Ktl-icon-tai-lieu

.Đề kiểm tra giữa kỳ Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1

Được đăng lên bởi trananhbang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3794 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1
Lớp: Văn bằng 15 – Ngoại Thương 002
Câu 1: Nhận định nào về điểm khác biệt cơ bản giữa lý thuyết cầu tiền của I.Fisher và
J.M.Keyness sau đây là sai:
a. I.Fisher cho rằng trong ngắn hạn lãi suất không ảnh hưởng đến nhu cầu tiền, còn

J.M.Keyness thì ngược lại
b. Thu nhập danh nghĩa là yếu tố cốt lõi trong lý thuyết tiền tệ của I.Fisher
c. J.M.Keyness nghiên cứu sở thích giữ tiền của công chúng còn I.Fisher thì không
d. J.M.Keyness có sự phân biệt số lượng tiền danh nghĩa và số lượng tiền thực còn I.Fisher

thì không
Câu 2: Các chủ thể cung tiền tài sản gồm:
a. Ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại
b. Kho bạc nhà nước, ngân hàng trung ương nước ngoài, ngân hàng trung ương trong nước
c. Ngân hàng trung ương, hệ thống ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước và ngân hàng

trung ương nước ngoài
d. Ngân hàng trung ương, hệ thống ngân hàng thương mại và các chủ thể khác cung tiền tài

sản
Câu 3: Trong chế độ bản vị dollar Mỹ thì:
a. Mỹ công bố tiêu chuẩn giá cả Dollar Mỹ, chấp nhận chuyển đổi tiền Dollar giấy ra vàng

từ lượng thặng dư mậu dịch
b. Dollar Mỹ được sử dụng để dự trữ phát hành và thành toán quốc tế ở các nước thuộc IMF
c. Các nước thuộc IMF phát hành tiền chỉ dựa vào lượng Dollar Mỹ dự trữ
d. a,b,c đều đúng

Câu 4: Theo lý thuyết về số lượng tiền tệ của Fisher, khi:
-

Khối lượng tiền tệ M tăng 8%

-

Tốc độ vòng vay tiền tệ V tăng 10%

-

Khối lượng hàng hóa Y tăng 8.5%

Thì giá cả hàng hóa P sẽ tăng là:
a. 6.5%
b. 9.5%
c. 10.5%
d. Một đáp số khác

Câu 5: Quy mô khối bút tệ NHTM tạo ra phụ thuộc:
a. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, chính sách an toàn trong trong kinh doanh và khả năng mở rộng tín

dụng của NHTM
b. Tình hình kinh tế xã hội
c. Chính sách tiền tệ của nhà nước
d. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Câu 6: Nhận định nào trong nội dung lý thuyết về cầu tiền tệ của J.M.Keyness không đúng:
a. Các động cơ giữ tiền thực của công chúng có quan hệ đồng biến với tăng trưởng kinh tế
b. Cầu tiền thực có quan hệ với số lượng hàng hóa và lãi suất tín dụng
c. Các động cơ giữ tiền thực của công chúng có quan hệ nghịch biến với lãi suất tín dụng
d. a,b,c đều sai

Câu 7: Trong các kênh cung tiền của NHTM… được xem là “phát hành tiền thanh k…”
a. Kênh ngân sách
b. Kênh thị trường vàng và ngoại tệ
c. Kênh thị trường mở
d. Kênh tín dụng

Câu 8: Trong chế độ bản vị ngoại tệ nhận định nào là không đúng:
a. Chế độ bản vị ngoại tệ ra đời vào TK 20
b. Chế độ bản vị ngoại tệ có quan hệ hữu cơ với chế độ bản vị vàng

c. Ngoại tệ m...
Đề kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1
Lớp: Văn bằng 15 – Ngoại Thương 002
Câu 1: Nhận định nào về điểm khác biệt cơ bản giữa lý thuyết cầu tiền của I.Fisher và
J.M.Keyness sau đây là sai:
a. I.Fisher cho rằng trong ngắn hạn lãi suất không ảnh hưởng đến nhu cầu tiền, còn
J.M.Keyness thì ngược lại
b. Thu nhập danh nghĩa là yếu tố cốt lõi trong lý thuyết tiền tệ của I.Fisher
c. J.M.Keyness nghiên cứu sở thích giữ tiền của công chúng còn I.Fisher thì không
d. J.M.Keyness có sự phân biệt số lượng tiền danh nghĩa và số lượng tiền thực còn I.Fisher
thì không
Câu 2: Các chủ thể cung tiền tài sản gồm:
a. Ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại
b. Kho bạc nhà nước, ngân hàng trung ương nước ngoài, ngân hàng trung ương trong nước
c. Ngân hàng trung ương, hệ thống ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước và ngân hàng
trung ương nước ngoài
d. Ngân hàng trung ương, hệ thống ngân hàng thương mại và các chủ thể khác cung tiền tài
sản
Câu 3: Trong chế độ bản vị dollar Mỹ thì:
a. Mỹ công bố tiêu chuẩn giá cả Dollar Mỹ, chấp nhận chuyển đổi tiền Dollar giấy ra vàng
từ lượng thặng dư mậu dịch
b. Dollar Mỹ được sử dụng để dự trữ phát hành và thành toán quốc tế ở các nước thuộc IMF
c. Các nước thuộc IMF phát hành tiền chỉ dựa vào lượng Dollar Mỹ dự trữ
d. a,b,c đều đúng
Câu 4: Theo lý thuyết về số lượng tiền tệ của Fisher, khi:
- Khối lượng tiền tệ M tăng 8%
- Tốc độ vòng vay tiền tệ V tăng 10%
.Đề kiểm tra giữa kỳ Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1 - Trang 2
.Đề kiểm tra giữa kỳ Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1 - Người đăng: trananhbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
.Đề kiểm tra giữa kỳ Môn: Tài chính tiền tệ - Đề 1 9 10 544