.1.4 Truyền dẫn đơn kênh và đa kênh
1.1.5 Hệ thống truyền dẫn số và các tham số
1.2 Mã đường
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Một số mã đường thông dụng
1.2.2.1 Mã RZ, NRZ
1.2.2.2 Mã CMI
1.2.2.3 Mã AMI
1.2.2.4 Mã HDB-3
2. Các phương pháp ghép kênh tín hiệu
2.1 Ghép kênh theo phân chia tần số FDM
2.1.1 Sơ đồ khối hệ thông FDM
2.1.2 Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM
2.2 Ghép kênh phân chia theo thời gian TDM
2.2.1 Sơ đồ khối minh hoạ hệ thống TDM
2.2.2 TDM tín hiệu số
- Sơ đồ khối bộ ghép
- Nguyên lý hoạt động
- Khung và đa khung tín hiệu (khái niệm, cấu trúc cơ bản của một khung)
2.3 Ghép kênh phân chia theo mã CDM
3. Ghép kênh PCM và PDH và SDH
3.1 Ghép lênh PCM
3.1.1 Sơ đồ khối bộ ghép PCM-N
3.1.2 Nguyên lý hoạt động
3.1.3 Cấu trúc khung và đa khung PCM-N
3.2 Ghép kênh PDH
3.2.1 Các tiêu chuẩn tốc độ bit PDH
3.2.2 Kỹ thuật ghép kênh PDH

1

- Sơ đồ bộ ghép kênh PDH
- Phương pháp ghép xen
- Kỹ thuật chèn trong PDH
3.2.3 Cấu trúc khung tín hiệu
3.3 Ghép kênh SDH
3.3.1 Các tiêu chuẩn ghép kênh SDH
3.3.2 Sơ đồ khối ghép các luồng PDH vào khung STM-N
- Sơ đồ khối
- Chức năng các khối
- Các cấu trúc khung tín hiệu
- Quá trình sắp các luồng nhánh PDH vào khung VC-n
- Ghép khung VC-n vào khung STM-1
3.3.3 Con trỏ trong ghép kênh SDH
- Địa chỉ trong vùng tải
- Vị trí, cấu trúc, chức năng và giá trị của con trỏ
- Xử lý con trỏ ở phía thu
- Xác định giá trị con trỏ khi biết vị trí byte đầu của VC
- Xác định vị trí byte đầu của VC khi biết giá trị con trỏ
3.3.4 Mào đầu đoạn SOH và mào đầu đường POH
4. Mạng truyền dẫn SDH
4.1 Các cấu hình thiết bị SDH
4.2 Các cấu hình mạng SDH
4.3 Khái niệm về duy trì mạng
4.4 Các cơ chế bảo vệ
4.4.1 Bảo vệ 1+1
4.4.2 Bảo vệ 1:1
4.4.3 Bảo vệ 1:N
4.4.4 Các đặc điểm của mạng bảo vệ
- Chuyển mạch bảo vệ có trở về và không trở về
- Bảo vệ tuyến, bảo vệ đường và bảo vệ đoạn
4.5 Bảo vệ trong mạng vòng
4.5.1 Mạng vòng 2 sợi đơn hướng chuyển mạch bảo vệ đoạn
4.5.2 Mạng vòng 2 sợi hai hướng chuyển mạch bảo vệ đoạn
4.5.3 Mạng vòng 4 sợi đơn hướng chuyển mạch bảo vệ đoạn
4.5.3 Mạng vòng 4 sợi hai hướng chuyển mạch bảo vệ đoạn
Tài liệu họ...
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
1. Tín hiệu và truyền dẫn tín hiệu
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Tín hiệu và các tham số
1.1.2 Số hoá tín hiệu Analog (PCM)
1.1.3 Đường truyền và độ rộng băng tần truyền dẫn
1.1.4 Truyền dẫn đơn kênh và đa kênh
1.1.5 Hệ thống truyền dẫn số và các tham số
1.2 Mã đường
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Một số mã đường thông dụng
1.2.2.1 Mã RZ, NRZ
1.2.2.2 Mã CMI
1.2.2.3 Mã AMI
1.2.2.4 Mã HDB-3
2. Các phương pháp ghép kênh tín hiệu
2.1 Ghép kênh theo phân chia tần số FDM
2.1.1 Sơ đồ khối hệ thông FDM
2.1.2 Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM
2.2 Ghép kênh phân chia theo thời gian TDM
2.2.1 Sơ đồ khối minh hoạ hệ thống TDM
2.2.2 TDM tín hiệu số
- Sơ đồ khối bộ ghép
- Nguyên lý hoạt động
- Khung và đa khung tín hiệu (khái niệm, cấu trúc cơ bản của một khung)
2.3 Ghép kênh phân chia theo mã CDM
3. Ghép kênh PCM và PDH và SDH
3.1 Ghép lênh PCM
3.1.1 Sơ đồ khối bộ ghép PCM-N
3.1.2 Nguyên lý hoạt động
3.1.3 Cấu trúc khung và đa khung PCM-N
3.2 Ghép kênh PDH
3.2.1 Các tiêu chuẩn tốc độ bit PDH
3.2.2 Kỹ thuật ghép kênh PDH
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC MÔN THI: GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ 9 10 606