Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Quản lý nhà nước về dân tộc

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Qu¶n lý nhµ níc vÒ D©n téc
C©u 1. Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch kh¸i niÖm d©n téc
D©n téc lµ kh¸i niÖm ®a nghÜa, gièng nh kh¸i niÖm v¨n ho¸ vµ ë nh÷ng lÜnh vùc kh¸c
nhau cña ®êi sèng x· héi th× ngêi ta cã nh÷ng ®Þnh nghÜa , quan niÖm kh¸c nhau vÒ
d©n téc.
Cô thÓ:
-D©n téc lµ mét céng ®ång ngêi æn ®Þnh ®îc h×nh thµnh trong ®êi sèng x· héi cã
chung tiÕng nãi, l·nh thæ, ®êi sèng kinh tÕ vµ t©m lý ®oµn kÕt d©n téc
-D©n téc thiÓu sè ®îc hiÓu lµ nh÷ng ngêi thiÓu sè sèng trong mét quèc gia.
-D©n téc ®îc hiÓu lµ mét quèc gia mét céng ®ång æn ®Þnh h×nh thµnh ngêi d©n cña
mét níc, mét quèc gia g¾n bã chÆt chÏ víi nhau trong truyÒn thèng nghÜa vô vµ quyÒn
lîi.
=mÆc dï cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm d©n téc nhng trong qu¶n lý nhµ níc
th× cã hai quan niÖm kh¸c nhau vÒ d©n téc nh sau: d©n téc ®ång
#d©n téc ®ång nghÜa víi quèc gia : th× quan niÖm nµy d©n téc cã 4 dÊu hiÖu ®Ó h×nh
thµnh quèc gia nh sau:
-cã l·nh thæ chung ®©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt v× trªn thÕ giíi kh«ng mét quèc gia
nµo l¹i kh«ng cã l·nh thæ cô thÓ dï nhá hay lín, trªn thÕ giíi cã 199 quèc gia vµ vïng
l·nh thæ.
-Ng«n ng÷ chung: §©y lµ ng«n ng÷ quy íc trong mét quèc gia cã nhiÒu d©n téc hîp
thµnh , th× céng ®ång d©n téc ®ã còng chän mét ng«n ng÷ quy íc lµm ng«n ng÷
chung cho quèc gia ®ã.
-Cã ®êi sèng kinh tÕ chung: ®êi sèng kinh tÕ ®îc hiÓu lµ biÓu hiÖn cña lùc lîng s¶n
xuÊt mét ph¬ng thøc s¶n xóat , tr×nh ®é s¶n xuÊt, chÕ ®é x· héi cña quèc gia ®ã.
-Cã nÒn v¨n ho¸ chung: Lµ mét dÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt d©n téc víi c¸c d©n téc kh¸c, vÝ
dô ngêi NhËt cã trang phôc truyÒn thèng lµ ¸o Kimono, ngêi ViÖt cã ¸o dµi..
§©y lµ 4 dÊu hiÖu ®Ó x¸c ®Þnh nªn mét quèc gia.
#D©n téc ®ång nghÜa víi téc ngêi: D©n téc ë nghÜa nµy còng lµ mét céng ®ång ngêi t¬ng ®èi æn ®Þnh ®îc h×nh thµnh ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn víi 3 ®Æc trng lµm tiªu chÝ
c¬ b¶n sau:
-lµ céng ®ång cã chung ng«n ng÷.
-cã c¸c ®Æc ®iÓm chung vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸.
-Cã ý thøc tù gi¸c vÒ téc ngêi.
=Nh vËy víi c¸ch hiÓu ®a d¹ng phong phó vÒ kh¸i niÖm d©n téc th× tuú tõng trêng hîp
cô thÓ ®Ó sö dông c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau.
C©u 2. Anh chÞ h·y tr×nh bµy néi dung quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng.
#Quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng lµ quan hÖ d©n téc quèc gia cã nghÜa lµ d©n téc ®îc
hiÓu lµ nh÷ng quan hÖ gi÷a quèc gia víi quèc gia, trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi
sèng x· héi
#Néi dung quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng bao gåm c¸c quan hÖ c¬ b¶n vÒ ng«n ng÷,
v¨n ho¸, l·nh thæ..
Cô thÓ :
+do sù thøc tØnh, sù trëng thµnh cña ý thøc d©n téc mµ céng ®ång d©n c muè...
