Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận lần 1 môn Quốc phòng An ninh

Được đăng lên bởi Lê Công Huy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6139 lần   |   Lượt tải: 21 lần
HỌ VÀ TÊN: LÊ CÔNG HUY
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM

LỚP: H.369
SBD: 33/H.369

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 1
Học phần: Quốc phòng – An ninh
NỘI DUNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1: Phân tích mục tiêu tổng quát của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
1. Khái niệm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: giáo trình trang 9, 10.
2. Những căn cứ để hoạch định chiến lược dựa trên cơ sở lý luận và thực
tiễn: giáo trình trang 10 – 24.
- Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng HCM về bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng đất nước và tăng cường QPAN bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ta từ sau Đại hội VIII đến nay.
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.
3. Mục tiêu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc:
a. Mục tiêu tổng quát:
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
- Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự an toàn XH.
- Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các
thế lực thù địch.
b. Phân tích các mục tiêu cụ thể: giáo trình trang 25 – 27, tham khảo Văn kiện
Đại hội Đảng XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
4. Liên hệ thực tế về mục tiêu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: liên hệ đơn vị
công tác và liên hệ bản thân.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần ý thức tự cường dân tộc, trách
nhiệm, nghĩa vụ của công dân.
- Nâng cao nhận thức đúng đắn của toàn XH.
- Kết hợp chặt chẽ AN với QP, AN-QP với kinh tế.
- Quan tâm phát triển các vùng nông thôn, vùng núi, biên giới, hải đảo.
Câu 2: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc.
1. Khái niệm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: giáo trình trang 9, 10.
2. Những căn cứ để hoạch định chiến lược dựa trên cơ sở lý luận và thực
tiễn: giáo trình trang 10 – 24.
- Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng HCM về bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng đất nước và tăng cường QPAN bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ta từ sau Đại hội VIII đến nay.
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.
3. Quan điểm chỉ đạo của Đảng về Chiến lược:
1

PHẦN NHẬN XÉT
BỔ SUNG

HỌ VÀ TÊN: LÊ CÔNG HUY
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM

a. Quan điểm tổng quát:
- Giữ vững vai...
HỌ VÀ TÊN: LÊ CÔNG HUY LỚP: H.369
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM SBD: 33/H.369
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 1
Học phần: Quốc phòng – An ninh
NỘI DUNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
PHẦN NHẬN XÉT
BỔ SUNG
Câu 1: Phân tích mục tiêu tổng quát của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
1. Khái niệm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: giáo trình trang 9, 10.
2. Những căn cứ để hoạch định chiến lược dựa trên cơ sở lý luận và thực
tiễn: giáo trình trang 10 – 24.
- Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng HCM về bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng đất nước và tăng cường QP-
AN bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ta từ sau Đại hội VIII đến nay.
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.
3. Mục tiêu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc:
a. Mục tiêu tổng quát:
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
- Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự an toàn XH.
- Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các
thế lực thù địch.
b. Phân tích các mục tiêu cụ thể: giáo trình trang 25 – 27, tham khảo Văn kiện
Đại hội Đảng XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
4. Liên hệ thực tế về mục tiêu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: liên hệ đơn vị
công tác và liên hệ bản thân.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần ý thức tự cường dân tộc, trách
nhiệm, nghĩa vụ của công dân.
- Nâng cao nhận thức đúng đắn của toàn XH.
- Kết hợp chặt chẽ AN với QP, AN-QP với kinh tế.
- Quan tâm phát triển các vùng nông thôn, vùng núi, biên giới, hải đảo.
Câu 2: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc.
1. Khái niệm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: giáo trình trang 9, 10.
2. Những căn cứ để hoạch định chiến lược dựa trên cơ sở lý luận và thực
tiễn: giáo trình trang 10 – 24.
- Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng HCM về bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng đất nước và tăng cường QP-
AN bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ta từ sau Đại hội VIII đến nay.
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.
3. Quan điểm chỉ đạo của Đảng về Chiến lược:
1
Đề cương thảo luận lần 1 môn Quốc phòng An ninh - Trang 2
Đề cương thảo luận lần 1 môn Quốc phòng An ninh - Người đăng: Lê Công Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương thảo luận lần 1 môn Quốc phòng An ninh 9 10 141