Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương và hệ thống câu hỏi ôn thi môn Chính trị

Được đăng lên bởi thaolethao
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3357 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hệ thống ôn thi môn Chính trị
I. Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Vì sao phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp
đổi mới đất nước?
→ TL: Vì
Đảng cộng sản cầm quyền có nhiều đặc điểm chi phối mọi hoạt động
lãnh đạo và sinh hoạt nội bộ Đảng. Trong đó có 3 đặc điểm đáng lưu ý sau
đây:
Một là, nhiệm vụ chính trị của Đảng đã thay đổi căn bản.
Từ chưa có chính quyền đến có chính quyền là một bước ngoặt căn bản
của cách mạng, là một bước phát triển mới về chất trong sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân. Trước kia, nhiệm vụ là lật đổ chế độ cũ, bây gờ là xây
dựng xã hội mới bao hàm cả nhiệm vụ bảo vệ những thành quả cách mạng
đã đạt được. Theo cách nói của Lênin: Khi đã có chính quyền thì chủ nghĩa
xã hội từ lĩnh vực lý luận chuyển sang lĩnh vực thực tiễn; nhiệm vụ quản lý
đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm, ... toàn bộ đặc điểm của tình thế
hiện thời, tất cả sự khó khăn là ở chỗ phải hiểu rõ những đặc điểm của bước
từ nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục nhân dân và dùng lực lượng quân sự trấn
áp bọn bóc lột sang nhiệm vụ chủ yếu là quản lý.
Đảng cầm quyền có nghĩa là Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử về
vận mệnh phát triển của dân tộc, về sự phát triển toàn diện của xã hội, về sự
phồn vinh của đất nước, về tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nếu trước
đây, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta là nhiệm vụ quân sự thì hiện nay là xây
dựng, phát triển kinh tế. Tổ chức quản lý là một khoa học và là một nghệ
thuật. Giai cấp tư sản phải trải qua mấy trăm năm mới đạt được trình độ
quản lý hiện nay. Lênin đã chỉ rõ rằng: “Sự xuất hiện của một giai cấp mới
trên vũ đài lịch sử với tư cách là người lãnh tụ và là người lãnh đạo xã hội,
không bao giờ diễn ra mà không có một thời kì “tròng trành” hết sức dữ dội,
một thời kỳ chấn động, đấu tranh và bão táp, đó là một mặt; mặt klhác,
không bao giờ diễn ra mà không có một thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm, do dự,
ngã nghiêng trong việc lựa chọn những phương pháp mới đáp ứng đúng với
tình thế khách quan mới”
Sự nghiệp xây dựng một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa - trên lý luận
cũng như trong thực tiễn rõ ràng là khó khăn, gian khổ. Cách mạng xã hội
chủ nghĩa Việt Nam diễn ra ở một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến,
kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lại đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn
xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nên lại càng khó khăn,
phức tạp.
Hai là, có nhà nước xã hội chủ nghĩa

Dành được chính quyền là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trong
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhà nước ...
Hệ thống ôn thi môn Chính trị
I. Đảng Cộng sản Việt Nam
1. sao phải tăng cường s lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp
đổi mới đất nước?
→ TL: Vì
Đảng cộng sản cầm quyền nhiều đặc điểm chi phối mọi hoạt động
lãnh đạo sinh hoạt nội bộ Đảng. Trong đó 3 đặc điểm đáng lưu ý sau
đây:
Một là, nhiệm vụ chính trị của Đảng đã thay đổi căn bản.
Từ chưa có chính quyền đến có chính quyền là một ớc ngoặt căn bản
của cách mạng, là một bước phát triển mới về chất trong sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân. Trước kia, nhiệm v lật đổ chế độ cũ, bây gờ là xây
dựng hội mới bao hàm cả nhiệm v bảo v những thành quả cách mạng
đã đạt được. Theo cách nói của Lênin: Khi đã có chính quyền thì chủ nghĩa
hội từ lĩnh vực lý luận chuyển sang lĩnh vực thực tiễn; nhiệm vụ quản
đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm, ... toàn bộ đặc điểm của tình thế
hiện thời, tất cả sự khó khăn là ở chỗ phải hiểu rõ những đặc điểm của bước
từ nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục nhân dân và ng lực lượng quân sự trấn
áp bọn bóc lột sang nhiệm vụ chủ yếu là quản lý.
Đảng cầm quyền nghĩa Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử về
vận mệnh phát triển của dân tộc, vsự phát triển toàn diện của xã hội, v sự
phồn vinh của đất nước, về tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nếu trước
đây, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta nhiệm vụ quân sự thì hiện nay là xây
dựng, phát triển kinh tế. T chức quản một khoa học một nghệ
thuật. Giai cấp sản phải trải qua mấy trăm năm mới đạt được trình độ
quản hiện nay. Lênin đã chỉ rằng: “Sự xuất hiện của một giai cấp mới
trên đài lịch sử với cách người lãnh t là người lãnh đạo hội,
không bao giờ diễn ra mà không có một thời “tròng trành” hết sức dữ dội,
một thời kỳ chấn động, đấu tranh bão táp, đó một mặt; mặt klhác,
không bao giờ diễn ra mà không có một thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm, do dự,
ngã nghiêng trong việc lựa chọn những phương pháp mới đáp ứng đúng với
tình thế khách quan mới”
Sự nghiệp xây dựng một xã hội mới - hội chủ nghĩa - trên luận
cũng như trong thực tiễn ràng là khó khăn, gian khổ. Cách mạng hội
chủ nghĩa Việt Nam diễn ra một nước vốn thuộc đa, nửa phong kiến,
kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lại đi từ sản xuất nhỏ n sản xuất lớn
hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ bản chủ nghĩa nên lại càng khó khăn,
phức tạp.
Hai là, có nhà nước xã hội chủ nghĩa
Đề cương và hệ thống câu hỏi ôn thi môn Chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương và hệ thống câu hỏi ôn thi môn Chính trị - Người đăng: thaolethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đề cương và hệ thống câu hỏi ôn thi môn Chính trị 9 10 307