Qu¶n lý nhµ níc vÒ D©n téc
C©u 1. Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch kh¸i niÖm d©n téc
D©n téc kh¸i niÖm ®a nghÜa, gièng nh kh¸i niÖm v¨n ho¸ ë nh÷ng lÜnh vùc kh¸c
nhau cña ®êi sèng héi th× ngêi ta nh÷ng ®Þnh nghÜa , quan niÖm kh¸c nhau
d©n téc.
Cô thÓ:
-D©n téc mét céng ®ång ngêi æn ®Þnh ®îc h×nh thµnh trong ®êi sèng héi
chung tiÕng nãi, l·nh thæ, ®êi sèng kinh tÕ vµ t©m lý ®oµn kÕt d©n téc
-D©n téc thiÓu sè ®îc hiÓu lµ nh÷ng ngêi thiÓu sè sèng trong mét quèc gia.
-D©n téc ®îc hiÓu mét quèc gia mét céng ®ång æn ®Þnh h×nh thµnh ngêi d©n cña
mét níc, mét quèc gia g¾n bã chÆt chÏ víi nhau trong truyÒn thèng nghÜa vô vµ quyÒn
lîi.
=mÆc dï cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm d©n téc nhng trong qu¶n lý nhµ níc
th× cã hai quan niÖm kh¸c nhau vÒ d©n téc nh sau: d©n téc ®ång
#d©n téc ®ång nghÜa víi quèc gia : th× quan niÖm nµy d©n téc 4 dÊu hiÖu ®Ó h×nh
thµnh quèc gia nh sau:
-cã l·nh thæ chung ®©y yÕu quan träng nhÊt trªn thÕ giíi kh«ng mét quèc gia
nµo l¹i kh«ng cã l·nh thæ cô thÓ dï nhá hay lín, trªn thÕ giíi cã 199 quèc gia vµ vïng
l·nh thæ.
-Ng«n ng÷ chung: §©y ng«n ng÷ quy íc trong mét quèc gia nhiÒu d©n téc hîp
thµnh , th× céng ®ång d©n téc ®ã còng chän mét ng«n ng÷ quy íc lµm ng«n ng÷
chung cho quèc gia ®ã.
-Cã ®êi sèng kinh chung: ®êi sèng kinh ®îc hiÓu biÓu hiÖn cña lùc lîng s¶n
xuÊt mét ph¬ng thøc s¶n xóat , tr×nh ®é s¶n xuÊt, chÕ ®é x· héi cña quèc gia ®ã.
-Cã nÒn v¨n ho¸ chung: Lµ mét dÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt d©n téc víi c¸c d©n téc kh¸c, vÝ
dô ngêi NhËt cã trang phôc truyÒn thèng lµ ¸o Kimono, ngêi ViÖt cã ¸o dµi..
§©y lµ 4 dÊu hiÖu ®Ó x¸c ®Þnh nªn mét quèc gia.
#D©n téc ®ång nghÜa víi téc ngêi: D©n téc ë nghÜa nµy còng lµ mét céng ®ång ngêi t-
¬ng ®èi æn ®Þnh ®îc h×nh thµnh ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn víi 3 ®Æc trng lµm tiªu chÝ
c¬ b¶n sau:
-lµ céng ®ång cã chung ng«n ng÷.
-cã c¸c ®Æc ®iÓm chung vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸.
-Cã ý thøc tù gi¸c vÒ téc ngêi.
=Nh vËy víi c¸ch hiÓu ®a d¹ng phong phó vÒ kh¸i niÖm d©n téc th× tuú tõng trêng hîp
cô thÓ ®Ó sö dông c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau.
C©u 2. Anh chÞ h·y tr×nh bµy néi dung quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng.
#Quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng lµ quan hÖ d©n téc quèc gia cã nghÜa lµ d©n téc ®îc
hiÓu nh÷ng quan gi÷a quèc gia víi quèc gia, trªn tÊt c c lÜnh vùc cña ®êi
sèng x· héi
#Néi dung quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng bao gåm c¸c quan hÖ c¬ b¶n vÒ ng«n ng÷,
v¨n ho¸, l·nh thæ..
Cô thÓ :
+do sù thøc tØnh,trëng thµnh cña ý thøc d©n téc céng ®ång d©n c muèn t¸ch ra
®Ó thµnh lËp c¸c céng ®ång d©n téc, ®éc lËp, trong ®ã quyÒn lùa chän chÕ ®é
chÝnh trÞ vµ con ®êng ph¸t triÓn cña d©n téc m×nh.
1
Đề cương Quản lý nhà nước về dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Quản lý nhà nước về dân tộc - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương Quản lý nhà nước về dân tộc 9 10 712