Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN TT HCM

Được đăng lên bởi thaophamtt-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 5671 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Lớp: H338
Tên: Phạm Thị Thu Thảo
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CÂU 1. Tư tưởng HCM là gì? Hiện nay, Đảng ta đặt ra yêu cầu gì đối với việc học tập và
làm theo tư tưởng HCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
Chủ đề: Nguồn gốc quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng
HCM
Trọng tâm: Việc học tập và làm theo tư tưởng HCM
Dàn ý:
1. Tư tưởng HCM là gì?
2. Yêu cầu của Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng HCM.
3. Liên hệ bản thân.
Nội dung:
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý
nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp,
phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn
kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư
tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ
thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.
Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy
lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát
triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân
ta.
2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001)
khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát
triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là
kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người.
TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản CM VN; Là kết quả của sự vận dụng và phat triển sáng tạo
Chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát

1

triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn
hoá nhân loại; Là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người; Về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về sức mạnh của nhân dân,
của khối đại đoàn kết dân tộc; Về quyền làm chủ của nhân dân, xây
dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân; Về quốc phòng toàn
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Về phát triển kinh tế và văn
hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân; Về đạo đức CM, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Về chăm lo
bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau; Về xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người l...
Lớp: H338
Tên: Phạm Thị Thu Thảo
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CÂU 1. Tư tưởng HCM là gì? Hiện nay, Đảng ta đặt ra yêu cầu gì đối với việc học tập và
làm theo tư tưởng HCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
- Chủ đề: Nguồn gốc quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng
HCM
Trọng tâm: Việc học tập và làm theo tư tưởng HCM
Dàn ý:
1. Tư tưởng HCM là gì?
2. Yêu cầu của Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng HCM.
3. Liên hệ bản thân.
Nội dung:
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý
nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tưởng, đạo đức, phương pháp,
phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn
kiện ĐH: Đảng lấy tưởng Lenin, tưởng HCM làm nền tảng
tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định làm
thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.
Đây sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức duy
luận của Đảng ta một quyết định lịch sử, đáp ứng u cầu phát
triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân
ta.
2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001)
khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề bản của CMVN, kết quả của sự vận dụng phát
triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời
kết tinh tinh hoa dân tộc trí tu thời đại về giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người.
TT HCM một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn
đề bản CM VN; kết quả của sự vận dụng phat triển sáng tạo
Chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát
1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN TT HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN TT HCM - Người đăng: thaophamtt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN TT HCM 9 10 250