Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu
1 đến câu 9.
Câu 1. Trong những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học ?
a) Về mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu.
b) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.
c) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm tan băng ở 2 vùng cực trái đất.
d) Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường.
A. a, b.

B. b, d.

C. b, c.

D. a, d.

Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng sau :
Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn cặp nghiệm x, y sao cho phù hợp ?
A. x = 3 ; y = 2

B. x = 2 ; y = 3

C. x = 4 ; y = 2

D. x = 2 ; y = 4

Câu 3. Giải thích về định luật bảo toàn khối lượng có phát biểu sau :
Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (I) nên tổng
khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (II).
A. I đúng, II sai
B. I sai, II đúng
C. I và II đúng, ý I giải thích cho ý II
D. I và II đúng, ý I không giải thích cho ý II
Câu 4. Trong 4,4 g CO2 có số mol là
A. 0,4 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,2 mol.

D. 0,1 mol.

Câu 5. 0,2 mol CO2 (đktc) có thể tích là
A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 6. Cho tỉ khối của khí A với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với khí oxi là 0,5.
Khối lượng mol của khí A là
A. 43 g.
1

B. 34 g.

C. 17 g

D. 7 1 g.

Câu 7. (Biết S = 32 ; O = 16).Số mol của khí sunfurơ (SO2) có trong 6,4 g là
A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 8. Có một hỗn hợp gồm : 48 g khí Oxi (O2) và 22 g khí cacbon đioxit (CO2)
(Biết O = 16, C = 12). Thể tích hỗn hợp khí trên ở đktc là
A. 22,4 lít.

B. 33,6 lít.

C. 11,2 lít.

D. 44,8 lít.

Câu 9. Oxit của kim loại A có công thức là A2O3. Công thức muối sunfat của A là
A. ASO4.

B. A3(SO4)2.

C. A2(SO4)3.

D. A2SO4.

Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Chất được chia làm 2 loại lớn là ....(1)....... và ......(2)...... Đơn chất được tạo nên từ một
.......(3)....... ; còn ...(4)...... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
- Khí hiđro (H2), sắt (Fe), khí nitơ (N2) là : .....(5).....
- Muối ăn (NaCl), nước (H2O), axit sunfuric (H2SO4) là :......(6).............
II. Tự luận (5điểm)
Câu 11. (1 điểm) Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ? Mỗi trường hợp cho
một ví dụ ?
Câu 12. (2 điểm) Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp đôi số
nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh ?
Câu 13. (2 điểm) Cho 11...
1
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K I
MÔN HOÁ HC LP 8
I - Trc nghim khách quan (5 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng để tr li t câu
1 đến câu 9.
Câu 1. Trong nhng hin tượng sau, đâu là hin tượng hoá hc ?
a) V mùa thc ăn d b ôi thiu.
b) Các qu bóng bay lên tri ri n tung.
c) Nhit độ trái đất nóng lên làm tan bă
ng 2 vùng cc trái đất.
d) Cháy rng gây ô nhim rt ln cho môi trường.
A. a, b. B. b, d. C. b, c. D. a, d.
Câu 2. Cho sơ đồ phn ng sau :
Fe(OH)
y
+ H
2
SO
4
Fe
x
(SO
4
)
y
+ H
2
O
Hãy chn cp nghim x, y sao cho phù hp ?
A. x = 3 ; y = 2 B. x = 2 ; y = 3 C. x = 4 ; y = 2 D. x = 2 ; y = 4
Câu 3. Gii thích v định lut bo toàn khi lượng có phát biu sau :
Trong phn ng hoá hc ch din ra s thay đổi liên kết gia các nguyên t (I) nên tng
khi lượng các cht sn phm bng tng khi lượng các cht tham gia phn ng (II).
A. I đúng, II sai
B. I sai, II đúng
C. I và II đúng, ý I gii thích cho ý II
D. I và II đúng, ý I không gii thích cho ý II
Câu 4. Trong 4,4 g CO
2
có s mol là
A. 0,4 mol. B. 0,3 mol. C. 0,2 mol. D. 0,1 mol.
Câu 5. 0,2 mol CO
2
(đktc) có th tích là
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít.
Câu 6. Cho t khi ca khí A vi khí B là 2,125 và t khi ca khí B đối vi khí oxi là 0,5.
Khi lượng mol ca khí A là
A. 43 g. B. 34 g. C. 17 g D. 7 1 g.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa 9 10 18