Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ GIỮA KÌ KINH TẾ LƯỢNG HAY

Được đăng lên bởi Đỗ Kiều My
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1:
cho bảng số liệu
Y 19 10 13 16 18 19 24 15 32 21
X 5 4 3.5 3 2.5 2 4.5 1.5 2 3
Z1234563854
Trong đó Y là lượng hàng bán được (triệu chai/tháng)
X là giá bán (ngàn đồng/chai)
Z là chi phí quảng cáo (trăm triệu/tháng).
Câu 1: (3.5đ)
a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X. Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy vừa tìm được.
b. Tính hệ số xác định. Và cho biết giá bán có ảnh hưởng đến lượng hàng bán được không
với mức ý nghĩa 5%.
c. Ước lượng giá trị trung bình và giá trị cá biệt của lượng hàng bán được khi X=3.25 (ngàn
đồng/chai).
Câu 2: (3đ)
Hàm hồi quy của Y theo Z được cho ở bảng sau (các bạn chạy dùm không thì để hơi mình
bổ sung)

ĐE 1

a. Kiểm định giả thiết Ho: B2=2.1 với mức ý nghĩa 5%
b. viết lại hàm hồi quy khi đơn vị tính của Y là (chục triệu chai/năm) và Z là (tỷ
đồng/năm).
c.
Câu 3: (3.5đ)
Dùng Eview ta được hàm hồi quy của Y theo X, Z như sau:

a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng.
b. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy ứng với biến X, Z với độ tin cậy 95%.
c. Với mô hình câu 1, câu 2 và câu 3 bạn chọn mô hình nào?
Câu 4: Biến đổi các hàm sau về dạng hồi quy tuyến tính. (0.5đ)
a. Yi=1/(1+e^(b1+b2Xi+Ui)).
b. Yi=e^(b1+b2Xi+Ui).

b.

...
1:Đề
cho b ng s li u
Y 19 10 13 16 18 19 24 15 32 21
X 5 4 3.5 3 2.5 2 4.5 1.5 2 3
Z 1 2 3 4 5 6 3 8 5 4
Trong ó Y là l ng hàng bán c (tri u chai/tháng)đ ượ đượ
X là giá bán (ngàn ng/chai)đồ
Z là chi phí qu ng cáo (tr m tri u/tháng). ă
Câu 1: (3.5 )đ
a. Tìm hàm h i quy tuy n tính c a Y theo X. Nêu ý ngh a các h s h i quy v a tìm c. ế ĩ đượ
b. Tính h s xác nh. Và cho bi t giá bán có nh h ng n l ng hàng bán c không đị ế ưở đế ượ đượ
v i m c ý ngh a 5%. ĩ
c. c l ng giá tr trung bình và giá tr cá bi t c a l ng hàng bán c khi X=3.25 (ngàn Ướ ượ ư đượ
ng/chai).đồ
Câu 2: (3 )đ
Hàm h i quy c a Y theo Z c cho b ng sau (các b n ch y dùm không thì h i mình đượ để ơ
b sung)
E 1Đ
a. Ki m nh gi thi t Ho: B2=2.1 v i m c ý ngh a 5% đị ế ĩ
b. vi t l i hàm h i quy khi n v tính c a Y là (ch c tri u chai/n m) và Z là (t ế đơ ă
ng/n m).đồ ă
c.
Câu 3: (3.5 )đ
Dùng Eview ta c hàm h i quy c a Y theo X, Z nh sau:đượ ư
a. Nêu ý ngh a c a các h s h i quy riêng.ĩ
b. Tìm kho ng tin c y c a các h s h i quy ng v i bi n X, Z v i tin c y 95%. ế đ
c. V i mô hình câu 1, câu 2 và câu 3 b n ch n mô hình nào?
Câu 4: Bi n i các hàm sau v d ng h i quy tuy n tính. (0.5 )ế đổ ế đ
a. Yi=1/(1+e^(b1+b2Xi+Ui)).
b. Yi=e^(b1+b2Xi+Ui).
b.
ĐỀ GIỮA KÌ KINH TẾ LƯỢNG HAY - Người đăng: Đỗ Kiều My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ GIỮA KÌ KINH TẾ LƯỢNG HAY 9 10 856